Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 1 juli 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.H. Fennema en B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 6
Onderwerpen:
Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* Concept verstedelijkingsstrategie MRA: wensen, opvattingen en bedenkingen

Portefeuille Milieu en afval

* Zienswijze raad inzamelen PMD
* Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek

1
Opening en vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Concept verstedelijkingsstrategie MRA: wensen, opvattingen en bedenkingen (776099)
Sinds 2019 werken Rijk en door het Rijk genodigde landsdelen aan Omgevingsagenda's voor de Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten, provincies en vervoersregio in de Metropoolregio Amsterdam vormen samen met de regio Utrecht het landsdeel Noordwest en maken met elkaar en het Rijk een Omgevingsagenda. Het Rijk heeft met de landsdelen in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) van november 2019 afgesproken zulke Omgevingsagenda’s in november 2021 bestuurlijk vast te willen stellen. In de Metropoolregio Amsterdam krijgt dat vorm in een verstedelijkingsconcept. Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn tot 12 juli 2021 in de gelegenheid om wensen, opvattingen en bedenkingen te formuleren op het eerste concept dat hen ter consultatie wordt voorgelegd.

In het voorliggende verstedelijkingsconcept voor de Metropoolregio Amsterdam zijn de bestaande ambities, beleid en projecten van de regio Gooi en Vechtstreek en Hilversum naar oordeel van het college op een goede manier verwerkt. Wel zijn er wensen, opvattingen en bedenkingen die we vanuit Hilversum willen meegeven in het vervolgproces. Een aantal daarvan is al goed opgenomen in een ontwerp zienswijze namens de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Vanuit Hilversum vragen we aanvullend en specifiek om correctie van enkele kaartbeelden en stellen we procesaanpassingen voor die rondom finale besluitvorming in 2022 meer en beter recht doen aan de positie van de gemeenteraad van Hilversum en de samenwerkende gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek. Ten slotte constateren we dat het verstedelijkingsconcept het gesprek met de Hilversumse samenleving over de Omgevingsvisie Hilversum 2040 niet belast of inkadert.
4
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
Agendapunt 6 en 7 zijn in de commissievergadering van 30 juni reeds beeldvormend aan de orde geweest.
Door tijdgebrek worden de agendapunten op 1 juli oordeelsvormend behandeld.
5
Concept verstedelijkingsstrategie MRA: wensen, opvattingen en bedenkingen (776099)
De stukken voor dit onderwerp vindt u bij agendapunt 3
6
Zienswijze raad inzamelen PMD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) (769453)
De regio stelt de raad in de gelegenheid om te reageren op de afweging over bron- en nascheiding van de afvalstroom plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Voor de afvalstroom PMD heeft de regio een analyse opgesteld op basis waarvan keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Het gaat met name om de vraag of we verdergaan met bronscheiding en daarmee samenhangend de huidige contracten restafval en PMD verlengen, of dat we vanaf 2023 overgaan naar nascheiding en nieuwe contracten.  Uit de analyse blijkt dat de belangrijkste factor in deze keuze het kosteneffect is. Indien medio 2023 gekozen wordt voor nascheiding dan betekent dit € 6,3 miljoen extra kosten verspreid over een periode van 3 jaar. Voorgesteld wordt vanuit kostenoverweging de huidige wijze van PMD inzameling niet op dit moment te wijzigen, maar een nieuw keuzemoment voor de wijze van inzamelen van PMD te koppelen aan het eindigen van het huidige verwerkingscontract van het restafval in juli 2026.

Op uitdrukkelijk verzoek van een aantal raden wordt de afweging van de afvalstroom PMD apart beschreven en gelijktijdig met de concept Grondstoffenvisie ter consultatie voorgelegd. Mede omdat het PMD-dossier grote impact heeft op de kosten. Dit betekent dat de behandeling van de PMD inzameling synchroon loopt  aan het proces van zienswijzen en vaststelling van de concept grondstoffenvisie.
7
Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek (769205)
De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek zijn nu aan zet om hun zienswijze op de concept grondstoffenvisie te geven.
De raden hebben hier eerder richting aan gegeven door zich uit te spreken over een aantal vraagstukken. De gemeenteraad van Hilversum heeft dat op 11 november 2020 gedaan. De opbrengst hiervan is verwerkt in de concept grondstoffenvisie. Na de zomer zal het Algemeen Bestuur van de Regio een besluit nemen over de Grondstoffenvisie.