Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 11 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: K.J. Walters
Algemene documenten:

1
Beantwoording art.41 vragen PvdA inzake Briedis (767345)
Op 16 april ontvingen wij vragen ex artikel 41 RVO van de PvdA fractie aan het college over de 'beëindiging certificering Briedis'. Briedis is één van de gecertificeerde instellingen die in onze Regio werkt.
2
Collegebrief informatie gecertificeerde instelling Briedis (767940)
Briedis is één van de gecertificeerde instellingen die in onze Regio werkt. Echter zij hebben een beeindigingscertificaat ontvangen, wat inhoudt dat er per direct geen nieuwe jeugdigen, met een jeugdbeschermingsmaatregel, door Briedis mogen worden begeleid. In deze brief een toelichting.
3
Beantwoording art 41 vragen SP inzake politiegeweld en etnisch profileren (758142)
De SP fractie heeft op 15 maart 2021 artikel 41 vragen gesteld. Er is uitstel van beantwoording verleend om de vragen zorgvuldig te beantwoorden. Aangegeven is voor 15 mei de vragen beantwoord te hebben.
Met deze collegebrief wordt antwoord gegeven op de vragen.
4
Beantwoording art. 41 vragen CDA Wonen én zorg voor ouderen (755808)
Op 5 maart jl. heeft het CDA artikel 41 vragen gesteld over wonen en zorg voor ouderen.
5
Plan van aanpak herstelagenda coronacrisis (767517)
Nadat de samenleving ruim een jaar door de coronapandemie in zijn greep is gehouden, komt het einde van de crisis langzaam in zicht. Dit betekent dat de rol die de overheid speelt verandert: van crisismanager naar aanjager van herstel. De Hilversumse herstelagenda heeft het doel om sociaal-economisch herstel in de Hilversumse samenleving te bevorderen. Daarmee is de herstelagenda gericht op een breed herstel over meerdere sectoren die door de crisis zijn geraakt. De looptijd van de agenda is maximaal één jaar na de vaststelling door de raad in het najaar van 2021. Daarmee hebben kwesties die dringend aandacht vragen de prioriteit. De herstelagenda benut bovendien zoveel mogelijk kansen die herstelregelingen op regionaal, landelijk of Europees niveau bieden.
6
Subsidieregeling Anderhalve Meter (764660)
Met dit voorstel wordt het college gevraagd een subsidieregeling in te stellen voor kleinere ondernemers. Deze regeling beoogt een eenmalige tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden in het kader van de anderhalve meter maatregelen, zoals kosten voor aanschaf van plexiglas schermen en stickers, voor het creëren van looproutes en voor herindeling van panden, alsook kosten voor het inwinnen van advies ten behoeve van de anderhalve meter maatregelen. De versoepeling van maatregelen maakt deze regeling zeer actueel. Met dit voorstel wordt de subsidieregeling vastgesteld en wordt een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld vanuit de reserve Covid-19.
7
Uitvraag reserve Covid-19 (759797)
Voor de in- en externe communicatie rondom de effecten van corona zijn (ook) in 2021 extra capaciteit en middelen nodig. Deze capaciteit is niet beschikbaar in de vaste bezetting van team Bestuur en Communicatie. Ook voor de middelen is geen budget aanwezig.
8
Fietsnetwerk (754620)
De regio Gooi & Vechtstreek heeft in 2020 de contouren bepaald van haar hoogwaardig fietsnetwerk met snel- en doorfietsroutes. Veel van de routes in dit netwerk lopen door Hilversum. Kennis over de kwaliteit van haar fietsnetwerk is noodzakelijk om te kunnen prioriteren in de aanvraag van subsidiemogelijkheden bij de provincies. Vorig jaar heeft de gemeente Hilversum aan Royal Haskoning DHV (RHDHV) daarom de opdracht verstrekt de contouren en kwaliteit van het netwerk voor Hilversum in beeld te brengen. Voorgesteld wordt voorliggend rapportage en het hierin opgenomen eindbeeld vast te stellen.
9
Collegebrief monitor en webinar regionale arbeidsmarktprogramma's (771425)
De Regio Gooi en Vechtstreek heeft een infosheet opgesteld voor alle deelnemende gemeenteraden. Om aan te kondigen dat er een regionale monitor komt, die de voortgang van de (bijgestelde) regionale arbeidsmarktprogramma's 'Werken aan Werk' en 'Perspectief op Werk' laat zien aan de hand van cijfers over o.a. uitstroom en scholing. En om aan te kondigen dat er op 17 mei 2021 een webinar is voor raadsleden, over economie en corona.