Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen - 4 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Vaststellen verslagen commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen d.d. 12 en 13 juni 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouders Kastje en Scheepers
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder Voorink
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
9
Aanmelden bestemmingsplan verbrede reikwijdte hele gemeente (552249/Rijntjes)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft Hilversum geadviseerd om het hele grondgebied van de gemeente aan te melden voor het experiment ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ en zo de mogelijkheid te creëren om te oefenen met het opstellen van een Omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2021, zo is de verwachting, is het mogelijk een Omgevingsplan op te stellen als op die datum de Omgevingswet in werking is getreden. Vanuit het programma ‘Invoering Omgevingswet Hilversum’ is het wenselijk om zo veel mogelijk te oefenen met de mogelijkheden die de Omgevingswet geeft. Dat kan onder andere met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Het is ook wenselijk om gemeentelijke ambities zoveel mogelijk te kunnen waarborgen in plannen.
Voorstel is om het hele grondgebied van de gemeente aan te melden voor dat doel.
10
Invoeringsstrategie zogenoemde bruidsschat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (540681/Grunfeld)
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer lokale afwegingsruimte. Over hoe we omgaan met deze lokale afwegingsruimte is een eerste keer gesproken tijdens de raadswerkgroep Omgevingswet van april. Met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan het verzoek van de raadsleden om een overzicht te krijgen van alle regels uit de zogenoemde bruidsschat alsmede wordt de commissie om advies gevraagd over de te voeren invoeringsstrategie. Het voorstel gaat uit van het in eerste instantie integraal overnemen.
11
Bestuurlijk Plan van Aanpak Omgevingsvisie (553572/Grunfeld)
Het Bestuurlijk Plan van Aanpak (PvA) beschrijft de wijze waarop we in Hilversum de Omgevingsvisie willen voorbereiden. De Omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet die per 1 januari 2021 van kracht wordt. Het PvA beschrijft de leidende principes zoals die eerder met de raad zijn gedeeld in 2017. Een analyse van het Coalitie-akkoord in het licht van de Omgevingswet, het beleid van rijk, provincie, regio en waterschap en de wijkanalyses leidt tot een voorlopige inhoudsopgave.
In de geest van de Omgevingswet besteden we in het PvA veel aandacht aan het proces en de participatie. Vanwege het integrale karakter van de Omgevingsvisie raakt de voorbereiding van de Omgevingsvisie aan de portefeuilles van alle leden van het college van B&W (inhoudelijk en/of qua wijkverantwoordelijkheid). Het PvA is dan ook een uitnodiging aan alle leden van het college van B&W om als ambassadeur mee te bouwen aan de Omgevingsvisie.
12
Wet Voorkeursrecht Gemeenten - Entree Oost (552160/Heerschop)
Gezien de ambities in Oost ligt herontwikkeling van dit entreegebied voor de hand. Concrete plannen voor deze locatie zijn er op dit moment nog niet. Wel is in de ‘Gebiedsagenda 1221’ opgenomen dat een ontwikkelkader voor dit gebied zal worden opgesteld.
Voordat dit ontwikkelkader nader wordt uitgewerkt is het noodzakelijk dat het betreffende gebied onder de reikwijdte van het gemeentelijk voorkeursrecht wordt gebracht.