Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Economie & Bestuur - 25 september 2019

Locatie: Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Economie & Bestuur d.d. 28 augustus 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouders mevr. A.J. Wolthers, dhr. A.R.C. Scheepers, mevr. K.J. Walters en dhr. M.W. Jaeger
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan burgemeester dhr. P.I. Broertjes
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Verordening rechtspositie raads-en commissieleden gemeente Hilversum 2019 (559303)
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de landelijke rechtspositiebesluiten voor politieke ambtsdragers geharmoniseerd. De bepalingen zijn geregeld in het nieuwe “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de daarbij behorende Regeling rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers”.
De huidige Verordening moet worden aangepast aan de landelijke regelgeving. De wijzigingen zijn op 21 mei 2019 in de vergadering van het presidium besproken. Het raadsvoorstel wordt daardoor mede gedragen door het presidium.
10
Reglement van Orde voor de referendumcommissie
Bij besluit van 8 maart 2017 heeft de raad de Referendumverordening vastgesteld. In artikel 4 van die verordening staat dat er een referendumcommissie is, waarvan de leden door de raad worden benoemd, en die vergadert volgens de regels van een Reglement van Orde (RvO), dat ook door de raad wordt vastgesteld.
11
Wijzigingsverordening Reglement van orde gemeenteraad
Naar aanleiding van het initiatief om de werkwijze van de gemeenteraad te verbeteren, besproken tijdens de heidag van de gemeenteraad op 25 mei 2019 en in bijeenkomsten van de raadswerkgroep Vergaderen, stelt het presidium de raad voor om artikel 22 lid 1 van het Reglement van Orde inzake het spreekrecht gedeeltelijk te wijzigen. De passage over het spreekrecht inzake een niet-geagendeerd onderwerp tijdens het vragenuur komt te vervallen. Het inspreekrecht van burgers over een geagendeerd onderwerp blijft ongewijzigd.
12
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland
De besturen van de Veiligheidsregio’s en de GGD’en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek willen door middel van vergaande samenwerking de diensten van hun organisaties robuuster en efficiënter organiseren. Belangrijk daarbij is dat de samenwerkende organisaties goed aansluiten bij de lokale behoeften van de gemeenten. Daarnaast is het belangrijk dat de samenwerking organisaties versterkt, de kwaliteit van de dienstverlening van de organisaties verbetert en/of efficiencyvoordeel (minder meerkosten) oplevert.
13
Actieplan Ondermijning 2019 (555166)
Het Hilversumse Actieplan Ondermijning 2019 (verder te noemen: Actieplan) bevat concrete acties om diverse vormen van ondermijnende factoren in de gemeente te voorkomen en tegen te gaan. Het Actieplan bevat een opsomming van thema’s en operationele inzet om dit doel te bereiken. Om deze ambities te kunnen nastreven is het daarnaast noodzakelijk - mede gelet op de autonome ontwikkeling van de Wet BIBOB - dat herijking van de Wet BIBOB plaatsvindt. Het college heeft besloten de hiermee samenhangende capaciteitsontwikkeling te betrekken bij de begroting 2020. Dit voorstel heeft dan ook betrekking op vaststelling van het Actieplan.