Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 25 november 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Toelichting: Onderwerpen:

Portefeuille Werk en inkomen:

* Raadsvoorstel Verordening Schulddienstverlening

Portefeuille Financiën

* Tweede Tussenrapportage 2020

Portefeuille Welzijn

* Raadsdashboard Sociaal 2020

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van en vragen aan wethouder Wolthers en Walters (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
Raadsvoorstel Verordening Schulddienstverlening (706310)
Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening in. In deze wet is vastgelegd dat gemeentes de plicht hebben om per verordening vast te stellen hoe lang de beslistermijn maximaal duurt op een aanvraag (tijd tussen het doen van de aanvraag en het versturen van de beschikking). Met dit Raadsvoorstel wordt de verordening vastgesteld.
5
Tweede tussenrapportage 2020 (701624) (Turap II)
Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2020 aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van augustus tot en met 5 november 2020 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s) voorzover deze niet in de Turap I zijn opgenomen. Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 6,6 miljoen nadelig (raadsbesluiten t/m oktober 2020). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een voordeel van € 35.000, waardoor het saldo van de begroting 2020 € 6,5 miljoen nadelig wordt. De geactualiseerde financiële impactanalyse (FIA III) over de Covid-19 risico’s is, naast de gebruikelijke bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van het berekende risicoprofiel in deze impactanalyse is de hoogte van de reserve Covid-19 ruim voldoende. Gezien het onvolledige risicoprofiel en de onzekere tijden wordt voorgesteld deze reserve niet af te romen. Daarnaast melden wij u dat wij het afwegingskader hebben vastgesteld voor de reserve Covid-19. Het collegevoorstel daarover is voor u ter informatie bijgesloten.Tot slot gaan wij nader in op de door ons verzonden RIB 2020-68 over de extra storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de ROM Regio Utrecht en vragen u daarmee akkoord te gaan.
6
Raadsdashboard Sociaal 2020 (635795)
In de bijlage treft u het Raadsdashboard Sociaal Domein 2020 Q3 aan.
Het dashboard is onder meer ingericht om de maatschappelijke effecten van het nieuwe beleid sociaal domein te kunnen volgen en te kunnen toetsen of de verwachte effecten zich voordoen. In samenhang geven de geselecteerde indicatoren een integraal beeld van het sociaal domein: ze zeggen iets over de (veranderingen in de) geleverde ondersteuning, de daarmee samenhangende uitgaven en de dienstverlening.