Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 3 september 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland
De besturen van de Veiligheidsregio’s en de GGD’en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek willen door middel van vergaande samenwerking de diensten van hun organisaties robuuster en efficiënter organiseren. Belangrijk daarbij is dat de samenwerkende organisaties goed aansluiten bij de lokale behoeften van de gemeenten. Daarnaast is het belangrijk dat de samenwerking organisaties versterkt, de kwaliteit van de dienstverlening van de organisaties verbetert en/of efficiencyvoordeel (minder meerkosten) oplevert.
2
Beantwoording schriftelijke vragen tijdelijke vestigen politiebureau Bonairelaan 4 (art 41 RvO) (563087/564118)
Door de fractie van Hilversums Belang zijn op 15 juli 2019 Artikel 41 RvO vragen gesteld over de tijdelijke vestigen van het politiebureau aan Bonairelaan nummer 4. De beantwoording is beknopt en feitelijk gehouden. De vragen en antwoorden staan in de bijlage, waarbij de antwoorden steeds cursief gedrukt zijn.

3
Verordening rechtspositie raads-en commissieleden gemeente Hilversum 2019 (559303)
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de landelijke rechtspositiebesluiten voor politieke ambtsdragers geharmoniseerd. De bepalingen zijn geregeld in het nieuwe “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de daarbij behorende Regeling rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers”.
De huidige Verordening moet worden aangepast aan de landelijke regelgeving. De wijzigingen zijn op 21 mei 2019 in de vergadering van het presidium besproken. Het raadsvoorstel wordt daardoor mede gedragen door het presidium.
4
Regeling rechtspositie B&W 2019 (562244)
Met ingang van 1 januari 2019 geldt er een nieuw, integraal rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers. Met dit besluit wordt de rechtspositie voor alle politieke ambtsdragers geharmoniseerd en gemoderniseerd.
Voor onze gemeente heeft dit als gevolgd dat de oude regeling (De verordening voor wethouders, raads- en commissieleden) in twee delen wordt geknipt. Eén voor burgemeester en wethouders (dit voorstel) en één voor de raads- en commissieleden. Het nieuwe rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden zal door de raad worden vastgesteld in oktober 2019.
Het voorstel is om de regeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vast te stellen. Vele zaken zijn dwingendrechtelijk geregeld in het nieuwe rechtspositiebesluit. Op basis daarvan heeft de VNG een nieuwe modelregeling uitgebracht. Dit model is als basis gebruikt voor de regeling.
In de voorliggende regeling is uitgegaan van het behoud van de huidige status tenzij zaken landelijk dwingend anders zijn geregeld.
5
Opvolging motie (M19/14) “Onrust over N201 vraagt om een antwoord” (571065)
De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeengekomen op 27 februari 2019, heeft aan het college gevraagd om aan de aanhoudende ongerustheid over de N201 tegemoet te komen door te bevestigen dat de inzichten op dit moment ongewijzigd zijn ten opzichte van wat het vorige college heeft verwoord in de brief van 1-3-2018. Echter in het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om een Mobiliteitsvisie op te stellen waarin geen enkele oplossingsrichting op voorhand wordt uitgesloten.
6
Park en bike Crailo (552405)
Met de motie Park en Bike (M17/100) hebben de gemeenteraden van Gooise Meren, Laren en Hilversum de stuurgroep Crailo verzocht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Park en Bike voorziening voor het Crailo-terrein en te bezien of deze voorziening in te passen is in de plannen. Met deze brief wordt invulling gegeven aan de motie.
7
Tarieven inpandige fietsenstalling (568886)
Ter bevordering van de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het centrum wordt binnen het project Fietsparkeren Centrum de inpandige fietsenstalling Zeedijk gerealiseerd. Met dit voorstel wordt de Gemeenteraad gevraagd de activiteiten in de nieuwe fietsenstalling vast te stellen als activiteiten die plaatsvinden in het algemene belang. De Wet Markt en Overheid is dan niet meer van toepassing. Hierdoor is het college niet genoodzaakt de integrale kostprijs door te berekenen in de tarieven van fietsenstalling Zeedijk. Aan het college wordt gevraagd de tarieven voor de fietsenstalling vast te stellen.
8
Reactienota Crailo (550532/525954)
Op 16 april 2019 heeft het college de eerste planproducten ten behoeve van de herontwikkeling Crailo vrijgegeven voor inspraak. Dit betreft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van de Milieueffectrapportage en de Uitgangspuntennotitie voor het opstellen van het bestemmingsplan. Hierop zijn reacties ingediend. Deze reacties zijn verwerkt in bijgaande reactienota. Deze wordt ter instemming door het college voorgelegd. De raad wordt hierover geïnformeerd middels de bijgevoegde RIB. Daarnaast wordt het advies van de commissie MER ter kennisname voorgelegd aan college en raad.
9
Bestuurlijk Plan van Aanpak Mobiliteitsvisie/Programma Mobiliteit (571184)
Het Bestuurlijk Plan van Aanpak (PvA) beschrijft de wijze waarop we in Hilversum de Mobiliteitsvisie/Programma Mobiliteit willen voorbereiden. We beschrijven onder andere de (voorlopige) inhoudsopgave van de Mobiliteitsvisie en het Programma Mobiliteit. De Mobiliteitsvisie wordt onderdeel van de Omgevingsvisie. In de geest van de toekomstige Omgevingswet besteden we in het PvA veel aandacht aan het proces en de participatie.