Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 3 november 2020

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Besluit op Bezwaar Lijsterweg 20A (710125)
De Commissie Bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht over het bezwaar van de eigenaren tegen de aanwijzing van de Lijsterweg 20A als gemeentelijk monument. Het advies is het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en het besluit te handhaven.

Besluit op bezwaar besluit B&W kan niet worden gemandateerd.
Aanwijzings- en bezwarenprocedure heeft beoordeling planvorming herbestemming Lijsterweg 20A niet vertraagd.
2
Collegebrief beantwoording artikel 41 vragen Hilversums Belang over voormalig sleutelgebied en woningbouwimpuls (708438)
Op 15 oktober 2020 heeft de fractie van Hilversums Belang op grond van artikel 41 RvO het college vragen gesteld over ‘voormalig sleutelgebied en de woningbouwimpuls’. Het college heeft deze vragen op 20 oktober 2020 beantwoord. Op 19 oktober 2020 heeft de fractie van Hilversums Belang aanvullende vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij de aanvullende vragen.
3
Toetreding tot het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (708270/v.d. Helm)
Bij de behandeling van het raadsvoorstel "doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek" hebben de gemeenteraden van Blaricum, Gooise Meren, Laren, Huizen, Wijdemeren en Hilversum verzocht om versneld te streven naar schone voertuigen in het doelgroepenvervoer. Dit sluit aan bij de doelen van het Bestuursakkoord Zero Emissie doelgroepenvervoer.

Volledig emissievrij doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025 is de gezamenlijke ambitie van gemeenten, marktpartijen en andere organisaties uit de sector. Al 97 gemeenten hebben hiervoor het Bestuursakkoord ondertekend. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek kunnen zich hierbij aansluiten en zo gebruik maken van de kennis en praktijkervaring van deze “Coalition of the Willing”.

Het doelgroepenvervoer is onderdeel van het sociaal domein. Duurzame mobiliteit, onder andere emissievrij doelgroepenvervoer,  is onderdeel van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland – Flevoland (RMP) dat in het kader van het nationale Klimaatakkoord onderdeel mobiliteit wordt opgezet. De regio Gooi en Vechtstreek participeert hierin als onderdeel van de deelregio MRA.
4
Tegemoetkoming buurthuizen inkomstenderving COVID (710564)
Als gevolg van de coronamaatregelen waren de buurthuizen gesloten in de periode maart tot juli. Vaste lasten, waaronder huurverplichtingen, liepen door terwijl er geen inkomsten uit verhuur waren. Met name de door vrijwilligers gerunde buurthuizen zijn financieel getroffen. Bij de buurthuizen van Versa speelde dit niet of veel minder, omdat hogere kosten vanwege COVID gecompenseerd worden door incidenteel lagere uitgaven (o.a. voor personeel). Een tegemoetkoming ter grootte van 3 maanden huur draagt bij aan de financiële continuïteit van de buurthuizen.
5
Afronding 75 jaar vrijheid 2020 (705208)
In 2020 zou Hilversum herdenken en vieren dat het 75 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd. Daarvoor waren verschillende activiteiten georganiseerd. Helaas konden de meeste activiteiten niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Tegelijkertijd hebben enkele activiteiten wel degelijk plaatsgevonden. Van het college wordt nu een besluit gevraagd om de financiële afhandeling van deze activiteiten te regelen.
6
Beantwoording art. 41 vragen RvO van SP inzake ‘implementatie coronaregels bij de verkiezingen’. (707458)
Beantwoording vragen ex artikel 41 RVO van de fractie SP aan het college over ‘implementatie coronaregels bij de verkiezingen’.
7
Beantwoording Art. 41-vragen van DH inzake Gezondheidsrisico lood in tuinen (693406)
In een brief van 2 september 2020 aan het college van B en W zijn door de fractie van Democraten Hilversum artikel 41 RvO vragen ingediend inzake 'Gezondheidsrisico loodverontreiniging in particuliere tuinen'.

