Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 oktober 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2020-52 inzake Melding afwijking Wmo en Jeugdzorg (689994) (626KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-54 inzake Aanwijzingsbesluit Alcohol verbodsgebieden 25-08-2020 volgens art. 2.4 (1.3MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-55 inzake Proces grondstoffenvisie (340KB)
pdf Collegebrief Voortgang uitvoering amendement burgerinitiatiefvoorstel A20-55 (310KB)
pdf Collegebrief stand van zaken stationsgebied n.a.v. besluitvorming bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (322KB)
pdf Collegebrief inzake Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugd - Turap - Raadsdashboard Sociaal 1ste half jaar 2020 (1.5MB)
pdf Collegebrief Informeren onttrekking mobiliteitsfonds parkeerverbeteringen Rode Dorp (172KB)
pdf Collegebrief Uitvoering Klimaatakkoord-Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland (814KB)
pdf Collegebrief Bestuurlijke reactie op advies ArSD over de Hilversumpas (330KB)
pdf Collegebrief Bestuurlijke reactie op advies CR over de Hilversumpas (492KB)
pdf Collegebrief Regionale onderwijs agenda 2020-2022 (3.5MB)
pdf Collegebrief Bezoekersaantallen websites bodeminformatie (T19-113) (145KB)
pdf Collegebrief Beantwoording vragen uit audit- en rekeningcommissie van 3 februari 2020 (253KB)
pdf Collegebrief inzake voortgang uitvoering Amendement A20-55 betreffende het BIV Sleutelgebied (443KB)
pdf Collegebrief Vertraging invoering druktemeter centrum Hilversum (227KB)
pdf Collegebrief Webpagina Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (147KB)
pdf Collegebrief inzake Voortgang woonagenda (893KB)
pdf Collegebrief Voortgang regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen Werken aan Werk en ‘Perspectief op Werk’ (T19-69 en T20-27) (890KB)
pdf Collegebrief inzake Motie 20-025 - Denken in oplossingen (459KB)
pdf Collegebrief inzake Busremise (222KB)
pdf Collegebrief Zienswijze BRS Luchtvaartnota (1.9MB)
2.d
Ingekomen stukken - Rubriek IV
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 9 september 2020
4
Vaststellen verslagen raadscommissievergaderingen d.d. 15 + 16 + 17 + 24 + 28 september 2020
5
Benoeming en beëdiging commissielid de heer J.P. Lahaise (701661)
Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.
6
Ontslag en benoeming lid werkgeverscommissie (701676)
De heer Kruijswijk Jansen heeft d.d. 9 september 2020 aangegeven ontslag te vragen als lid van de werkgeverscommissie.
De fractie van het CDA heeft de heer N.G.T. van Voorden voorgedragen voor de invulling van de vacature die hierdoor openvalt. De voordracht is besproken in het presidium van 29 september 2020. Het presidium ondersteunt de voordracht.
7
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan nieuwbouw/verplaatsing woning Noodweg 32 (620251)
De eigenaar van Noodweg 32 wil de bestaande woning op het perceel vervangen door een nieuwe moderne woning. Op een andere plek dan de huidige woning. Daarvoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. De nieuwbouw is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Gelet op de ruimtelijke onderbouwing, die met de aanvraag is meegeleverd, kan meegewerkt worden aan het plan. Daarvoor moet een procedure worden gevolgd waarbij de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. Voorstel is een ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp van de verklaring zes weken ter inzage te leggen. In die termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Worden geen zienswijzen ingediend dan is de verklaring van geen bedenkingen definitief en kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Daarnaast is een procedure nodig voor het toestaan van een hoger waarde verkeersgeluid (vanaf de Noodweg). De voorkeurswaarde van 48 dB wordt met 2 dB overschreden op de nieuwe woning. De bevoegdheid om zo'n besluit te nemen hebben burgemeester en wethouders. Voorstel is om de procedure te starten gelijktijdig met de hierboven genoemde ter inzage termijn.
