Vergaderkalender

link naar deze pagina

GEMEENTERAAD - 6 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: G.M. van den Top
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2023-84 inzake Hilversum, Stad van Jonge Monumenten (103KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2023-85 inzake Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 (16.9MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2023-86 inzake samenwerkingsovereenkomst doorfietsroute Utrecht - Hilversum (344KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2023-87 inzake Energietoeslag 2023 (322KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2023-88 inzake Meerjarenbegroting USH 2024-2027 (409KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2023-89 inzake Aanvraag Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (169KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2023-90 inzake Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw MRA (332KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2023-91 inzake Ontwikkeling MOB-complex (7.6MB)
pdf Collegebrief inzake Duurzame leges - Motie M23-044 (190KB)
pdf Collegebrief inzake Stand van zaken bij Tomingroep najaar 2023 (157KB)
pdf Collegebrief inzake Wijzigingen in het Controleprotocol 2023-2026 en Normenkader 2023 gemeente Hilversum (1.1MB)
pdf Collegebrief inzake Sociale voorraad en verkoop sociale huurwoningen (188KB)
pdf Collegebrief inzake Tekort jeugdbudget 2023 (297KB)
pdf Collegebrief inzake Definitieve vaststelling gebundelde uitkering 2023 (BUIG) (258KB)
pdf Collegebrief inzake Jaarwisseling 2023-2024, toezegging T23-001 (173KB)
pdf Collegebrief inzake Regionaal plan van aanpak dakloosheid (143KB)
pdf Collegebrief inzake Aanpak in- door en uitstroom (aanpak wachttijden) jeugd (183KB)
pdf Collegebrief inzake Raadsdashboard Q2 2023 (1.3MB)
pdf Collegebrief inzake FG-verslag 2022-2023 (194KB)
pdf Collegebrief inzake Meerjarenbegroting parkeren 2024-2026 (324KB)
2.b
Ingekomen stukken - Rubriek I
2.c
Ingekomen stukken - Rubriek III
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 8 en 15 november 2023
4
Vaststellen verslag gezamenlijke commissievergadering 1 november 2023
5
Technisch wijzigen van Verordeningen en Welstandsnota in verband met inwerkingtreding van de Omgevingswet (1359524)
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswet bundelt de 26 wetten voor de fysieke leefomgeving tot 1 wet. Verder worden 60 bestaande algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) gebundeld in 4 amvb’s. Dit betekent dat een groot deel van de bestaande wet- en regelgeving komt te vervallen en wordt opgenomen in de Omgevingswet en de amvb’s. De verordeningen van Hilversum verwijzen naar huidige wet- en regelgeving die na inwerkingtreding van de Omgevingswet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in deze verordeningen dienen op dit punt te worden aangepast, zodat er onder de Omgevingswet mee kan worden doorgewerkt.

Daarnaast wordt de Welstandsnota ook technisch gewijzigd naar aanleiding van geconstateerde fouten zoals de nummering van de begrippenlijst en spelfouten. Ook wordt in de Welstandsnota de regimes in de beschermde gebieden Plan Oost en Plan Zuid correct opgenomen, waarbij dakkapellen een bijzonder welstandsregime hebben. Dit is door uw raad op 28 april 2015 reeds besloten, echter nog niet op correcte wijze in de welstandsnota aangegeven.

