Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 juli 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot

12
Zienswijze concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 (773568)
De gemeenteraad heeft gevraagd om vroegtijdig mee te denken met het regionale beleid Bescherming en Opvang. Daarom leggen wij op dit moment het concept beleidsplan voor, waarop u een zienswijze kunt indienen bij de regio. De aandachtspunten worden dan verwerkt in een definitieve versie, welke in Q1 van 2022 bij u voor zal liggen ter vaststelling.

Ook sturen wij ter kennisneming de recent verschenen factsheet mee, waarin onderzoeksaanbevelingen staan, en de reactie van de Regio GV daarop. De Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoekt in meerdere regio’s wat er nodig is om de ambulantiseringsbeweging te bewerkstelligen en heeft van de Gooise gemeenten eind 2018 de opdracht gekregen dit ook in onze regio te doen.
12.a
A21-107 Beschermd wonen en opvang
12.b
A21-120 Zienswijze bescherming en opvang
12.c
A21-129 Zienswijze concept-beleidsplan Bescherming en Opvang - punt 1 en punt 5
12.d
A21-130 Beschermd wonen en opvang (ingetrokken)
13
Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid 1.0 (762442)
De Regionale Energiestrategie (RES) vertaalt nationale afspraken uit het Klimaatakkoord naar de praktijk. De energieregio Noord Holland Zuid (NHZ) is één van deze 30 RES-regio’s van Nederland. De landelijke opgave voor de RES is 35 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie in 2030. Hieraan draagt de regio Gooi en Vechtstreek 0,22 TWh bij in de RES 1.0.  Dit betekent een verveelvoudiging van het huidige vermogen van 0,030 TWh zonne-energie in de regio Gooi en Vechtstreek, door dit uit te breiden met 0,199 TWh. In deze cijfers voor RES tellen alleen zonneprojecten van minimaal 60 panelen mee. Hilversum gaat daaraan circa de helft bijdragen, afgerond 0,1 TWh, ongeveer evenveel als het huidige elektriciteitsgebruik in woningen in Hilversum. Dat doen we in de eerste plaats door zonnepanelen op alle grote, geschikte daken. Daarmee verwachten we circa 90% van de nieuwe zonnepanelen te kunnen realiseren. De overige 10% realiseren we door een optelsom van andere projecten, zoals zonnepanelen boven parkeerplaatsen, een zonneweide bij Vliegveld Hilversum en de ontwikkeling van buurtschap Crailo. We voeren de komende jaren actief beleid uit om dit in samenwerking met bewoners, ondernemers, energiecoöperaties, andere overheden en betrokken partijen te kunnen realiseren.
13.a
M21-111 Zonneladder
13.b
M21-121 Alleen ga je sneller, samen kom je verder
14
Woonvisie (773212)
De gemeente Hilversum stelt haar nieuwe woonvisie op voor de periode 2021 tot 2030. In een woonvisie legt een gemeente de ambities voor het woonbeleid vast. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende en goede huisvesting van haar inwoners. De inzet van de overheid is daarbij gericht op drie aspecten: 1) voldoende (beschikbare) woningen, 2) betaalbare woningen en 3) kwalitatief goede woningen. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt voor een belangrijk deel op gemeenteniveau. In de voorliggende woonvisie staat hoe we hier als gemeente Hilversum invulling aan willen geven.
14.a
A21-100 Woonvisie anterieure overeenkomsten
14.b
A21-101 Woonvisie wijziging "extra beleidopties vooralsnog niet opgenomen" naar beleidsmaatregelen die worden ingezet
14.c
A21-102 Woonvisie opkoopverbod
14.d
A21-104 Woonvisie scenario 2.5
14.e
A21-105 75% betaalbaar middenhuur
14.f
A21-106 Beheer, onderhoud en klachtenafhandeling
14.g
A21-113 Regie op de Woonvisie
14.h
A21-117 Wonen met zorg andere doelgroepen
14.i
A21-118 Wonen en zorg voor ouderen
14.j
A21-123 2000 woningen tot 2030
14.k
A21-125 Wijkgerichte uitvoeringsagenda
14.l
A21-132 Minder en Samen is Meer
14.m
M21-103 Uitvoeringsagenda woonvisie (ingetrokken)
17
Ontwerp Beeldkwaliteitsplan plus 1221 (775378)
Met de Gebiedsagenda 1221 ligt er een breed gedeeld toekomstperspectief voor de wijk. We willen het wonen, werken en leven in 1221 aantrekkelijker maken voor huidige bewoners en ondernemers. Ook zullen we hier in de toekomst nieuwe bewoners en ondernemers verwelkomen. Bij de vertaling van de gebiedsagenda naar concrete en haalbare plannen voor verschillende ontwikkellocaties lopen we aan tegen enkele vraagstukken, zoals dichtheid, hoogte en kwaliteit van de openbare ruimte, die betrokkenen niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen brengen en daarmee om nadere besluitvorming vragen. Hiertoe wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontwerp van dit Beeldkwaliteitsplan plus 1221 en dit ontwerp vrij te geven voor inspraak.
