Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 december 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A.A.S. den Daas

1
Vaststellen agenda
1.a
Stemming 1
1.b
Stemming 2
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2021-87 inzake Vaststelling Locatie Ontwikkelplan Hunkemöller (102KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-88 inzake Vaststelling Locatie Ontwikkelplan Wybertjesfabriek (99KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-89 inzake Vaststelling Locatie Ontwikkelplan Lijsterweg (102KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-90 inzake Een toekomst met perspectief, doorontwikkeling samenwerkingsafspraken Jeugd (731KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-91 inzake Financiële impactanalyse VI Covid-19 2021 (1.1MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-92 inzake Ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 – 158 en ontwerp ‘besluit hogere grenswaarde geluid’ (2.3MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-93 inzake Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw MRA en Noord-Holland (1.2MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-94 inzake Anticiperen Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (132KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-95 inzake Voortzetting samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet regio Gooi en Vechtstreek (154KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-96 inzake Goedkeuring meerjarenbegroting en tarieven 2022 Uitvaartstichting Hilversum (529KB)
pdf Collegebrief inzake reactie op Toezegging 21-112 Overzicht Social Return (601KB)
pdf Collegebrief inzake Bestuurlijke reactie op M20-63 Hilversum Handhaaf! (289KB)
pdf Collegebrief inzake afdoening T21-72 en M21-64 (Borstkankeronderzoek) en T21-85 (coronavaccinatie kinderen) (167KB)
pdf Collegebrief inzake correctie bijlage bij Raadsvoorstel Financieel Gezond Sociaal Domein (308KB)
pdf Collegebrief inzake Toezegging Project Voltooiing De Groene Schakel, mogelijkheid realiseren uitkijkpost (T21-14) (878KB)
pdf Collegebrief inzake Stand van zaken inkoop Wmo en Jeugd (170KB)
pdf Collegebrief inzake Voortgang lokale coronamaatregelen (133KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake Informeren raad over afspraken moskeebesturen (118KB)
pdf Collegebrief inzake Tweede voortgangsbrief Pilot Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (634KB)
pdf Collegebrief inzake Voortgang samenwerking TGVS (158KB)
pdf Collegebrief inzake Gezondheidsmonitor Middelengebruik Volwassenen en Ouderen (4MB)
pdf Collegebrief inzake Brandveiligheid (130KB)
pdf Collegebrief inzake Bedrijfsplan Tomingroep 2022-2025 en toezegging T21-73 (4.9MB)
pdf Collegebrief inzake Capaciteit en planning wonen (129KB)
pdf Collegebrief inzake jaarwisseling 2021-2022 (193KB)
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 10 november 2021
4
Vaststellen verslagen raadscommissievergaderingen van 3, 17 en 24 november 2021
5
Benoeming en beëdiging commissielid de heer S.J. Hexspoor (1081667)
Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.
6
Herbenoeming restauratiearchitect CWM (1069391)
Vanwege het verlopen van de (eerste) 3-jarentermijn per 12 december 2021 wordt voorgesteld de restauratiearchitect in de monumentenkamer te herbenoemen. Het betreft mevrouw A. Mulder (restauratie-architect, lid monumentenkamer). De Raad is bevoegd tot het benoemen van leden van deze adviescommissie. De benoeming van mevrouw A. Mulder komt van rechtswege te vervallen bij de invoering van de Omgevingswet.
7
Zienswijze Begrotingswijziging bestuursrapportage 2021 Regio G&V (1069997)
De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin per programma de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen staan. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage dan legt de Regio GV conform de statuten deze begrotingswijzigingen om een zienswijze voor aan de gemeenteraden. In de nu voorgelegde begrotingswijziging gaat het om € 182.000 hogere lasten voor 2021, waarvan € 72.000 ten laste van Hilversum komt. Structureel gaat het om lagere bedragen. De kosten worden gemaakt  voor:
1\. enkele taakuitbreidingen bij Jeugd en Gezin;
2\. werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring;
3\. een koppeling tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen ten behoeve van dashboards van de gemeente Hilversum\.

