Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 25 februari 2020

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Collegebrief tussenstand LHBTI (611065)
In het LHBTI-beleidsplan is opgenomen dat de raad jaarlijks een kort verslag ontvangt ter informatie.
2
Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds (607719)
De decembercirculaire is de laatste circulaire van het jaar. De decembercirculaire focust vooral op het lopende en eventueel op voorgaande jaren, en is daarmee de basis voor de jaarrekening 2019.

De algemene uitkering voor 2019 komt € 565.000,- hoger uit dan begroot. (het totaal van de jaren 2017, 2018 en 2019 op regel 3 van tabel 1)

Dit bedrag is een saldo van een nadelige bijstelling van de algemene uitkering voor 2017 t/m 2019 van € 0,8 mln en “nieuwe” middelen voor 2019 van € 1,3 mln.

Van de “nieuwe” middelen ad € 1,3 mln is een bedrag van € 1,030 mln bestemd voor perspectief op werk en voor de verlenging van de impuls regionale samenwerking GGZ. Deze “nieuwe” middelen ontvangen wij als Centrum gemeente waarbij regionale afspraken zijn gemaakt over de besteding van deze middelen.
Omdat deze middelen niet meer besteed kunnen worden in 2019, zullen deze middelen worden overgeheveld naar 2020. Een overhevelingsvoorstel hiervoor zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W.

Voor het overige deel van de “nieuwe” middelen in 2019 zal bij het opstellen van de jaarstukken worden afgewogen of deze middelen in aanmerking komen om te worden overgeheveld naar 2020.

Na de overheveling van de “nieuwe” regionale middelen naar 2020 ontstaat er per saldo een nadelig resultaat voor 2019 van € 511.000,- Het totaal op regel 7.

Voor de jaren 2020 t/m 2023 resteert er een voordelig resultaat van afgerond € 0,25 miljoen.
3
Motie Sociaal Fonds (M19-51) (609420)
In de vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2019 is motie M19-51 aangenomen.
Hierin wordt het college verzocht om te onderzoeken of een Sociaal Fonds voor de gemeente Hilversum op termijn haalbaar is en om de uitkomsten van dit onderzoek in het eerste kwartaal 2020 met de gemeenteraad te delen.

Het college heeft ter uitvoering van deze motie een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk extern sociaal fonds in Hilversum zoals bedoeld in de motie. Uit dit onderzoek blijkt dat een dergelijk fonds (gefinancierd met gemeenschapsgeld) niet wenselijk is en bovendien vrij ingrijpend te realiseren zou zijn.

De raad wordt middels bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd.
4
Verantwoording subsidie Dutch Media Week (DMW) 2019 (531027)
Beeld en Geluid heeft subsidie ontvangen voor de programmering en organisatie van Dutch Media Week 2019. In bijgaande stukken vindt de verantwoording plaats, zowel inhoudelijk als financieel.
Het college wordt voorgesteld de subsidie 2019 conform de verlening vast te stellen op € 280.000,-.
5
Voortgang Omgevingsvisie Hilversum 2040 (553572)
In het Bestuurlijk Plan van Aanpak (vastgesteld 25 september 2019) is aangegeven dat de gemeenteraad na elke stap in het proces van de Omgevingsvisie wordt geïnformeerd over de resultaten van die stap. De gemeenteraad kan zo mee richting geven aan de volgende stap in het proces. Bijgevoegde voortgangsrapportage is de invulling van die toezegging. Daarbij wordt bovendien ingegaan op de relatie met het sleutelgebied.
6
Ontwerpbestemmingsplan 'Stationsgebied 2020' (616108)
Op 12 november 2019 heeft het college besloten het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, inclusief het bijbehorende voorontwerp-beeldkwaliteitsplan, vrij te geven voor inspraak en overleg. De plannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn van een antwoord voorzien en daar waar nodig zijn de plannen aangepast. Voorstel is de bestemmingsplanprocedure te starten door de ontwerpplannen ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.

