Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Economie & Bestuur - 11 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R.W.C. Redmeijer
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Economie & Bestuur d.d. 5 februari 2020
5
Mededelingen van en vragen aan burgemeester Broertjes en wethouder dhr. A.R.C. Scheepers
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder mevr. K.J. Walters
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Algemene Subsidieverordening 2020 (610754)
De Algemene Subsidieverordening 2011 dateert uit 2011 en bevat hele algemene kaders. De inhoudelijke regels voor het indienen van en het beslissen op subsidieaanvragen staan in de Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017. De subsidieregeling wordt door het college vastgesteld. Om zo min mogelijk verschillende verordeningen/regelingen te hebben, is het wenselijk om deze twee regelingen samen te voegen tot één Algemene Subsidieverordening. De nieuwe verordening sluit grotendeels aan op de modelverordening van de VNG.
10
Privacy beleid (599850)
Dit Privacy beleid vervangt het eerder opgestelde privacy beleid en –reglement 2018-2021 en zal worden gepubliceerd. Dit is in 2018 opgesteld met het oog op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vastgesteld door het College. Een herijking van dit beleid is nodig om onder andere meer aandacht te vestigen op risico-gestuurd werken, de visie van het gemeentebestuur in het digitale tijdperk op te nemen en verbinding te maken met de planning & control-cylcus. Dit volgt op het advies van de Functionaris Gegevensbescherming (FG), zoals genoemd in zijn eerste jaarverslag 2018.

Dit herziende privacy beleid is een verdere stap in de implementatie van de AVG. De FG heeft in zijn jaarverslag aangegeven dat vier jaar nodig is om het gewenste kwaliteits- en volwassenheidsniveau te bereiken waar de wetgever vanuit gaat.

Het Privacy beleid 2020-2024 treedt in werking op de dag na publicatie en op hetzelfde moment zal het Privacy beleid en –reglement 2018-2021 worden ingetrokken.

Er is een samenhang met het Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid Hilversum 2020-2024.
Dat beleid moet echter nog worden aangeboden aan het College.