Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 23 januari 2018

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Privacybeleid Hilversum (430499)
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Met het vaststellen van het privacybeleid en -reglement bekrachtigt het College dat de gemeente verantwoord omgaat met deze persoonsgegevens. Door middel van publicatie van het beleid en reglement zijn wij transparant over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen.
2
Evaluatie Integraal veiligheidsplan 2015-2018 (436316)
Het einde van de looptijd van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 is in zicht, daarom is het tijd voor de evaluatie. Wat is er de afgelopen drie jaar terecht gekomen van de doelstellingen en uitvoering van speerpunten? Uit bijgevoegde evaluatie blijkt dat de objectieve veiligheid in Hilversum is gestegen: de criminaliteit is gedaald. Daarnaast zijn de veiligheidsgevoelens gestegen op belangrijke plekken zoals het uitgaansgebied. De doelstellingen van zes van de tien speerpunten zijn per saldo succesvol behaald (veiligheidsgevoelens, woninginbraak, jaarwisseling, veilig uitgaan, radicalisering, en veiligheid op stations). Daarentegen zijn de resultaten van een viertal speerpunten tegengevallen (jongerenoverlast, drugs- en alcoholoverlast, ‘senioren en veiligheid’, mensenhandel). Al met al is de uitvoering van het veiligheidsplan voldoende succesvol geweest.
3
Begrotingswijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio (436072)
Er is een begrotingswijziging nodig voor het jaar 2018 voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Aanleiding is een juridisch geschil tussen de Veiligheidsregio en de gemeente Huizen over de coulanceregeling voor de jaren 2016-2017-2018. De gemeente Hilversum heeft ingestemd met deze regeling. Vorig jaar werd duidelijk dat er een extra nadeel ontstond voor de begroting 2017 en 2018 door de houding van de gemeente Huizen. De raad heeft toen - onder protest- ingestemd met de benodigde begrotingswijzing.
4
Normenkader 2017 (429514)
Voor de controle op de jaarrekening gebruikt de externe accountant het normenkader als norm om te kijken of de gemeente zich aan de eigen regels houdt. Dit voorstel bevat het normenkader dat de accountant hiervoor kan gebruiken. We stellen de raad voor om voor twee verordeningen geen consequenties te verbinden aan de beoordeling van de financiële rechtmatigheid. De accountant toetst hier wel op, maar verbindt er bij het oordeel over het goedkeuren van de jaarrekening geen consequenties aan.
5
Beeld van de uitvoering minimaregelingen (433839)
Wethouder Van der Want heeft de raad in december 2017 toegezegd, om in de commissie Samenleving van februari 2018 in gesprek te gaan over de collectieve zorgverzekering voor minima en een mogelijke extra premieverlaging voor 2019. Ook in 2017 en 2018 heeft Hilversum een premieverlaging kunnen realiseren door een extra gemeentelijke bijdrage. Vanwege de onzekere financiële consequenties van alle minimaregelingen gezamenlijk, is het advies, nu geen toezeggingen te doen voor 2019, en bovendien de zorgverzekering te bezien in het licht van het gehele stelsel van minimaregelingen. In de bijlage daarom een beeld van het huidige stelsel en daarbij de dilemma's die hierbij spelen in zowel beleid als uitvoering.
6
Uitvoeringsplan ontmoeting en ondersteuning in de wijken (435518)
De inhoudelijke kaders voor de realisatie van een goede sociale basisinfrastructuur in de wijken heeft de raad vastgelegd in de volgende documenten:
* De Kadernota Sociaal Domein ‘erbij horen en ertoe doen’
* De nota Buurtgericht leven: leve de buurt!
* De sterke Buurt 2016, onderdeel herziening welzijn
* De programmabegroting 2018
Bovenstaande kaders gaan in op een goede ondersteuning van onze kwetsbare inwoners, zodat zij volwaardig kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving. Aansluitend op de beleidskaders uit bovenstaande nota’s is in de gemeenteraad een motie aangenomen (M17/75) ‘ontmoeting in alle wijken’, waarin het college is opgedragen vorm te geven aan brede en toegankelijke welzijnsactiviteiten.
Samen met zorg- en welzijnsinstellingen in Hilversum, de zorgverzekeraar Zilveren Kruis én onze inwoners werkt de gemeente aan nieuwe vormen van ondersteuning in de wijken, die aansluiten op de behoeften van inwoners. Op deze manier willen we de ondersteuning aan kwetsbare inwoners toegankelijker maken en spelen we in op toenemende ondersteuningsvragen.
7
Decembercirculaire 2017 gemeentefonds (436873)
Het doel van het voorstel is kennis te nemen van de financiële gevolgen van de Decembercirculaire 2017 en de raad daarover te informeren.
De financiële gevolgen zijn beperkt.
De algemene uitkering komt voor 2017 € 307.000 hoger uit dan begroot.
Een bedrag, van per saldo € 72.000, wordt door vertaald naar corresponderende regionale budgetten zodat er per saldo een voordeel van € 239.000 resteert voor 2017.
8
Aantrekken langlopende lening en kasgeldlening (436214)
Om binnen de wettelijke grenzen voor korte financiering te blijven is het noodzakelijk een langlopende lening af te sluiten van € 12 mln. Gekozen is voor een looptijd van 25 jaar omdat deze goed past in de huidige lening portefeuille.
Daarnaast is, zoals gebruikelijk, gekozen voor een vaste rente en een gelijkmatig in de tijd gespreide lineaire aflossing. Dit is de eerste lening in 2018. Het aangetrokken bedrag past binnen de voor 2018 geraamde financieringsbehoefte.
De lening is aangetrokken bij: De Provincie Noord-Brabant.
Er is een provisie verschuldigd van 0,01% over het bedrag en de looptijd, contant gemaakt.

Om binnen de grenzen van onze kredietlimiet van de BNG Bank te blijven is voor de duur van 3 maanden een kasgeldlening van € 5 miljoen aangetrokken. Dit om te voorkomen dat er excedent rente betaald moet worden bij overschrijding van onze kredietlimiet.
9
Aanstelling nieuwe stadsdichter (437107)
De eerste en huidige stadsdichter; dhr. Robert Grijsen, zal conform het BW-aanstellingsbesluit 5-1-2016 per januari 2018 aftreden. Na een stevige selectie wordt voorgesteld om mevrouw Mieke van Zonneveld (1989) aan te stellen als nieuwe stadsdichter van Hilversum.
Op basis van het opgestelde profiel wordt méér van de nieuwe stadsdichter gevraagd; met name ten aanzien van het betrekken van het onderwijs en de mediagenieke positie in de stad. De selectiecommissie, onder voorzitterschap van wethouder Wimar Jaeger, verwacht dat mevrouw Mieke van Zonneveld (mede door haar profiel als jonge, veelbelovende Nederlandse dichter) draagvlak kan creëren bij en verbinding kan leggen met het onderwijs, waaronder VO-leerlingen.