Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Commissievergadering 1
Onderwerpen:
Portefeuille Project Arenapark

* Scenariostudie Arenapark

Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

* Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie
* Prioritering en aanpak verkeersveiligheid Prio-wegen 2022 en verder

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouders Kuipers, Schepers en Wolthers (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen

Er komt een inspreker die het woord voert over overlast door werkzaamheden.
4
Beeldvorming Scenariostudie Arenapark (1051053)
Het Masterplan Arenapark 2.0 is vastgesteld op 1 juli 2020. Hierbij werden moties aangenomen voor onderzoek naar de mogelijkheid van meer ruimte voor werken en wonen. Het masterplan plus het onderzoek naar werken en wonen is uitgewerkt in scenario’s.
Het college wenst het advies van de raadscommissie te horen over de scenario’s, alvorens zij besluit welke ontwikkelrichting uit te werken tot stedenbouwkundig plan. Hiervoor worden drie scenario’s gepresenteerd, allen vanuit een helder verhaal (zie bijlage 1). Met eigen argumenten, kanttekeningen en businesscase saldi. Alle scenario’s passen bij de ambities van de Mobiliteitsvisie 2040 en ze kunnen alle drie – na uitwerking en optimalisatie – vallen binnen de financiële kaders van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG).
Het college heeft de voorkeur voor scenario 2 ‘Knooppunt ontwikkeling met groen midden’. Deze voorkeur komt voort uit de ruime toevoeging van extra werken en wonen, een goed functionerend OV knooppunt en de ontwikkelbaarheid van dit scenario. Resultaat van het debat in de commissie is een advies aan het college.

Er zijn bij dit agendapunt 4 insprekers.
5
Oordeelsvorming Scenariostudie Arenapark (1051053)
6
Beeldvorming Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (1069969)
In april 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. De Mobiliteitsvisie wordt verder uitgewerkt aan de hand van de elf deelprojecten die volgen uit de vastgestelde visie. Het college heeft bij het vaststellen van de visie in het raadsvoorstel toegezegd de raad actief te betrekken bij de uitvoering. De raad wordt daarom nu gevraagd te besluiten over vaststelling van deze startnotitie en het plan van aanpak voor het verdiepende communicatie- en participatietraject. Voorafgaand aan de participatie doen we nader onderzoek naar de elf deelprojecten.
7
Oordeelsvorming Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (1069969)
8
Beeldvorming Prioritering en aanpak verkeersveiligheid Priowegen 2022 en verder (1070748)
We hebben nu via de exploitatie € 250.000 per jaar te besteden aan maatregelen ter  verbetering van verkeersveiligheid. Dit blijkt echter onvoldoende om de grotere en complexere verkeersonveilige locaties van de prioriteitenlijst te kunnen herinrichten. Door via kredieten te investeren in deze maatregelen, kunnen we meer bereiken en slagvaardiger inspelen op subsidieregelingen. De bijbehorende kapitaal- en exploitatielasten van deze investeringen kunnen gedekt worden door maximaal € 170.000 van het exploitatiebudget hiervoor in te zetten.
De € 80.000 die overblijft is nodig voor verkeersveiligheid om jaarlijks kleinere verkeersaanpassingen, onderzoek, educatie en gedragsbeïnvloeding te kunnen bekostigen.

In 2022 willen we de eerste investeringen doen voor aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
Voor het vervolg, van 2023 tot 2030 willen we voor gemiddeld  € 1,1 miljoen bruto (= € 500.000 netto ) per jaar investeren. Deze plannen werken we verder uit en leggen we voor aan uw raad bij de Voorjaarsnota in 2022.

Bij dit onderwerp komen twee insprekers.
9
Oordeelsvorming Prioritering en aanpak verkeersveiligheid Priowegen 2022 en verder (1070748)