8
Coördinatiebesluit procedures bouwinitiatief Oude Torenstraat 1 – 3 (683852)
Het college heeft in maart 2018 positief gereageerd op het initiatief om (o.a.) het kantoorgebouw op de Oude Torenstraat 1 – 3 te transformeren naar woningbouw. Wens is om het bestaande gebouw te slopen en een nieuw appartementengebouw op te richten. Het voornemen past in de Centrumvisie, maar gebruik ten behoeve van wonen is niet toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’. Om omgevingsvergunning te kunnen verlenen is het nodig het bestemmingsplan te herzien.

De ontwikkelaar heeft verzocht om de besluiten die nodig zijn voor uitvoering van het project, zoals de bestemmingsplanherziening én de omgevingsvergunning, te ‘coördineren’. In geval van coördineren worden de procedures van de diverse besluiten gecombineerd in één procedure, de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt hiervoor de mogelijkheid. Het beslissen over het procedureel ‘coördineren van besluiten’ is een bevoegdheid van de raad. Met dit raadsvoorstel vragen wij u hiermee in te stemmen.
9
Meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034 (648338)
De gemeente moet haar vastgoedobjecten onderhouden. Hiertoe stellen we periodiek een meerjarige onderhoudsplanning (MOP) op. De raad heeft op 11 november 2015 de huidige MOP met een onderhoudshorizon van 2015 tot en met 2034 vastgesteld voor de periode 2015-2019. We halen deze MOP in dit voorstel verder aan als de huidige MOP 2015-2034.
De huidige MOP 2015-2034 is in 2019 geactualiseerd. We halen die geactualiseerde MOP in dit voorstel verder aan als de nieuwe MOP 2020-2034.
pdf Dossier 5097 voorblad.pdf (35KB)
pdf Raadsvoorstel (vervangen d.d. 3-9 door BO) (848KB)
pdf Raadsbesluit (vervangen d.d. 3-9 door BO) (146KB)
pdf Bijlage 1.1 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud ambtenarenhuisvesting (113KB)
pdf Bijlage 1.3 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud buurt en clubhuizen en KO (120KB)
pdf Bijlage 1.2 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud begraafplaatsen (117KB)
pdf Bijlage 1.4 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud cultureel vastgoed (112KB)
pdf Bijlage 1.5 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud gemalen (118KB)
pdf Bijlage 1.6 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud gymlokalen onderwijs (134KB)
pdf Bijlage 1.7 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud museum (109KB)
pdf Bijlage 1.8 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud openbaar groen (110KB)
pdf Bijlage 1.9 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud overig vastgoed (137KB)
pdf Bijlage 1.10 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud parkeergarages (114KB)
pdf Bijlage 1.11 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud sportaccommodaties (115KB)
pdf Bijlage 1.12 MOP RV objecten voorziening groot onderhoud sportvelden (138KB)
pdf Bijlage 1.13 MOP RV objecten De Rading (118KB)
pdf Bijlage 2 Meerjarenplanning sportvelden 2020-2029 (114KB)
pdf Bijlage 3 Financiën MOP (198KB)
pdf Bijlage 4 mutaties onderhoudsvoorzieningen (425KB)
pdf Bijlage 5 uitgangspunten Nota Grond- en Vastgoedbeleid 2020-2023 (515KB)
pdf Bijlage 6.1 Verloopoverzicht ambtenarenhuisvesting (630KB)
pdf Bijlage 6.2 Verloopoverzicht begraafplaatsen (295KB)
pdf Bijlage 6.3 Verloopoverzicht buurt en clubhuizen en kinderopvang (467KB)
pdf Bijlage 6.4 Verloopoverzicht cultureel vastgoed (557KB)
pdf Bijlage 6.5 Verloopoverzicht gemalen (469KB)
pdf Bijlage 6.6 Verloopoverzicht gymlokalen (291KB)
pdf Bijlage 6.7 Verloopoverzicht museum (465KB)
pdf Bijlage 6.8 Verloopoverzicht openbaar groen (470KB)
pdf Bijlage 6.9 Verloopoverzicht overig vastgoed (710KB)
pdf Bijlage 6.10 Verloopoverzicht parkeergarages (376KB)
pdf Bijlage 6.11 Verloopoverzicht sportaccommodaties (466KB)
pdf Bijlage 6.12 Verloopoverzicht onderhoud sportvelden (378KB)
pdf Bijlage 6.13 Verloopoverzicht sluis (301KB)
pdf Vraag van het CDA aan wethouder Scheepers over de meerjarige onderhoudsplanning (12KB)
pdf Antwoord technische vraag Meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034 CDA (23KB)
overig Geluidsbestand raad 7-10-2020 agpunt 9. Meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034 (1.2MB)
10
Eerste tussenrapportage 2020 (660973)
Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met 2 september 2020 verzonden raadsinformatiebrieven. Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 1,1 miljoen voordelig (raadsbesluiten t/m augustus 2020). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een nadeel van € 2,1 miljoen, waardoor het saldo van de begroting 2020 € 1,0 miljoen nadelig wordt. De verwachting is dat deze na de raadsvergadering van september en oktober verslechterd en € 2,7 miljoen zal worden.