Het betreft alleen juridisch-technische omzettingen, waarbij geen beleidsinhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd.
6
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio: definitief voorgestelde wijzigingsbesluit (1365327)
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Omdat de wijzigingen in de Wgr ook gevolgen hebben voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verder aangehaald als GR) stelt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio voor om de GR op onderdelen te wijzigen. Op 21 juni heeft u als raad een zienswijze kenbaar gemaakt bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De lijn om participatie regionaal en lokaal af te stemmen neemt de Veiligheidsregio over en uit andere zienswijze blijkt dat er een brede steun voor de voorgestelde wijziging is.
7
OFGV - Wijziging Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht (1171594)
++De raad++ is verplicht een verordening op te stellen met regels voor een goede kwaliteit van de uitvoering van VTH-milieutaken door de omgevingsdienst. Op grond van die verordening stelt ++het college++ de kwaliteitscriteria vast voor deze taakuitvoering door de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV). De grondslag hiervoor is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Per 1-1-2024 zal dat de Omgevingswet zijn.
Deze nieuwe verordening zorgt ervoor dat de grondslag van de verordening met de invoering van de Omgevingswet wordt gebaseerd op de Omgevingswet. Het betreft hier een puur technische wijziging.
8
Wijzigen doelgroepenverordening Hilversum (1375138)
In de gemeente Hilversum is er vanaf 1 december 2020 een doelgroepenverordening van kracht. Met de doelgroepenverordening is onder andere de instandhouding van de te bouwen sociale huur en middeldure huurwoningen geregeld zodat zij voor minimaal 25 jaar beschikbaar zijn in de categorie waarbinnen ze oorspronkelijk zijn gebouwd. In artikel 5 van deze doelgroepenverordening wordt de Prijs-/kwaliteitsverhouding beschreven. Echter dit artikel is beperkt tot de prijs-/kwaliteitsverhouding van de middeldure huurwoning Aangegeven wordt wat de minimale gebruiksoppervlakte van een middeldure huurwoning is, in relatie tot de nabijheid van een ov-knooppunt. De minimale oppervlakte van een sociale huur woning is tot op heden niet geregeld. Gezien gewijzigde wetgeving en gewijzigde marktomstandigheden is met motie[M23-137](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/a181f911-fc87-406c-ad51-b399675621ae?documentId=a3e78fd9-0c4f-483b-bfb9-1c963a4631ab&agendaItemId=244f9135-b200-4c15-acca-4d355cc719b1) door de gemeenteraad verzocht om ook voor sociale huurwoningen een minimale maatvoering in de doelgroepenverordening op te nemen.
9
Instructie voor de griffier (1367040)
Op 5 februari 2003 heeft de gemeenteraad van Hilversum de instructie voor de griffier vastgesteld. Dit
naar aanleiding van de toenmalige invoering van de wet dualisering gemeentebestuur. In juni 2023 is een
nieuwe versie van de modelinstructie gepubliceerd. De raad wordt voorgesteld deze modelinstructie
over te nemen en hiermee de instructie van de griffier actueel en passend te maken.
10
Afvaardiging werkgroep actualisering gemeenschappelijke regeling Regio (1381333)
Bij brief van 24 oktober 2023 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aangegeven een werkgroep te willen samenstellen om aan de slag te gaan met de participatie ten behoeve van de actualisering van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (GR). De deelnemende raden wordt gevraagd om per gemeenteraad maximaal 2 deelnemers af te vaardigen in de werkgroep actualisering gemeenschappelijke regeling Regio.
11
Aanvraag woningsplitsing Melkmeent 3B (1326990)
Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de bestaande woning aan de Melkmeent 3B  is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de VVGB af te geven.
Voor de procedure is tevens een besluit hogere grenswaarde noodzakelijk en moet er een planschadeovereenkomst met de aanvrager worden aangegaan. Aangezien beide onderwerpen collegebevoegdheden zijn is een collegevoorstel bijgevoegd.
12
Huisvestingsverordening 2024 (1362642)
De Huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek 2019 was maximaal 4 jaar geldig is daarom van rechtswege afgelopen op 30 juni 2023. Om meer tijd en ruimte te hebben voor de nieuwe Huisvestingsverordening is door de gemeenteraden van alle regiogemeenten de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 (hernoemd naar Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023) opnieuw verlengd met een geldigheidsduur tot 1 januari 2024. In de tussentijd werken gemeenteraden volgens de planning zoals neergelegd in collegebrief van 2 maart 2023 aan besluitvorming over een geactualiseerde
Huisvestingsverordening met ingangsdatum 1 januari 2024. Eind 2022 is een nota van Bouwstenen opgesteld waarin alle uitgangspunten voor de nieuwe Huisvestingsverordening zijn opgenomen. Deze bouwstenennota is naar alle gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gestuurd met verzoek om zienswijze. De samenvatting van de ingekomen zienswijzen en de reactie daarop is in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein, Wonen van 25 mei 2023 vastgesteld. De nota van zienswijzen en de reacties daarop zijn bijgevoegd in bijlage 3. Op 12 juni 2023 heeft een regiopodium plaats
gevonden waarin raadsleden met elkaar in dialoog konden over de ingediende zienswijzen en de reactie
daarop.

