Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 20 mei 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Toelichting: Commissievergadering 4
Onderwerpen:
Portefeuille Project Crailo

* Vaststelling bestemmingsplan Buurtschap Crailo

1
Opening en vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Vaststelling bestemmingsplan Buurtschap Crailo (723173)
Het ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte met MER en het ontwerp Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo hebben van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 ter visie gelegen. In de bijgevoegde Reactienota bestemmingsplan Buurtschap Crailo met MER en Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo is gereageerd op de ontvangen zienswijzen / vooroverlegreacties / inspraakreacties op deze ontwerpplannen. Er zijn ook diverse ambtshalve wijzigingen in de reactienota opgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt uw raad gevraagd het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en het beeldkwaliteitplan (ongewijzigd) vast te stellen. Tot slot wordt gevraagd kennis te nemen van de collegebrief inzake de stand van zaken aangaande ingediende moties 20/11, 20/13, 20/14, 20/19, 20/21 en 20/22 n.a.v. het stedenbouwkundig en landschapsplan in de raad d.d. 4 maart 2020.
4
Besloten vergadering