De geactualiseerde financiële impactanalyse over de Covid-19 risico’s is, naast de gebruikelijke bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van die impactanalyse wordt voorgesteld de Covid-19 reserve nu niet aan te vullen, wat in deze tussenrapportage kort wordt toegelicht.
pdf Dossier 5287 voorblad.pdf (33KB)
pdf Commissievoorstel Hilversums Belang Financieel beleid gemeente Hilversum - Meicirculaire 2020 (toegevoegd o.b.v. ordevoorstel in cie 15-9) (105KB)
pdf Raadsbesluit eerste tussenrapportage 2020 versie 20200902 def (33KB)
pdf Eerste tussenrapportage 2020 versie 20200902 (819KB)
pdf Bijlage 1 Financiele-Impactanalyse_II_Covid-19_20200818 (2.3MB)
pdf Bijlage 2 Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen eerste tussenrapportage 2020 vs20200901 (466KB)
pdf Bijlage 3 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na eerste tussenrapportage 2020 vs20200901 (557KB)
pdf Bijlage 4 Overzicht van lopende kredieten eerste tussenrapportage 2020 vs20200811 (616KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-41 inzake Meicirculaire 2020 Gemeentefonds (toegevoegd o.b.v. ordevoorstel in cie 15-9) (3MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-52 inzake Melding afwijking Wmo en Jeugdzorg (toegevoegd o.b.v. ordevoorstel in cie 15-9) (626KB)
pdf Art. 41-vragen van de fractie HB inzake Meicirculaire 2020 Reserve COVID-19 en Meerjarenliquiditeitsprognose (toegevoegd o.b.v. ordevoorstel in cie 15-9) (122KB)
pdf Beantwoording art. 41-vragen van de fractie HB inzake Meicirculaire 2020 Reserve COVID-19 en Meerjarenliquiditeitsprognose (toegevoegd o.b.v. ordevoorstel in cie 15-9) (239KB)
pdf Begeleidende tekst bij Bijlage toezegging T20-068 precariobelasting (toegevoegd 5 oktober 2020) (12KB)
pdf Bijlage toezegging T20-068 precariobelasting (toegevoegd 5 oktober 2020) (554KB)
overig Geluidsbestand raad 7-10-2020 agpunt 10. Eerste tussenrapportage 2020 (377KB)
11
Voorstel en zienswijze regionaal risicoprofiel & beleidsplan (684578)
Naar aanleiding van de commissievergadering van 16 september jl. hierbij het aangepaste voorstel en zienswijze.

De Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben voor het eerst een gezamenlijk risicoprofiel en beleidsplan aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. In het risicoprofiel staan potentiële risico’s in beide regio’s benoemd; het beleidsplan beschrijft hoe deze risico’s zo goed mogelijk voorkomen en/of bestreden kunnen worden. De veiligheidsregio legt beide plannen voor zienswijzen voor aan de deelnemende gemeenteraden.

De raadscommissie heeft op 16 september 2020 advies uitgebracht.
De SP maakt een voorbehoud.