Op 30 september heeft het college een uitstelbericht aan de raad verstuurd waarbij is aangegeven dat het streven er op is gericht om de vragen vóór 4 november 2020 te beantwoorden.
8
Geactualiseerd normenkader 2020 (709973)
Jaarlijks dient B&W het normenkader als bijlage op controleprotocol vast te stellen. Het controleprotocol werd in 2019 voor de periode 2019 tot en met 2022 vastgesteld door raad. Echter het normenkader dient jaarlijks via B&W vastgesteld worden.
9
Aanvullende financiële afwijkingen in begroting 2020 als gevolg van Coronacrisis (701638)
In de raadsvergadering van 10 juni is de raad akkoord gegaan met het instellen van de reserve Covid-19. In het voorstel is aangegeven de raad tussentijds en achteraf te informeren over afwijkingen van € 25.000 en hoger, die veroorzaakt worden door de Coronacrisis. In drie eerdere RIB's is de raad reeds geïnformeerd over financiële afwijkingen als gevolg van deze crisis. In deze RIB informeert u de raad over aanvullende financiële afwijkingen en de stand van de reserve.
10
Koersdocument regio Gooi en Vechtstreek (500625)
De afgelopen jaren hebben de regio en de gemeentes gezamenlijk onderzoek gedaan en in beeld gebracht wat de belangrijkste (regionale) opgaven zijn. Dit heeft geresulteerd in het Koersdocument. Het is de bedoeling dat de raad wensen en bedenkingen kan indienen. In het regionale portefeuilleoverleg zal op basis van de inbreng van de raden het koersdocument eventueel worden aangepast waarna de colleges van de verschillende gemeentes het koersdocument vaststellen. Het koersdocument vormt een bouwsteen voor onze eigen Omgevingsvisie.
11
Collegebrief overgang huishoudelijke hulp van Amaris naar TGVS (714174)
Vandaag of morgen komt er een persbericht vanuit Amaris m.b.t. de overname van de dienstverlening huishoudelijke hulp door TGVS per 1 januari a.s. Het Portefeuillehoudersoverleg is onlangs mondeling geïnformeerd door inkoop&contractbeheer van de regio. Het voorstel is om de raad op korte termijn schriftelijk te informeren.
12
T19-139 Ontwikkelingen PFAS en consequenties voor Hilversum (707110)
Tijdens de behandeling van de toezeggingenlijst in het pho van 5 oktober 2020 is afgesproken een collegebrief te versturen om hiermee T19-139 af te doen.
13
Overgang dataleveringen van Dataland naar Kadaster (705825)
De gemeente levert WOZ-data uit aan het gemeentelijke samenwerkingsverband Dataland. Dataland verstrekt namens bijna alle gemeenten wettelijke verplichte WOZ-data aan externe partijen zoals accountants, makelaars, notarissen en banken en verzekeraars. Deze werkwijze ontlast de deelnemende gemeenten van vele losse verzoeken om informatie. Dataland houdt op te bestaan en gaat over naar het Kadaster. Daarom wordt gevraagd om een overeenkomst aan te gaan met het Kadaster voor het leveren van WOZ-data en hiermee de huidige overeenkomst met Dataland te beëindigen.
14
CO2 neutrale bedrijfsvoering in relatie tot het verduurzamen van het Raadhuis, de Villa en het Stadskantoor (707370)
Op 29 januari 2020 heeft de raad het besluit genomen om het Raadhuis voor 2022 CO2 neutraal te maken volgens variant 1 met uitzondering van de plaatsing van een warmtepomp en koelinstallatie.
Daarnaast heeft de raad opdracht gegeven om een geschikte locatie te zoeken om ca 3.100 zonnepanelen te kunnen plaatsen om te kunnen voorzien in de duurzame elektriciteitsbehoefte van het raadhuis en de gemeentewerf.

Per 1 januari 2021 verandert de berekeningsmethode om de energiezuinigheid van gebouwen te berekenen. Dan mag alleen duurzame elektriciteit welke direct op en rond het gebouw wordt opgewerkt meegeteld worden. Hierdoor is het realiseren van een energieneutraal Raadhuis niet mogelijk.

Zoals eerder door ons aangegeven in de beantwoording artikel 41 vragen is het realiseren van een CO2 neutraal/energieneutraal Raadhuis geen vereiste voor het behalen van een CO2 neutrale bedrijfsvoering. Duurzame elektriciteit kan binnen de CO2 neutrale bedrijfsvoering ook worden ingekocht en is de realisatie van een zonnepark vanwege de veranderde berekeningsmethode niet meer haalbaar.

Naar aanleiding hiervan hebben we 3 scenario’s voor de verdere verduurzaming van het Raadhuis, de Villa en het Stadskantoor als onderdeel van de bredere opgave CO2 neutrale bedrijfsvoering uitgewerkt waarover wij u advies vragen.