Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 27 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Commissievergadering 3
Onderwerpen
Portefeuille Omgevingswet

* Adviesrecht gemeenteraad bij afwijken Omgevingsplan

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* Verhuizing Hoogvliet supermarkt van Chatham (Adm. de Ruijterlaan) naar Bosdrift
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouder Voorink (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Adviesrecht gemeenteraad bij afwijken Omgevingsplan (1045232)
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Vanaf dat moment ‘krijgt’ de gemeente het zogenoemde tijdelijke Omgevingsplan. Een plan met de huidige regels van de bestemmingsplannen en de Rijksregels die overgaan naar gemeenten (Bruidsschat). Vanaf in werking treden van de Omgevingswet hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen waarbij wordt afgeweken van het Omgevingsplan. De raad kan echter bepalen wanneer hij bij de besluitvorming daarvan betrokken wil zijn. Dat kan door het vaststellen van een ‘lijst van gevallen’ waarbij een bindend advies van de gemeenteraad noodzakelijk is.

De raadscommissie wordt gevraagd het college over de lijst te adviseren. Na advies wordt de lijst (eventueel aangepast) ter vaststelling voorgelegd aan de raad (via de gebruikelijke procedure).
5
Oordeelsvorming Adviesrecht gemeenteraad bij afwijken Omgevingsplan (1045232)
6
Beeldvorming Verhuizing Hoogvliet supermarkt van Chatham (Adm. de Ruijterlaan) naar Bosdrift (1048184)
Hoogvliet Beheer BV heeft eerder (medio 2018) een vooronderzoek ingediend voor verplaatsing van de supermarkt van de Admiraal de Ruyterlaan (winkelcentrum Chatham) naar de locatie van de Stam garage aan de Bosdrift. Het college heeft dit initiatief in 2019 ter advisering voorgelegd aan de raadscommissie. Het initiatief was als pilot in het kader van de Omgevingswet aangemerkt met onder andere als doel de raad vroegtijdig te betrekken zodat de initiatiefnemer eerder inzicht krijgt in de steun dan wel weerstand bij de gemeenteraad.

Tijdens de commissiebehandeling van 13 juni 2019 was er veel kritiek op de voorgestelde plannen. Zo waren de commissieleden niet overtuigd dat verplaatsing nodig is en was er behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden op de bestaande locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan. Daarnaast werd door de commissie op basis van de inbreng van de insprekers en de ingediende petitie onvoldoende draagvlak gevoeld bij de betrokken omwonenden.
In overleg met de initiatiefnemer is toen afgesproken dat er geen officiële aanvraag ingediend zou worden en dat initiatiefnemer zich ging beraden op hetgeen dat was opgehaald tijdens de commissievergadering. Afgesproken was verder dat Hoogvliet zelf zou communiceren met belanghebbenden over het vervolg.

In de periode tussen 13 juni 2019 en nu heeft Hoogvliet Beheer BV diverse gesprekken gevoerd met verschillende partijen en is nader onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden voor verbouwing en uitbreiding op de huidige locatie. Op basis van deze acties is Hoogvliet Beheer BV tot de conclusie gekomen dat verplaatsing naar de locatie aan de Bosdrift de enige overgebleven optie is. In de brief van 2 juli 2021 vraagt de initiatiefnemer aan de raadscommissie of zij in principe positief staat tegen de voorgenomen vervolgacties door de initiatiefnemer, die vooral bestaan uit participatie met verschillende belanghebbenden, met als doel om te komen tot de verhuizing van de supermarkt aar de Bosdrift.

De brief van Hoogvliet van 2 juli 2021 staat op de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15 september met het voorstel om deze te laten afhandelen door het College.

Gelet op het eerdere advies van de commissie RO en Wonen van 13 juni 2019 wordt opnieuw advies gevraagd aan de raadscommissie.
7
Oordeelsvorming Verhuizing Hoogvliet supermarkt van Chatham (Adm. de Ruijterlaan) naar Bosdrift (1048184)