Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid - 5 oktober 2022

Locatie: Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:59
Voorzitter: F.W. Reijmerink
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouders Heller en Van Hunnik (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen

Inspreker dhr. Van de Wetering over(ver)bouwplan i.r.t. parkeernormen
4
Beeldvorming Zonnepanelen in beschermde gezicht (1209026/749713)
Zonnepanelen in beschermde gezichten/monumenten is een onderwerp dat meerdere beleidsvelden raakt en waar opvattingen en misvattingen de discussie moeizaam maken.
Het huidige beleid en vergunningsproces wordt door bewoners vaak als onduidelijk en demotiverend ervaren.

Insprekers;
-    Dhr. Engelblik
-    Dhr. Booijink namens Hilverzon
-    Dhr. Göttgens
5
Oordeelsvorming Zonnepanelen in beschermde gezicht (1209026/749713)