Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 14 april 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk
Toelichting: Commissievergadering 3
Onderwerpen
Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

* Vaststelling Mobiliteitsvisie Hilversum 2040

Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

* Verlenen krediet infrastructurele maatregelen

Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

* Verlenen krediet voor aanleg fietsstraat Schuttersweg
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouder Wolthers (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Vaststelling Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 (747072)
De mobiliteit in Hilversum kan beter en de huidige en verwachte toekomstige mobiliteitsproblemen moeten worden aangepakt. Dit vraagt om concrete maatregelen om de bereikbaarheid van en in Hilversum, de doorstroming op het hoofdwegennet en de verkeersveiligheid te verbeteren. De voorliggende mobiliteitsvisie is een richtinggevende visie op hoofdlijnen met aandacht voor alle modaliteiten. Er is gewerkt met een aantal scenario’s passend bij Hilversum om op basis van modellen de gevolgen voor de mobiliteit van bepaalde keuzes inzichtelijk te maken. Het scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” geeft voor de mobiliteit in Hilversum een realistische en haalbare oplossing op hoofdlijnen en bevat een slimme brede mix van gefaseerd te nemen maatregelen. Dit groene, duurzame en innovatieve scenario doet recht aan de resultaten van het intensief doorlopen participatietraject omdat veel genoemde maatregelen hierin zijn opgenomen.
5
Verlenen krediet infrastructurele maatregelen (736765)
Voor het uitvoeren van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, is € 733.050,- subsidie aangevraagd bij het Rijk en € 586.440,- cofinanciering bij de Provincie. Beide subsidies zijn volledig toegekend.
De gemeente moet 10% van het investeringsbedrag zelf financieren. Hiertoe is reeds een investering  in het investeringsprogramma 2021 opgenomen onder punt 2.1.
De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet vrij te geven.
6
Verlenen krediet voor aanleg fietsstraat Schuttersweg (702168)
Om de verleende subsidie van de Provincie Noord-Holland voor de aanleg van de Schuttersweg tot fietsstraat met bijbehorende parkeervakken toe te kunnen voegen aan het bestaande uitvoeringsbudget voor rioolvervanging en herinrichting, wordt voorgesteld dat de Raad een aanvullend krediet verleent van 183.000 Euro.
7
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
8
Vaststelling Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 (747072)
Zie voor de stukken agendapunt 4
9
Verlenen krediet infrastructurele maatregelen (736765)
Voor de stukken zie agendapunt 5
10
Verlenen krediet voor aanleg fietsstraat Schuttersweg (702168)
Voor de stukken zie agendapunt 6