Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid - 20 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid d.d. 25 september 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder mevr. A.J. Wolthers
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder de heer J. Kastje
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Evaluatie pilot velbeleid (515757)
Eind 2018 is het velbeleid voor particuliere bomen in Hilversum Noord aangepast. Er is in deze wijk na uitgebreide participatie een beschermde bomenlijst vastgesteld. In dit gebied zijn sinds 1 december 2018 alleen particuliere bomen op de beschermde bomenlijst nog vergunningplichtig, alle andere particuliere bomen mogen zonder vergunning gekapt worden. Deze pilot is uitgevoerd om te oefenen met het loslaten van regels in het kader van het programma Omgevingswet.
De uitkomsten van de pilot zijn positief. Inwoners blijken goed in staat zorg te dragen voor het behoud van groen in de wijk. De kwaliteit van het groen is niet achteruitgegaan en inwoners hebben niet meer dan anders bomen gekapt. Wel was het opstellen van een beschermde bomenlijst een erg arbeidsintensief proces. Op basis van de positieve uitkomsten van de pilot ligt het uitbreiden van de pilot tot een groot deel van Hilversum voor de hand.
10
Raadsvoorstel gescheiden afvalinzameling scholen (584130)
Om bewustwording over afvalscheiding en hergebruik te versterken worden komende jaren, onder andere door de gemeente en GAD, educatieprogramma's op (basis)scholen aangeboden in combinatie met gescheiden afvalinzameling. Hiertoe is een besluit van de Gemeenteraad in het kader van de Mededingingswet nodig.

Verengingen en andere maatschappelijke instellingen hebben een andere afvalstroom en liggen vaak niet in de route voor huishoudelijk afval, waardoor de uitzondering van de mededingingswet niet voor deze organisaties gemaakt kan worden.
11
CO₂ neutraal maken en het binnenklimaat verbeteren van het gemeentelijk vastgoed voor eigen gebruik (586632/Koning)
In het ‘Jaarplan Energietransitie 2019’ heeft de raad de ambitie uitgesproken dat de gemeente Hilversum in 2022 een energieneutrale organisatie heeft. In hetzelfde jaarplan is vastgelegd dat de gemeente Hilversum – voor wat betreft het verduurzamen van vastgoed in eigendom – begint met de panden waar de eigen organisatie in gehuisvest is.
Met het verduurzamen van het Raadhuis, de Gemeentewerf en het plaatsen van pv-panelen is een investering van
€ 4.514.000,- gemoeid.