De zienswijzeprocedure heeft op enkele punten geleid tot wijziging van de voorstellen in de bouwstenennota. De definitieve huisvestingsverordening ligt nu ter besluitvorming voor.
12.a
A23-173 - Schrappen toewijzing vrijwillige brandweer
12.b
A23-181 - Van Groot naar Beter (AANGEHOUDEN)
13
Herinrichting Kerkbrink (1210345)
De herinrichting van de Kerkbrink draagt bij aan de ambitie om de Kerkbrink en omgeving nieuw leven in te blazen en hier een levendig en aangenaam gebied van te maken. We realiseren samen met bewoners, ondernemers, gebruikers en belanghebbenden een duurzame inrichting van de Kerkbrink. Met het vaststellen van de [Uitgangspunten Herinrichting Kerkbrink](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/a6c06796-1081-4ada-9e5b-5bac350947e0?documentId=4f4000c3-6f2f-438f-ad0e-8a798dc3799d&agendaItemId=5de01dfb-ff66-4002-8435-9c3981a90175) op woensdag 21 september 2022, heeft de gemeenteraad richting gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. In navolging op het raadsbesluit is er in 2023 middels een uitvoerig participatietraject vorm gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. Met [Raadsinformatiebrief 2023-31 'Schetsontwerpen herinrichting Kerkbrink'](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjBuOfPrt6AAxWYHuwKHSxZB7IQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fhilversum.bestuurlijkeinformatie.nl%2FDocument%2FView%2Fb4be9fa1-f3ad-4edd-aef8-10b5537acde5&usg=AOvVaw1sRQ4Sf8vnLOdAxhW1Jv7t&opi=89978449) d.d.3 april 2023, is de raad geïnformeerd over de voortgang. In de beeldvormende sessie d.d. 10 mei 2023 is de raad op een interactieve manier betrokken bij de gewenste inrichtingselementen voor de Kerkbrink.
13.a
A23-182 - Fiets te gast op de Kerkbrink
13.b
A23-171 - Kosten laten kelderen op Kerkbrink
13.c
A23-172 - Geef de fiets een parkeeplek op de Kerkbrink
13.d
A23-190 - Koester onze Openbare Ruimte
13.e
M23-174 - Bus bij bibliotheek
13.f
M23-180 - Geef de muziektent een functie elders
14.A
Beleidskader Jeugd (1367408)
De beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vormen de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum". Met deze beleidskaders geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor Jeugd en Wmo-Samenleving tot 2030 vast te stellen.
14.A.a
A23-175 - Help de jeugd aan de juiste hulp
14.A.b
A23-184 - Vroegsignalering Kindermishandeling en Huiselijk geweld
14.A.c
A23-189 - Ontlast ouders en of verzorgers door het toevoegen van vervangende zorg
14.A.d
M23-177 - DIN niet ten koste van Dashboard sociaal domein voor de raad
14.B
Beleidskader Wmo-Samenleving 2024-2030 (1367408)
De beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vormen de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum". Met deze beleidskaders geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor Jeugd en Wmo-Samenleving tot 2030 vast te stellen.

Voorgesteld besluit:
2\. De Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vast te stellen, dat gebaseerd is op de door de gemeenteraad vastgestelde Startnotitie Wmo – Samenleving.

