Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 9 juli 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Natuurinclusief bouwen (557541)
In deze collegebrief wordt de aanpak van de motie M17/78, Natuurinclusief Bouwen toegelicht en wordt het natuurinclusief bouwen in het bredere perspectief van de actualisatie van het Groenbeleidsplan geplaatst.

2
Beantwoording ex artikel 41 vragen CDA over treinverbinding Amsterdam-Berlijn (555659)
Raadslid Kruijswijk Jansen van de fractie van het CDA heeft ex artikel 41 vragen gesteld aan het college over de treinverbinding Amsterdam-Berlijn. Vragen gaan over de Intercity Berlijn en de mogelijk ruimte die ontstaat voor goederentreinen. Middels een collegebrief worden deze vragen beantwoord.
3
Meicirculaire 2019 gemeentefonds (557251)
De belangrijkste ontwikkelingen in de meicirculaire 2019 zijn;
• Afrekening accres 2018 (nadelig)
• Afrekening plafond onder het BCF (BTW Compensatiefonds) (nadelig),
• Aanpassing accressen na 2019 (nadelig)
• Nieuwe richtlijn voor de raming van baten uit het BCF (nadelig)
• Waarde mutaties WOZ (nadelig)
• Extra middelen voor jeugd (voordelig)
• Loon- en prijscompensatie voor het oude Sociale Domein (voordelig)
• Ontwikkelingen hoeveelheden en maatstaven (voordelig).
4
Collegebrief voortgang woonagenda (551078)
Wethouder Kastje wil de raad voor de zomer informeren over de stand van zaken omtrent de 'woonagenda'.
5
Vinkenstraat en deel Kievitstraat aansluiten bij proef betaald parkeren Oost (555753)
I. Na een participatieproces en het meten van draagvlak onder de bewoners middels een enquête, is er in een aantal straten en straatdelen van de Vogelbuurt per 1 juni 2019 een proef betaald parkeren ingevoerd. Tijdens de enquête hebben de bewoners uit de Vinkenstraat en de Kievitstraat aangegeven geen betaald parkeren te willen. Na de start van de proef blijkt de parkeerdruk en overlast onevenredig hoog. Om die reden hebben de bewoners een verzoek met handtekeningen ingediend om alsnog aan te sluiten bij de proef betaald parkeren. Voor het toevoegen van deze straten aan de proef hoeven er geen aanvullende investeringen te worden gedaan.
II. Daarnaast is in het gewijzigde aanwijzingsbesluit de Athene middenberm toegevoegd. De bevoegdheid tot het vaststellen hiervan ligt gelet op grond van de artikelen 2, 6, 8, 9 en 10 van de Verordening Parkeerbelastingen 2019 en artikel 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2018 bij het college.
6
Voorstel actualiseren mandaatbesluit en samenwerkingsovereenkomst GGD Regio Gooi en Vechtstreek (553640)
Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet kinderopvang gewijzigd. Het mandaatbesluit en de samenwerkingsovereenkomst dienen te worden aangepast zodat deze weer aansluiten bij de geldende wet- en regelgeving.
7
Nadere regels voor het tijdelijk toewijzen van vrijgekomen marktstandplaatsen (559137)
Overwegende:
- dat het het gewenst is voor het zomerreces nadere regels te stellen die de voortgang van de markt waarborgen;
- dat de regelgeving met betrekking tot de inrichtingsplannen voor de markten nog niet zijn opgesteld;
- dat door het tijdelijk invullen van vrijgekomen marktstandplaatsen, in afwachting van de inrichtingsplannen, het mogelijk is het voorzieningenniveau op de markt te waarborgen;
- dat de nadere regels een overgangsperiode tot aan de inwerkingtreding van de inrichtingsplannen voor de woensdag- en zaterdagmarkt biedt.
8
Zienswijze resultaatsbestemming 2018 OFGV en jaarstukken 2018 (558434)
Voor u ligt het voorstel voor de resultaatbestemming behorende bij de Jaarrekening 2018 van de OFGV. Aan de gemeente is gevraagd om een zienswijze op het voorstel tot de resultaatbestemming 2018.
Met bijgaande zienswijze laat Hilversum de OFGV weten hoe wij tegenover het voorstel voor de resultaatbestemming staan.
9
Mandaatbesluit 2019 (524533)
Dit voorstel betreft het vaststellen van een nieuw Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2019 en het intrekken van het Mandaatbesluit 2018. De nieuwe regeling bestaat uit algemene bepalingen met toelichting (Mandaatbesluit) en het bijbehorend bevoegdhedenregister (overzicht van verleende bevoegdheden).
10
Collegebrief nav D66-vragen over Carolushuis (557529)
D66 heeft op 3 en 17 juni 2019 vragen gesteld over het Carolushuis aan de Bosdrift.
11
Addendum dienstverleningsovereenkomst gastheerschap belastingen Wijdemeren (499035)
Het betreft hier een addendum op de vastgestelde dienstverleningsovereenkomst. Waarbij de kwaliteitsnormen voor de uitvoering Wet WOZ aangescherpt zijn en bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de personele aspecten en beëindiging gastheerschap.

12
DVO gastheerschap BAG/BGT (499035)
De gemeente Wijdemeren is op zoek naar kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en betere kostensturing op het gebied van de basisregistraties BAG en BGT.

Op 25 april 2018 heeft de gemeente Wijdemeren aan Hilversum gevraagd het gastheerschap uit te voeren voor de bijhouding van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie).

Het College van Hilversum wil en kan deze taken uitvoeren. Hiermee is het College van Hilversum de gemeente Wijdemeren collegiaal behulpzaam.

Om het gastheerschap goed te borgen zijn meetbare en wederkerige afspraken nodig zoals genoemd in de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst. De Colleges van Wijdemeren en Hilversum stellen de dienstverleningsovereenkomst vast om zodoende bestuurlijk en juridisch houvast te hebben bij de taakuitvoering van het gastheerschap.
13
Toevoegen nieuwe variant KL29 “Overweg dicht voor autoverkeer” aan scope van lopende LVO-onderzoek Kleine Spoorbomen (559097)
De LVO-variantenstudie voor de Kleine Spoorbomen wordt op dit moment conform collegebesluit van 6 november 2018 uitgevoerd met voorkeursoplossing KL26 (met behoud uitgaande radiaal Simon Stevinweg), met ontwerpvariant KL28 als terugvaloptie.

Parallel aan dit onderzoek hebben vanaf januari 2019 een nieuwe klankbordgroep Wijkverkeer Kleine Spoorbomen en een onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau XTNT een breed onderzoek naar de wijkveiligheid en verkeerscirculatie in de omliggende wijken uitgevoerd. Op aangeven van het College B&W was de scope van het onderzoek breder van opzet dan het LVO-onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot een verrassende nieuwe voorkeursoplossing voor zowel de klankbordgroep als het onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau, te weten KL29 “Overweg dicht voor autoverkeer”

Met dit collegevoorstel wordt ontwerpvariant KL29 “Overweg dicht voor autoverkeer” toegevoegd aan de scope van het lopende LVO-onderzoek. Hiermee wordt invulling gegeven aan de adviezen van de Klankbordgroep Wijkverkeer Kleine Spoorbomen en onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau XTNT.
Vervolg kan na afronden van het uitgebreide LVO-onderzoek op gelijke informatie een definitieve keuze voor de herinrichting van de Kleine Spoorbomen worden gemaakt.