pdf Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied 2020 (616108) (310KB)
pdf Collegebesluit Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied 2020 (616108) (114KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-10 inzake Ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’ (616108) (125KB)
pdf Bijlage 1 Inspraak- en vooroverlegnota Stationsgebied (13.9MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting (41.5MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 1 Natuurtoets (2.1MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 2 Akoestisch onderzoek (22.5MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 3 Luchtkwaliteitonderzoek (7.8MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 4 Stifstofonderzoek (9.5MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 5 Bijlage 1 Stikstofonderzoek (2.7MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 6 Bijlage 2 Stikstofonderzoek (1.5MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 7 Bijlage 3 Stikstofonderzoek (1.5MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 8 Bijlage 4 Stikstofonderzoek (1.8MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 9 Watertoets (2.1MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 10 Externe Veiligheid (2.7MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Toelichting Bijlage 11 Vooroverleg- en inspraaknota (1.9MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Regels (3.3MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Regels Bijlage 1 Beleidsregels Parkeren 2017 (1.1MB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Regels Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten (579KB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Regels Bijlage 3 Lijst van multimediabedrijven (415KB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Regels Bijlage 4 Modules Horeca (460KB)
pdf Bijlage 2 Ontwerpbestemmingsplan Verbeelding (182KB)
overig Bijlage 3 Ontwerp-beeldkwaliteitsplan (4.2MB)
pdf Bijlage 4 Aanmeldnotitie vormvrije milieueffectrapportage-beoordeling (2.9MB)
pdf Bijlage 5 Ontwerpbesluit hogere grenswaarde (2MB)
pdf Bijlage 6 ProRail (1.6MB)
pdf Bijlage 6 Het Gooi en Omstreken (3.7MB)
pdf Bijlage 6 Waternet (15KB)
pdf Bijlage 6 De Alliantie (2.1MB)
pdf Bijlage 6 NS Stations en ProRail (44KB)
pdf Bijlage 6 Dudok Wonen (2.2MB)
pdf Bijlage 6 Stichting Centrum Hilversum (34KB)
7
Intensivering aanpak Omgevingsvisie (553572)
In het najaar van 2019 hebben raad en college van Hilversum het Bestuurlijk Plan van Aanpak ‘Aan de slag met de Omgevingsvisie’ vastgesteld. In bijgaand voorstel is een intensivering van de aanpak uitgewerkt. Er is een extra product toegevoegd (Koersdocument 2040), waarvoor aanvullende inzet/deskundigheid en een intensievere participatie met de samenleving nodig is. In het voorstel is de planning van het proces aangepast. Met de intensivering kan de beoogde vaststelling van de Omgevingsvisie nog steeds plaatsvinden rond 1 januari 2021. Omdat deze intensivering niet in de begroting 2020 is voorzien, wordt dit in de vorm van een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
8
Regionaal Economische Agenda (592492)
De raad heeft 29 januari 2020 ingestemd met de Regionaal Economische Agenda (REA), met in acht name van een aantal opmerkingen die ter kennis name worden gebracht aan de mede opstellers van REA in de regio.

9
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (485470)
Op 29 januari heeft de raad haar wensen en bedenkingen geuit t.a.v. de deelname aan de ROM Regio Utrecht en participatie in het ROM fonds.
Het college moet het besluit tot deelname nemen. Daarnaast is afgesproken met de raad dat ze worden geïnformeerd over de opmerkingen die het college verstuurt naar de kwartiermaker ROM.
10
Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2020 Flevoland en Gooi en Vechtstreek (607190)
Het Mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg is geactualiseerd naar de huidige wet- en regelgeving en herziende planvorming van de veiligheidsregio’s. De sleutelfunctionarissen (Officier van Dienst Bevolkingszorg, Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Hoofden Taakorganisaties Bevolkingszorg) zijn (inter)regionaal ingevuld en hebben de bevoegdheden die normaliter bij de gemeentelijke organisatie behoren (verlengd lokaal bestuur). Tijdens calamiteiten/crisis is het noodzakelijk dat deze functionarissen het mandaat hebben om snel acties te ondernemen. Het bijgevoegd mandaatbesluit formaliseert dit, waarin de bevoegdheden worden gegeven voor alarmering, opschaling, uitvoering en opdracht opdrachten met financiële gevolgen tot € 50.000. De colleges van burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om dit mandaatbesluit te bekrachtigen.
11
Collegebrief Proeftuin Hilversumse Meent Aardgasvrij (602673)
Op 5 februari j.l. heeft de raad in de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid gesproken over het voorstel Aanvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW). Tijdens de commissievergadering is een verzoek gedaan om voor de raadsvergadering van 4 maart aanvullende informatie te ontvangen betreffende de aanvraag. De portefeuillehouder heeft toegezegd te zullen nagaan op welke manier het mogelijk is om aan dit verzoek te kunnen voldoen, maar dat deze informatie in ieder geval niet voor 2 maart 2020 beschikbaar zal zijn.
Deze informatie maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming, maar dient als achtergrondinformatie voor de raad.