De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 23 november 2023 advies uitgebracht.
D66 is postief over het voorstel wenst evenwel met debat te behandelen in de raad iv.m. een aangekondigde motie.
De Sp en BVNL maken een voorbehoud _(BVNL via e-mail advisering doorgegeven)._ De overige fracties achten het voorstel rijp voor de raad met debat.
14.B.a
A23-183 - Vertrouwen in het professioneel handelen
14.B.b
A23-185 - Ruimte creëren in de uitvoering van het sociaal domein
14.B.c
A23-188 - Maatschappelijke ondersteuning door religieuze voorzieningen onderkennen
14.B.d
A23-193 - Taakstelling schrappen
15
Zienswijzeprocedure begrotingswijzing 2023-02 en Bestuursrapportage 2023 Regio Gooi en Vechtstreek (1361137)
Bij vergadering van 7 september 2023 heeft het DB Regio GV de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Deze is voor kennisgeving naar de regiogemeenten gestuurd. De concept bestuursrapportage 2023 gaat gepaard met een voorgenomen begrotingswijziging (2023-02). De raden van de regiogemeenten worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven. De uiterste reactietermijn is 1 december 2023. Het AB neemt ter vergadering van 14 december 2023 een besluit over begrotingswijziging 2023-02, met inachtneming van de zienswijzen van de raden.
15.a
M23-178 - Regio(doelen) dichterbij
15.b
M23-191 - Afstemming met regio over financiële administratie
16
Eindejaarsrapportage 2023 (1370315)
De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar.

Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen.
17
Agenda Fiets 2023 (1255833)
De Agenda Fiets geeft een volledig overzicht van de inspanningen die we nu al plegen en degene die voor de komende jaren gepland staan om de fiets te stimuleren. Dit maakt het voeren van regie op dit thema mogelijk. De Agenda Fiets volgt op het uitvoeringsprogramma. In de Agenda Fiets worden de inspanningen nader uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan drie moties en een toezegging. De commissie wordt gevraagd het college te adviseren over de agenda en in het bijzonder de invulling van de moties M22-53, M22-105,M22-106 en toezegging T22-27.
17.a
A23-187 - Agenda Fiets ter kennisgeving aangenomen
18
Wijziging APV en Legesverordening voor Deelvoertuigen en Kabelgoottegels (1356987)
De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (APV) op twee aspecten te wijzigingen. De eerste wijziging heeft betrekking op het verbieden van het zonder vergunning bedrijfsmatig in de openbare ruimte aanbieden van deelvoertuigen, zoals scooters en (bak)fietsen. Hiervoor wordt ook de Legesverordening gewijzigd. De tweede wijziging heeft betrekking op het toestaan van kabelgoottegels. Het leggen van een kabel over de stoep is op dit moment nog verboden. Door aanpassing van de APV wordt deze belemmering weggenomen. Dit raadsvoorstel dient er louter toe om het college van B&W de mogelijkheid te geven op beide onderwerpen nadere regels vast te stellen. Het opstellen van nadere regels is een bevoegdheid van het college. Met nadere regels voor deelvervoer kan de gemeente enerzijds toewerken naar deelvervoer als volwaardig onderdeel van het mobiliteitssysteem. Anderzijds wordt door regulering de leefomgeving beheersbaar en leefbaar gehouden. Met nadere regels voor kabelgoottegels kan de gemeente inwoners zonder oprit die hun elektrische auto willen laden faciliteren en blijft tegelijkertijd de veiligheid en toegankelijkheid van stoepen gegarandeerd.
18.a
M23-176 - Laten bloeien waar het kan, sturen waar het moet
19
Leidingverordening (1355902)
Per 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor de regels voor de ondergrondse infrastructuur.
In dit voorstel adviseren we een leidingverordening vast te stellen.
20
Vragen aan het college
21
M23-186 - Versnelling opvang asielzoekers, solidair met Ter Apel