Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 12 november 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Voorstel en besluit proef betaald parkeren Boomberg + Kievitstraat (586800)
Betreft het voorstel en besluit tot de proef betaald parkeren in de Boomberg en het toevoegen van de Kievitstraat aan het betaald parkeren in Buitenschil Oost.
2
Intrekken Afwijkingenbeleid Kruimelregeling (583966)
Voorgesteld wordt om de beleidsregels voor de toepassing van de Kruimelregeling, waarbij kan worden afgeweken van het bestemmingsplan voor relatief geringe planologische ingrepen, in te trekken.
De beleidsregels passen niet meer bij de bedoeling van de aanstaande Omgevingswet. Die wet vraagt om een andere houding: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Bij die houding past het niet om algemene beleidsregels te hebben die vooraf bepalen of wel of niet wordt meegewerkt. Dat moet per geval worden beoordeeld.
3
Instemmen met mandaat landelijke toegang (581979)
Op 3 juni 2019 heeft uw college besloten het convenant Landelijke Toegang Maatschappelijke Opvang te ondertekenen. Alle andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben inmiddels het convenant ook ondertekend. Daarnaast hebben de colleges van de gemeenten in de regio besloten mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur van Hilversum om namens hen besluiten te nemen in het kader van de toegang tot de Maatschappelijke Opvang in Hilversum. Gevraagd wordt om in te stemmen met dit mandaat.
4
De Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2019 van de gemeente Hilversum (555182)
De Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 2019 van de gemeente Hilversum (hierna: Leidraad invordering), bevat het invorderingsbeleid van de gemeente Hilversum. Ten aanzien van de eigen beleidskeuzes die de gemeente hierin heeft, is uitgegaan van de huidige werkwijze waarbij tevens mogelijke efficiencyverbeteringen zijn meegenomen. Bijgaand bij de Leidraad invordering is het incassoreglement en het rentebesluit gevoegd. Hierin zijn de regels omtrent de uitvoering van de automatische incasso en de invorderingsrente opgenomen.
5
Bestuurlijke reactie op motie M19-112 en persbericht Armoede in Hilversum (588975)
Op 3 september 2019 stelde de fractie van Hilversums Belang enkele vragen over armoede in Hilversum naar aanleiding van het rapport ‘Armoede in Kaart 2019’ van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Op 30 september zijn deze vragen per wethoudersbrief beantwoord.

Op 4 oktober 2019 heeft Hilversums Belang een persbericht uitgedaan.
Op 16 oktober 2019 heeft Hilversums Belang samen met de SP tijdens de raadsvergadering motie
M 19/122 (Keer het tij) ingediend. Wegens tijdsgebrek is het in stemming brengen uitgesteld naar de volgende raadsvergadering op 13 november 2019.

Daarom wordt nu een collegebrief verzonden met een bestuurlijke reactie op de inhoud van het persbericht en de motie.
6
Voorontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan 'Stationsgebied 2020' (584827)
Op 29 mei 2019 heeft de raad het stedenbouwkundigplan voor het stationsgebied vastgesteld. Dit stedenbouwkundig plan is nu vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan. Dit richt zich op de centrumzijde van het spoor. Tevens is een voorontwerp-beeldkwaliteitsplan gemaakt. Voorgesteld wordt beide voorontwerpen vrij te geven voor inspraak.
7
Collegevoorstelregeling generatiepact (590193)
Het Generatiepact 2020-2021staat open voor medewerkers die bij start van deelname tijdens de looptijd van de regeling 3 jaar en 4 maanden of minder verwijderd zijn van de wettelijke AOW-gerechtigde leeftijd. Deelname is op vrijwillige basis.
Bij deelname blijf je 60% van je dienstverband werken, met behoud van 80% salaris voor functies t/m schaal 7 resp. 75% salaris voor functies in schaal 8 of hoger, en met behoud van 100% pensioenopbouw.
De minimale resterende arbeidsduur is 18 uur per week.
De regeling voorziet in de behoefte om (delen van) de organisatie te verjongen en de duurzame inzetbaarheid van senioren te vergroten. Het Generatiepact 2020-2021 kan hieraan bijdragen.

De bestaande regeling Generatiepact 2016-2019 eindigt per 31 december 2019. Deelnemers aan deze regeling blijven deelnemen aan deze regeling tot de AOW-gerechtigde leeftijd en/of einde arbeidsovereenkomst of kunnen aan de regeling Generatiepact 2020-2021 deelnemen, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen nieuwe deelnemers geen aanspraak meer maken op de regeling Generatiepact 2016-2019. Over de nieuwe regeling Generatiepact is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg d.d. 31-10-2019.
8
Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2019 1e wijziging (586007)
Vanwege het aanstellen van een nieuwe coördinator invordering is het noodzakelijk het aanwijzingsbesluit te actualiseren en de nieuwe invorderingsambtenaar aan te stellen. Naast deze wijziging wordt in het nieuwe aanwijzingsbesluit een vervangend heffings- en invorderingsambtenaar aangesteld en wordt de directeur van Parkeerservice aangesteld als heffings- en invorderingsambtenaar voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de parkeerbelasting.