Hilversum kan de hogere lasten dekken binnen de beschikbare budgetten.
Voorgesteld wordt geen opmerkingen ten aanzien van ingediende begrotingswijzing 2021-10 bestuursrapportage 2021 in te dienen.
8
Beeldkwaliteitsplan plus 1221 (1068622)
Met de Gebiedsagenda 1221 als fundament wordt gewerkt aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt, samen 1221. De eerste resultaten zijn inmiddels concreet zichtbaar. Parallel hieraan zijn veel plannen in voorbereiding. Om ruimtelijke kaders te stellen voor de ontwikkelingen is het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 opgesteld. Het ontwerp heeft van 15 juli tot en met 15 september 2021 ter inzage gelegen. In de bijgevoegde Reactienota Beeldkwaliteitsplan zijn de ontvangen reacties en adviezen van een antwoord voorzien. Naar aanleiding van de reacties en adviezen wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Zo wordt voorgesteld het gebiedspaspoort Korte Noorderweg voor nu uit het beeldkwaliteitsplan te halen en enkele uitgangspunten te formuleren als ruimtelijk kader voor dit in samenspraak tussen ontwikkelende partij, buurt en gemeente op te stellen gebiedspaspoort. Uw raad wordt gevraagd de reactienota en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt uw raad gevraagd enkele ruimtelijke uitgangspunten voor de Korte Noorderweg vast te stellen.
9
Raadsvoorstel Definitieve samenwerkingsafspraken MRA (1051320)
Hilversum neemt samen met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek deel aan het samenwerkingsverband metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren is de samenwerking geëvalueerd. Dit leidt tot vervanging van het bestaande convenant door nieuwe samenwerkingsafspraken. Na twee zienswijzetrajecten  langs de raden en Staten van de participanten, liggen nu de definitieve Samenwerkingsafspraken ter vaststelling voor. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het college om de samenwerkingsafspraken vast te stellen.
10
Wijziging van de horecaverordening (1042429)
Voor u ligt een update van de horecaverordening Hilversum 2017. Het voorstel om de horecaverordening Hilversum 2021 vast te stellen vindt u in bijlage 1. Met de vaststelling van deze verordening wordt de horecaverordening Hilversum 2017 ingetrokken. De belangrijkste wijzigingen leest u in bijlage 2.

Op 1 september 2021 stond de voorgestelde wijziging van de horecaverordening geagendeerd in de raadscommissie. De raadscommissie heeft de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven. Door vragen van de gemeenteraad werd ontdekt dat de ter inzage legging niet goed was verlopen. De horecaverordening lag ter inzage, maar de aankondiging daarvan was per abuis niet gepubliceerd. Daarom heeft de voorgestelde wijziging van de horecaverordening opnieuw ter inzage gelegen van 16 september 2021 tot en met 8 oktober 2021. De bekendmaking daarvan is gepubliceerd op 16 september 2021. Hierop is, aanvullend op de eerdere zienswijzen, één ambtelijke reactie ontvangen en geen andere reacties.
11
Tweede Tussenrapportage 2021 (1044540)
Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2021 aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van 17 april tot en met oktober 2021 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s). Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 3.097.000 nadelig (raadsbesluiten t/m oktober). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een voordeel van € 2.495.000, waardoor het saldo van de begroting 2021 € 602.000 nadelig wordt.
12
Raadsvoorstel Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025 (1067675)
Het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025 is gereed voor bestuurlijke besluitvorming. Het beleidsplan is in nauwe samenspraak met gemeenten, inwoners, adviesraden en zorgaanbieders tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft op 7 juli jl. zijn zienswijze ingediend op het concept-beleidsplan. Deze zienswijze is verwerkt in de onderliggend versie.
13
Kredietaanvraag fietstunnel Maartensdijkseweg (NABO) (1068253)
In de programmabegroting 2020 (programma 1, Wonen en Leven, Bereikbare stad) is een bedrag opgenomen van netto
€ 1.100.000,-- voor het realiseren van een ongelijkvloerse spoorkruising in de Maartensdijkseweg. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van het landelijke project NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen), dat door ProRail uitgevoerd wordt, een  krediet van € 1.100.000,-- beschikbaar te stellen om het project fietstunnel Maartensdijkseweg uit te kunnen voeren.
14
Vragen aan het college