Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 23 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Programma Datagedreven Sturing (1075861)
Bij de behandeling van de kadernota 2021 is per amendement A21-76 door de raad gevraagd om een uitgangspunten notitie voor de uitvoering van het programma *Transitie naar Datagedreven Sturing*. Het College geeft hier nu invulling aan.
2
Visie op Samenwerking en Governance Verbonden Partijen (1071418)
Voorliggende nota richt zich op de visie hoe gemeente Hilversum wil acteren en samenwerken met partners rondom vraagstukken die op de gemeente afkomen. De gemeente Hilversum kent een grote hoeveelheid en diversiteit aan samenwerkingsverbanden, formeel en informeel en is steeds vaker onderdeel van netwerken, gericht op het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken, op het uitwisselen van kennis, uitbesteden van diensten en taken, samenwerking lokaal en op (boven) regionaal niveau, met ketenpartners, gemeenten, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, inwoners et cetera.
Er wordt van gemeenten verwacht dat zij zich opstellen en profileren als volwaardige partner naar andere overheden, instellingen, organisaties en naar inwoners toe. We zien dan ook vaak de ontwikkeling, dat om de meer complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, gemeenten veel met anderen partners samenwerken. Hier hoort een duidelijke governance bij over rollen, taken en verantwoordelijkheden bij samenwerking en deelname in verbonden partijen, samenwerking- en subsidierelaties.

Het doel van dit visiedocument is het vastleggen van algemene en specifieke uitgangspunten voor samenwerking. In dit visiedocument zetten we uiteen hoe we als gemeente met samenwerking om willen gaan en staan we daarnaast stil bij de vraag hoe we als gemeente meer ‘in control’ kunnen komen richting samenwerkingsverbanden. Onderdeel van de visie op samenwerking is een afwegingskader, waaraan getoetst wordt of nieuwe samenwerkingsverbanden wenselijk zijn en in welke vorm dat zou moeten gebeuren. Met de afspraken die we maken in dit visiedocument denken we het inzicht in samenwerking voor alle betrokkenen te kunnen vergroten. Het geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om aan haar kaderstellende en controlerende rol invulling te geven.
3
Subsidie Versa 2022 (1034479/1073744)
Gemeente Hilversum en Versa werken aan gemeenschappelijke doelen in de wijken van Hilversum. Als gemeente geloven we in buurtgericht werken en de kracht van inwoners om te zorgen voor henzelf en hun leefomgeving. Deze basis vinden we terug in het coalitie akkoord ‘Aan de slag; voor een buurtgericht, duurzaam, veilig en levendig Hilversum’ dat onder andere stelt dat gemeente Hilversum zich richt op het doorontwikkelen van buurtgericht werken en wijkcentra én het ondersteunen en waar mogelijk faciliteren van bewonersinitiatieven met een breed draagvlak.

Dit voorstel is bedoeld om de subsidie aan Versa voor 2022 te laten verlenen door het college.
4
Doorontwikkeling Sociaal Domein en Fysiek Domein (1074029)
Met Doorontwikkeling Sociaal Domein en Doorontwikkeling Fysiek Domein vindt er een herinrichting plaats waarbij de teams van Beleid en Ontwikkeling opgenomen worden in de afdeling Sociaal Domein resp. de afdeling Leefomgeving.
Concreet betekent dit dat het team beleid Sociaal Domein onderdeel wordt van de bestaande afdeling Sociaal Plein en dat de teams Leef- en Vestigingsklimaat, Projecten, Ruimtelijke kwaliteit en Samenleving opgenomen worden in de afdeling Openbare Ruimte.
Door deze nieuwe samenstelling ontstaat er een nieuwe afdeling Leefomgeving. De afdelingsnaam Openbare Ruimte vervalt daarmee.
De nieuwe naam van de afdeling Sociaal Plein wordt Sociaal Domein binnen de organisatie. In de communicatie naar de inwoners blijft het Sociaal Plein.
