Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 19 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk
Toelichting: Commissievergadering 3
Onderwerpen:
Portefeuille Natuur & Groen

* Zienswijze jaarstukken GNR 2020

Portefeuille Werk en Inkomen

* Zienswijze op conceptbegroting 2022 en jaarrekening 2020 Tomingroep

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* Wijzigingen Welstandsnota

1
Opening en vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouders Wolthers en Heller (inclusief mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Zienswijze jaarstukken Goois Natuurreservaat (GNR) 2020 (765172)
De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). In bijgaande zienswijze is de toon positief met enkele vragen en aandachtspunten.
5
Zienswijze op conceptbegroting 2022 en jaarrekening 2020 Tomingroep (764569)
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven.
6
Wijzigingen Welstandsnota (749713)
1\. Voorgesteld wordt om de Welstandsnota op onderdelen technisch te herzien\. De technische herziening beoogt vooral vergroting van het gebruikersgemak\, correcties en updates\. Voor de inhoudelijke herziening wordt een afzonderlijk traject opgestart\.
2\. In het kader van de technische herziening is gekeken waar in het werkproces zaken te vereenvoudigen en in tijd te verkorten  zijn\. Dat heeft geresulteerd in het vaststellen van een mandaatregeling door B&W\. Hierover wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd \(raadsinformatiebrief\)\.
7
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
8
Zienswijze jaarstukken Goois Natuurreservaat (GNR) 2020 (765172)
Voor de stukken zie agendapunt 4.
9
Zienswijze op conceptbegroting 2022 en jaarrekening 2020 Tomingroep (764569)
Voor de stukken zie agendapunt 5.
10
Wijzigingen Welstandsnota (749713)
Voor de stukken zie agendapunt 6.