Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid - 25 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag gecombineerde vergadering commissie VP en commissie D & B d.d. 28 augustus 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder mevr. A.J. Wolthers
Bij dit agendapunt komt een inspreker, die het woord voert namens de Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (een inspreker over een niet-geagendeerd onderwerp). Zijn op schrift gestelde bijdrage zal, zodra deze is ontvangen, bij dit agendapunt worden gepubliceerd.
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Bestuurlijk Plan van Aanpak Mobiliteitsvisie/Programma Mobiliteit (571184)
Het Bestuurlijk Plan van Aanpak (PvA) beschrijft de wijze waarop we in Hilversum de Mobiliteitsvisie/Programma Mobiliteit willen voorbereiden. We beschrijven onder andere de (voorlopige) inhoudsopgave van de Mobiliteitsvisie en het Programma Mobiliteit. De Mobiliteitsvisie wordt onderdeel van de Omgevingsvisie. In de geest van de toekomstige Omgevingswet besteden we in het PvA veel aandacht aan het proces en de participatie.
8
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. J. Kastje
9
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
10
Verbetering kwaliteit natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg (HvH) (575503)
Bij de voorbereidingsmaatregelen en de uitvoering van de aanleg van de HOV verbinding, wijst het Bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. in haar brief van 30 juni 2019 met twee bijlagen op negatieve gevolgen voor in de betreffende gebieden aanwezige en foeragerende vleermuizen, boommarters, dassen, hermelijnen, wezels en ringslangen (en eerder eekhoorns). In een groot aantal aandachtspunten worden de negatieve gevolgen geconcretiseerd. Maar daar blijft het niet bij. Per genoemde diersoort(en) worden maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn aanbevolen en wordt monitoring voorgesteld. Uit informatie komt het beeld naar voren dat het Bestuur en de Leden van de genoemde Vereniging bij de verantwoordelijke gezagsdragers en ambtenaren op provinciaal niveau tegen dichte deuren aanlopen. En dat, terwijl het bestuur van de VBAH juist op participatieve wijze wil meedenken en - doen en bijgevolg met concrete en positieve voorstellen komt.

25 september 2019: Bij dit agendapunt komt een inspreker het woord voeren namens de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
De inspraakbijdrage van de heer Harder (adviseur Vereniging) is toegevoegd, alsmede een informatieve brief van de voorzitter van de Vereniging.