Met deze herinrichting wordt de strikte scheiding tussen beleid en uitvoering opgeheven.
Met deze herinrichting wordt beoogd:
-    Aansturing van het (team)management door één afdelingsmanager waardoor sneller knopen doorgehakt kunnen worden c.q. keuzes kunnen worden gemaakt;
-    Integrale advisering wordt vergemakkelijkt;
-    Prioritering en afstemming in gezamenlijkheid plaatsvindt;
-    De gehele keten van beleid, uitvoering en beheer één geheel vormt.

Door de herinrichting heeft de afdeling Beleid en Ontwikkeling geen teams meer onder zich en wordt de afdeling daarmee opgeheven.
5
Pilot welzijnsvoorziening Hilversumse Meent- aanvraag 2022 (1047332/1072974)
Voor 2021 heeft de Stichting Hilversumse Meent (SHM) € 45.902,- subsidie ontvangen voor de continuering van de dagbesteding voor mensen met beginnende dementie, uitgevoerd door Hilverzorg.
Hilverzorg heeft in 2020 aangegeven dat zij zich in 2021 zouden terugtrekken uit de samenwerking.
Na overleg begin 2021 heeft Versa de wens uitgesproken om de doelgroep te verbreden en een welzijnsvoorziening op te willen starten in de Meent. Wij hebben ermee ingestemd om dit als pilot uit te voeren gedurende 3 jaar (1 juli 2021-1 juli 2024).
Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen SHM en Versa. Hierin is afgesproken dat per 1 juli 2021 van start zou worden gegaan. De uiteindelijke start is uitgesteld door het tekort aan personeel bij Versa, waardoor per 1 december -naar alle waarschijnlijkheid- gestart zal worden.
Voor de continuering van de welzijnsontmoeting wordt voor 2022 subsidie aangevraagd. Deze aanvraag ligt nu voor.
Er wordt voorgesteld om het gevraagde bedrag van € 71.500,- te verlenen.
6
Subsidies sociaal domein 2022 (1073744)
MEE, HilverZorg en stichting Hilversumse Meent hebben (afzonderlijk van elkaar) subsidie aangevraagd voor hun activiteiten binnen het sociaal domein. Door deze subsidie te verlenen stellen we hen in staat om hun ondersteuning ook in 2022 te continueren. Voor MEE zijn het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners en deelname aan begeleiding in de wijk de belangrijkste activiteiten. Voor HilverZorg gaat het om het bieden van een ontmoetingsfunctie. Stichting Hilversumse Meent gebruikt de subsidie om de exploitatie van wijkcentrum mogelijk te maken.
Het voorstel is deze subsidies conform aanvraag te verlenen.
7
Subsidie aanvraag Media Perspectives 2022 (1072828)
Media Perspectives heeft een subsidieaanvraag ingediend op 30 september ter cofinanciering van hun jaarplan 2022. Deze is gebaseerd op een nieuwe koers die is afgestemd in een bestuurlijk overleg met MP.
Gevraagd wordt een bijdrage van 250.000,-, zijnde 27% van de te dekken kosten.
8
Schriftelijke vragen art 41 van Leefbaar Hilversum over bereikbaarheid gemeente Hilversum (1072404)
Op 25 oktober heeft de raadsfractie van Leefbaar Hilversum vragen gesteld over de bereikbaarheid van de gemeente Hilversum voor inwoners en ondernemers.
9
Bestuurlijke besluitvorming samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet 2022-2024 (1070047)
Gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek werken samen op het gebied van toezicht op de naleving van de Alcoholwet. Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst vervalt begin 2022 en deelnemende gemeenten willen de samenwerking graag verlengen. Hiervoor is een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst opgesteld met een bijbehorend bedrijfsplan. Het tekenen van deze overeenkomst is een burgemeestersbevoegdheid. Op 2 december 2021 zijn alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten aanwezig tijdens het DVC en kan de overeenkomst gezamenlijk worden ondertekend.
