Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 2
Onderwerpen
Portefeuille Veiligheid en Openbare orde

* Commissievoorstel Hilversum Belang rapport van onderzoeksbureau NTA

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* Vaststelling bestemmingsplan Uttrechtseweg perceel naast 63 en 65
* Verstedelijkingsconcept versie 3 MRA

Portefeuille Omgevingswet

* Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van burgemeester Broertjes (in aanwezigheid van burgemeester Mol) en wethouder Voorink (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Commissievoorstel Hilversums Belang n.a.v. rapport van onderzoeksbureau NTA
De Raad heeft kennisgenomen van het persbericht en van de burgemeestersbrief van 19 resp. 21 oktober 2021. Deze zijn verstuurd n.a.v. het artikel in de NRC van 15 oktober 2021 met als titel: "Undercover onderzoek naar de moskee: geheim onderzoek naar Islamitische organisaties"'.
In het presidium van 2 november jl. heeft burgemeester Broertjes een korte toelichting gegeven op de situatie die aanleiding gaf voor het onderzoek en is besproken hoe dit onderwerp in een raadscommissie aan de orde kan worden gesteld.
5
Oordeelsvorming Commissievoorstel Hilversums Belang n.a.v. rapport van onderzoeksbureau NTA
6
Beeldvorming Vaststelling bestemmingsplan 'Utrechtseweg perceel naast 63 en 65' (1074893)
Op 15 juni 2021 heeft het college besloten de procedure van (o.a.) het ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ te starten. Dit ontwerp heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. De ingekomen reactie is van antwoord voorzien. Naar aanleiding van de zienswijze en ambtshalve worden enkele kleine wijzigingen voorgesteld. Het bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling bij u voor.
7
Oordeelsvorming Vaststelling bestemmingsplan 'Utrechtseweg perceel naast 63 en 65' (1074893)
8
Beeldvorming Verstedelijkingsconcept MRA versie 3 (1076945)
Op 8 november zijn de gemeenteraden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) via de informatiebrief “Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam: verzoek tot instemmen met het Verstedelijkingsconcept MRA”, gevraagd om het verstedelijkingsconcept MRA versie 3 te onderschrijven en dit te doen voor 11 februari 2022.

De gemeenteraad van Hilversum heeft op 8 juli 2021 een zienswijze opgesteld op het ‘verstedelijkingsconcept versie 2’ (bijlage 6) en die als onderdeel van de regionale zienswijze uit Gooi en Vechtstreek ingebracht. De Hilversumse en regionale zienswijzen zijn voor het overgrote deel overgenomen en verwerkt in het nu voorliggende verstedelijkingsconcept. Het verstedelijkingsconcept sluit goed aan bij het door de raad vastgestelde beleid en ambities en zekert Rijksbetrokkenheid bij enkele grote opgaven voor Hilversum en de regio. In een brief wordt extra aandacht gevraagd voor de onderwerpen mobiliteit, Hilversum Mediacampus en landschap.

De gemeenteraad kan bij de Omgevingsvisie besluiten over een eventuele doorwerking van het verstedelijkingsconcept in lokaal beleid.
9
Oordeelsvorming Verstedelijkingsconcept MRA versie 3 (1076945)
10
Beeldvorming Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum (1079009)
Dit onderwerp is doorgeschoven naar vergadering 3 op 19 januari 2022

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is de gemeente Hilversum verplicht een nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten in te stellen. Dit ter vervanging van de bestaande commissie Welstand en Monumenten, die op het moment dat de wet van kracht wordt van rechtswege wordt ontbonden.
Tegelijkertijd biedt dit de kans om de werkwijze en organisatie van de advisering op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit te versterken. In het nieuwe adviesstelsel worden de bestaande commissies CWM en ARK samengevoegd.
11
Oordeelsvorming Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum (1079009)
Dit onderwerp is doorgeschoven naar vergadering 3 op 19 januari 2022.