Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Zorg & Samenleving - 27 november 2019

Locatie: Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Zorg & Samenleving d.d. 2 oktober 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouders mevr. K.J. Walters, dhr. J. Kastje en dhr. F.G.J. Voorink
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. A.R.C. Scheepers
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Kerstdiners in alle Hilversumse wijken (CDA) (592256)
De gemeente Hilversum gaat tijdens de donkere dagen voor Kerst in alle 8 Hilversumse wijken een kerstdiner organiseren voor eenzame inwoners. Het gemeentebestuur en raadsleden bedienen de inwoners om zo een signaal af te geven dat het gemeentebestuur en de samenleving (ongewilde) eenzaamheid niet accepteert.
10
Mededelingen van en vragen aan wethouder mevr. A.J. Wolthers
11
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
12
Onderwijs Huisvestingsprogramma (OHP) (569386)
Jaarlijks kunnen schoolbesturen conform de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Hilversum, een aanvraag indienen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting. Deze aanvragen hebben betrekking op 2020 en moeten voor de start van het nieuwe jaar van een besluit worden voorzien.

De gemeente is in overleg met de scholen begin 2019 een proces gestart om tot een meerjarig onderwijshuisvestingsplan te komen. Dat heet een Integraal Huisvestingsplan (IHP). In het IHP vindt een integrale afweging plaats van de noodzaak tot nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van alle Hilversumse schoolgebouwen voortgezet onderwijs, basis onderwijs en speciaal onderwijs en de daarbij behorende gymzalen. Daarom is de inhoudelijke beoordeling van de 21 aanvragen voor 2020 voor het grootste deel verschoven naar deze IHP besluitvorming. Slechts 6 aanvragen die een directe voorziening vereisen worden nu gehonoreerd.
13
Bestuurlijke evaluatie WINST (586636)
Het project WINST komt voort uit een intensieve periode (2015-2017) waarin de implementatie en uitvoering van de grotendeels nieuwe taken op het gebied van participatie (werk/inkomen), jeugd en wmo (decentralisaties) centraal stonden. Na de besluitvorming door de raad in juni 2017 om middelen beschikbaar te stellen voor het project WINST, is de afgelopen twee jaar projectmatig uitvoering gegeven aan de doelstellingen van WINST 2017-2020. Nu het project qua uitvoering grotendeels is afgerond, heeft een bestuurlijke evaluatie plaatsgevonden op basis van de geformuleerde doelstellingen uit het raadsvoorstel van juni 2017. In deze evaluatie zijn de behaalde resultaten weergegeven en zijn conclusies en leermomenten voor de toekomst uiteengezet.