Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 11 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Toelichting: Commissievergadering 6
Onderwerpen:
Portefeuille Regio

* Zienswijze op voorstel MRA-transitiecommissie

1
Opening en vaststelling agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouder Kuipers (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Raadsvoorstel Zienswijze op voorstel MRA-transitiecommissie (759043)
Op 10 maart jl is het voorstel van de MRA-transitiecommissie aan alle deelnemers (raden/staten/colleges) van de MRA verzonden.
Het voorstel is voortgekomen uit de evaluatie over de samenwerking in de MRA. Uit die evaluatie bleek dat de ontwikkeling van de regio onvoldoende wordt gestuurd en begeleid, terwijl het belang van sterke regionale sturing groot is.
Vóór 5 mei 2021 kan een reactie op het voorstel worden gegeven. Hilversum doet dat samen met de andere Gooise gemeenten vanuit de regio G&V met voorliggende concept-zienswijze. De colleges van de regiogemeenten leggen deze concept-zienswijze voor aan hun raden met het voorstel daarop geen bedenkingen op in te brengen.
Het AB van de Regio verstuurt na eventuele aanpassingen op basis van ingebrachte bedenkingen vanuit de Gooise raden, een definitieve zienswijze naar de Regiegroep van de MRA.
5
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
6
Raadsvoorstel Zienswijze op voorstel MRA-transitiecommissie (759043)
Voor de stukken zie agendapunt 4.