17.a
A21-128 Beeldkwaliteitsplan plus 1221
17.b
M21-126 Kansen benutten 1221
18
Vaststelling bestemmingsplan Buurtschap Crailo (723173)
Het ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte met MER en het ontwerp Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo hebben van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 ter visie gelegen. In de bijgevoegde Reactienota bestemmingsplan Buurtschap Crailo met MER en Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo is gereageerd op de ontvangen zienswijzen / vooroverlegreacties / inspraakreacties op deze ontwerpplannen. Er zijn ook diverse ambtshalve wijzigingen in de reactienota opgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt uw raad gevraagd het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en het beeldkwaliteitplan (ongewijzigd) vast te stellen. Tot slot wordt gevraagd kennis te nemen van de collegebrief inzake de stand van zaken aangaande ingediende moties 20/11, 20/13, 20/14, 20/19, 20/21 en 20/22 n.a.v. het stedenbouwkundig en landschapsplan in de raad d.d. 4 maart 2020.
pdf Dossier 5993 voorblad.pdf (37KB)
pdf Raadsvoorstel Bestemmingsplan Crailo Hilversum (46KB)
pdf (Concept) Raadsbesluit bestemmingsplan Crailo (32KB)
pdf 1. RV Reactienota BP en BKP Buurtschap Crailo (14.1MB)
pdf 2. RV Onderzoek externe veiligheid (gewijzigde bijlage 16 bij toelichting bestemmingsplan) (3.6MB)
pdf 3. RV Advies Cie m.e.r. (720KB)
pdf 4. RV Natuuronderzoeken Buurtschap Crailo deel 1 (42.6MB)
pdf 4. RV Natuuronderzoeken Buurtschap Crailo deel 2 (33.2MB)
pdf 5. RV Aerius-berekeningen met toelichting (gewijzigde bijlage 23 bij de toelichting BP en bijlage 4 bij MER) (4MB)
pdf 6. RV Collegebrief inzake Stand van zaken aangaande de uitvoering van diverse moties Crailo (181KB)
pdf 7. RV BKP (7.3MB)
pdf 8. RV besluitvormingstraject (165KB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen (toegevoegd 18 mei 2021) (686KB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen 1e aanvulling (21 mei 2021) (750KB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen - Bijlage 1 mobiliteitsperspectief knooppunt Crailo (13.4MB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen - Bijlage 2 Toelichting nagaan bouwhoogten (797KB)
pdf Verslag bijeenkomst gemeenschappelijke raden (Laren, Gooise Meren en Hilversum) inzake Crailo d.d. 11-5-2021 (43KB)
pdf Beantwoording vraag D66 borging woningbouwsegment (toegevoegd 27 mei 2021) (474KB)
pdf PRES-100051 informatiebijeenkomst raden 13-04-2021 DEF_1 (1.6MB)
pdf PRES-100054 bijeenkomst initiatieven 25 mei 2021_DEF (1.5MB)
pdf Antwoord op technische vraag SP in raadscommissie 20 mei 2021 (toegevoegd 15 juni 2021) (317KB)
pdf Advies GEM Crailo aangepaste motie C14 (toegevoegd 2 juli 2021) (195KB)
pdf Memo beantwoording vragen ecowal 139_1 (toegevoegd 2 juli 2021) (239KB)
pdf 21-040_Crailo Ecowal profiel_210624 (toegevoegd 2 juli 2021) (1.8MB)
pdf Beantwoording vraag D66 borging woningbouwsegment (toegevoegd 2 juli 2021) (473KB)
pdf Bijlage 1 mail met link naar Wur rapport 2017 (toegevoegd 2 juli 2021) (345KB)
pdf Bijlage 2 memo Laarderhoogt (toegevoegd 2 juli 2021) (6.9MB)
pdf Ambitiedocument gebiedsontwikkeling Crailo januari 2013 (toegevoegd 2 juli 2021) (4.4MB)
overig Geluidsbestand agendapunt 18 (13.2MB)
18.a
C9 A21-135 Afwijkingsbevoegdheid (Democraten Hilversum)
18.b
C4 M21-127 Mix in sociaal segment buurtschap Crailo
18.c
C6 M21-134 burgerinitiatieven Op de Hei (SP Hilversum)
18.d
C10 M21-136 Motie D66 GM Controle op groen in de kavelpaspoorten
18.e
C11 M21-137 Motie D66 GM Beperken van schadelijke houtrook V2
18.f
C14 M21-138 Duurzame doelgroepen voor Crailo
18.g
M21-139 Ondersteuning wens Laren aanvullend onderzoek Ecowal
20
Vragen aan het college
21
M21-98 Normalis Carolus
22
M21-108 Realistisch doel bij opstellen warmte transitie visie