De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.
11.a
M20/75 - Dekkingsplan veiligheidsregio's
12
Voorstel wijziging APV, diverse artikelen (678256)
Periodiek dient de Algemene plaatselijke verordening Hilversum (verder: APV) tegen het licht gehouden te worden en waar nodig geactualiseerd te worden. Gebleken is dat de APV op een aantal punten aanpassing behoeft zodat deze beter past bij de wensen en visie van de gemeente Hilversum. Alle wensen c.q. suggesties zijn onderzocht en waar mogelijk meegenomen in dit voorstel.  Tot slot zijn er een aantal (juridisch) technische aanpassingen.
Voorstaande heeft geresulteerd in dit voorstel om de APV op 38 punten te wijzigen. Hiervan zijn 6 nieuwe artikelen, 3 vervallen artikelen, 12 overige wijzigingen en 17 juridisch technische wijzingen.
12.a
M20/78 - Verkeerbesluiten verbod laden en lossen op de binnen- en buitenring in de ochtendspits
12.b
M20/85 - Mondelinge motie ophalen huisvuil niet in de ochtendspits op de binnen- en buitenring
13
Vaststelling bestemmingsplan 'Stationsgebied 2020' (658877)
Op 25 februari 2020 heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, inclusief het bijbehorende ontwerp-beeldkwaliteitsplan, vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.
De plannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn van een antwoord voorzien.
Beide plannen kunnen nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
13.a
A20/71 - Minder brandbreedte
13.b
A20/79 - Doelgroepen Stationsgebied
13.c
A20/83 - Stationsgebouw
13.d
M20/74 - Onderzoek tweerichtingsverkeer Schapenkamp
13.e
M20/77 - Beperking geluidsoverlast verlegde centrumring
13.f
M20/81 - Innovatief groen moet je doen
14
Nieuwe grondstoffenvisie (671172)
Inhoud
Het beleid voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is een wettelijke taak van gemeenten, die deze taak in onze regio hebben overgedragen aan de regio Gooi en Vechtstreek. In de beeldvormende sessie van 6 november 2019 is gesproken over de evaluatie van het huidige beleid, Van Afval Naar Grondstof (2015-2020). Dit als opmaat voor het opstellen van nieuw beleid voor de komende vijf jaar. Regionaal zijn daarvoor nu de vraagstukken geformuleerd en is een startmemo opgesteld. Het betreft de vraag volgens welk ontwikkelscenario in de toekomst vorm wordt gegeven aan de doorontwikkeling van de afvalinzameling en verwerking (scenario A of B) en de systeemkeuzes Diftar en voor- of nascheiding PMD. Tenslotte zijn een aantal koppelkansen benoemd die kunnen worden gewogen of aangevuld.  Elke keuze heeft effect op drie aspecten; duurzaamheid, dienstverlening en kosten.

Besluitvormingsproces raadsvoorstel in de regiogemeenten
De volgende stap in het regionale proces is om de gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten te vragen richting te geven in de beleidskeuzes door middel van besluitvorming. Dit in nauwe afstemming met de werkgroep Verbetering besluitvorming Regio en vanuit het streven naar informatiesymmetrie in de regio. Regionaal is de volgende planning afgesproken met de bestuurlijke trekkers (Joost Boermans, Bert Rebel en Barbara Boudewijse)
17 augustus PFHO waarin de proceswijziging en het concept raadsvoorstel informerend wordt besproken
25 augustus Concept raadsvoorstel bespreken in de colleges ter voorbereiding PFHO
27 augustus (26, 27 of 28 aug) PFHO besluitvormend
1 september Vaststellen raadsvoorstel in de colleges en doorgeleiding raden
11 september Regiopodium
September -oktober consultatie raden.
15
Verbetering besluitvorming met gemeenteraden rond de RSA
16
Vragen aan het college
17
M20/70 - Verstrek mondkapjes aan voedselbank
18
M20/72 - Milieuzones
19
M20/76 - Ga in gesprek over minimabeleid én lokale economie
20
M20/80 - Méér data in het dashboard sociaal domein