Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 11 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Beantwoording Artikel 41 vragen SP met betrekking tot nieuwbouwproject Courtyard (1086541)
Op 16 december 2021 heeft de fractie van de SP vragen ingediend op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het nieuwbouwproject Courtyard.
2
Artikel 41 vragen, Democraten Hilversum, inzake laat schoolkinderen niet in de kou zitten (1090968)
Bij brief van 16 december 2021, aan het college van B en W,  heeft de factie Democraten Hilversum artikel 41 RVO één vraag ingediend over luchtkwaliteitsproblemen onderwijsgebouwen. Het voorstel is om bijgaande concept collegebrief ter beantwoording te verzenden.
3
Beantwoording Artikel 41 vragen DH inzake ANPR-camera's II (1082041)
Op 30 november 2021 heeft de fractie van DH verdiepende Art. 41-vragen gesteld inzake ANPR camera's n.a.v. de voorgaande vragen van 22 okt 2021 (zaak 1072288). Middels deze collegebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.
4
Subsidieaanvraag arbeidstoeleiding impulsgelden VSO (1092742/1073328)
Het Rijk heeft (regionale)middelen beschikbaar gesteld om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden tot de arbeidsmarkt. De gemeente Hilversum heeft deze middelen ontvangen als regiogemeente. Een deel van het budget is toegekend aan de Gooise Praktijkschool. Het laatste deel van het budget a € 57.480,- wordt middels een subsidie aangevraagd door de drie scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3, te weten College de Kleine Prins, de Klimopschool en de Mozarthof. De Kleine Prins is penvoerder namens deze drie scholen.

Op de bovengenoemde drie scholen zijn rond de twintig leerlingen waarbij gedacht wordt aan uitstroom naar reguliere arbeid maar waarbij er onvoldoende zekerheid is of de leerlingen dit gezien hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen voldoende aankunnen. Hierdoor wordt mogelijk arbeidspotentieel onbenut gelaten omdat het risico op afbreuk in reguliere arbeid te groot is en er dan onvoldoende vangnet is voor de jongere als arbeid niet lukt.

Het betreft leerlingen in de leeftijd van 16 tot 20 jaar die een voorbereiding zouden moeten krijgen op de eisen die een reguliere werkplek stelt en waarbij ze dit kunnen oefenen in een veilige setting. Deze leerlingen hebben op een aantal domeinen van hun ontwikkelingsperspectief nog versterking nodig. Het kan gaan om versterking van de sociaal- en/of emotionele ontwikkeling of versterking van de cognitieve ontwikkeling, gericht op het uitoefenen van (specifiek) betaald werk.
5
Tussenrapportage participatie Omgevingsvisie 2040 (1084380)
Het participatieproces om te komen tot een Omgevingsvisie Hilversum 2040 is in volle gang en er komt veel enthousiasme los bij het voeren van dit gesprek over de toekomst. Na een onderbreking van de participatie vlak voor de zomer van 2021, is er na de zomer een doorstart gemaakt en zijn er veel gedachten, meningen en ideeën van Hilversummers opgehaald. Ruim 4000 mensen hebben tot nu toe meegedaan.

Dit raadsvoorstel markeert het einde van de eerste stap van het participatieproces, die ‘breed ophalen’ als doel had. Er is nu een vervolgstap nodig die ervoor zorgt dat het proces van ‘breed ophalen’ naar ‘verdiepen en bij elkaar brengen’ komt. Die stap is nodig om het over dilemma’s en kansen te gaan hebben en moet uiteindelijk denkrichtingen voor de Hilversumse Omgevingsvisie opleveren. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de opbrengsten van de stap die nu wordt afgerond en kennis te nemen van het vervolg van het participatieproces, dat tot de zomer van 2022 loopt. Dat is het moment dat het participatieproces Omgevingsvisie via een raadsbesluit wordt afgerond.
6
Collegebrief nav voorlopige voorziening uitspraak zwembad 't Gooische Bad (1090850)
Op 28 december 2021 heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan gericht tegen het besluit van 26 november 2021 van de burgemeester. Met dit besluit is de beheerder van zwembad ’t Gooische Bad een last onder dwangsom opgelegd vanwege het niet door hem willen uitvoeren van de wettelijk verplichte controle op een geldig coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) bij ouders van kinderen die in dit zwembad zwemlessen krijgen. Het voorstel is de raad middels bijgaande collegebrief te informeren over deze uitspraak.
7
Jaarplan Energietransitie 2022 (1068951)
Het Jaarplan Energietransitie 2022 met als bijlage het Dashboard energietransitie, wordt door het college van B&W ter advisering aan de Raadscommissie aangeboden. Het beschrijft de werkzaamheden van Team energietransitie en de projecten die samen met tal van anderen intern en vooral extern uitgevoerd worden. Doel is om de afspraken uit het Klimaatakkoord uit te voeren, meer specifiek de door de raad vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 en Transitievisie Warmte. De ter beschikking staande middelen zijn in een begroting verdeeld over de deelprojecten. Tenslotte is een vooruitblik toegevoegd over de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Als bijlage is het Dashboard toegevoegd, dat de raad een beeld geeft van de mate waarin de doelen bereikt zijn in het betreffende jaar. Het dashboard zal verder jaarlijks bij de Jaarrapportage toegevoegd worden.
8
Monitoringsplan energietransitie (1068953)
Het voorliggende Monitoringplan geeft invulling aan de wens van de raad om meer overzicht en sturingsmogelijkheid te krijgen op de doelen en ambities in de energietransitie, zoals verwoord in het rapport van de Rekenkamer van begin dit jaar (Rekenkamer, advies rapport 2021/13). Om een goede keuze te maken in de cijfers die gepresenteerd worden en de manier waarop dat gebeurd, is tot twee maal toe (informeel) overleg gevoerd met een aantal commissie- en raadsleden. Daar is ook het dashboard uit ontstaan, dat als aparte bijlage bij het Jaarplan is toegevoegd. Daarmee kan de raad regelmatig naar behoefte, maar minimaal eens per jaar bij de jaarrapportage een kort en helder overzicht krijgen van de vorderingen in de energietransitie in Hilversum. Dit Monitoringplan geeft de basis om het dashboard te kunnen vullen met relevant cijfermateriaal.
9
Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (1069969)
In april 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. De Mobiliteitsvisie wordt verder uitgewerkt aan de hand van de elf deelprojecten die volgen uit de vastgestelde visie. Het college heeft bij het vaststellen van de visie in het raadsvoorstel toegezegd de raad actief te betrekken bij de uitvoering. De raad wordt daarom nu gevraagd te besluiten over vaststelling van deze startnotitie en het plan van aanpak voor het verdiepende communicatie- en participatietraject. Voorafgaand aan de participatie doen we nader onderzoek naar de elf deelprojecten.
10
Geactualiseerd normenkader Hilversum 2021 (1088617)
Het college dient elk jaar een geactualiseerd normenkader vast te stellen alvorens de accountant aanvangt met de jaarrekeningcontrole. Daarnaast heeft het geactualiseerde normenkader zijn werking naar de interne controle van de gemeente Hilversum.