10
Stichting Mediafonds Hilversum (1065408)
In motie M18-109 wordt het college verzocht een onafhankelijk Hilversums mediafonds op te zetten met het doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van lokale/regionale media en journalistiek. Voorgesteld wordt om daartoe Stichting Mediafonds Hilversum op te richten.
11
Inkoop hulpmiddelen (1073743)
Per 1 april 2022 verloopt de huidige overeenkomst Hulpmiddelen. Het gaat hierbij om levering en onderhoud van rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen zoals scootmobielen, driewielers en handbikes, alsmede losse woonvoorzieningen zoals tilliften en douchestoelen (trapliften vallen er niet onder). Er is een nieuw regionaal inkooptraject gestart. Het proces bevindt zich op dit moment in de offertefase.  Het gaat om een openbare aanbesteding. Het is de bedoeling dat per 1 april 2022 een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan met 3 leveranciers Wmo hulpmiddelen voor de periode van 4 jaar met 2 maal een optionele verlenging van 2 jaar.
12
Verkoop grond Entreegebouw Crailo (1075606)
Op 15 december 2020 heeft college besloten om haar gronden in het plangebied Crailo te verkopen en over te dragen aan GEM Crailo BV. Na vaststelling van het bestemmingsplan Buurtschap Crailo, is gebleken dat nog niet alle gronden in het plangebied, welke nu in eigendom van gemeente Hilversum zijn, in eigendom zijn van de GEM Crailo BV. Het college wordt voorgesteld om de resterende gronden aan de GEM Crailo BV te verkopen en eigendom over te dragen zodat GEM Crailo eigenaar wordt van de benodigde gronden binnen het plangebied.
Daarnaast om de verkoopopbrengst toe te voegen aan de Reserve Stedelijke Ontwikkeling.
13
Internationale Dag van de Mensenrechten 2021 (1074225)
Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek heeft voor het tweede jaar gemeente Hilversum gevraagd mee te doen met de Internationale Dag van de Mensenrechten. Dit kan de gemeente doen door de Mensenrechtenvlag uit te hangen.
14
Beantwoording artikel 41 vragen DH inzake ANPR-camera's (1072288/1072774)
Op 22 oktober 2021 heeft de fractie van DH Art. 41-vragen gesteld inzake ANPR camera's. Middels deze collegebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.
15
Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (1069969)
In april 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. Het college heeft bij het vaststellen van de visie toegezegd de commissie actief te betrekken bij de uitvoering. Om het uitvoeringsprogramma op te stellen is nader onderzoek nodig. In deze startnotitie zetten we uiteen met welke elf deelprojecten we uitvoering gaan geven aan de vastgestelde Mobiliteitsvisie en welke onderzoeken we daar voor opstarten. Ook gaan we in op het bijbehorende communicatie- en participatietraject en vragen daarover het advies van de commissie.
16
Verplaatsen Kwekerij naar OSP (1075821/van Brouwershaven)
Het is de wens om de huidige Kwekerij op het Stationsplein te verplaatsen naar het Oosterspoorplein. Dit is nodig aangezien het contract voor de Kwekerij afloopt per 1 april ’22 en omdat er werkzaamheden gaan plaatsvinden op het Stationsplein. De verplaatsing naar het OSP biedt daarnaast de kans om het OSP aantrekkelijker te maken tot aan de uitvoering van het Bruisend Hart.
Onlangs is er een ‘go’ gegeven op de plannen voor het verplaatsen van de Kwekerij naar het OSP nadat duidelijk werk dat het technisch en financieel haalbaar is. Tevens is er een schetsontwerp gemaakt voor de verplaatsing. Er is nu een collegebesluit gewenst om akkoord te gaan met het schetsontwerp en met het verplaatsen van de Kwekerij naar het Oosterspoorplein. Dit is het startpunt voor de verdere uitwerking.