Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 2 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Raadsvoorstel Definitieve samenwerkingsafspraken MRA (1051320)
Hilversum neemt samen met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek deel aan het samenwerkingsverband metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren is de samenwerking geëvalueerd. Dit leidt tot vervanging van het bestaande convenant door nieuwe samenwerkingsafspraken. Na twee zienswijzetrajecten  langs de raden en Staten van de participanten, liggen nu de definitieve Samenwerkingsafspraken ter vaststelling voor. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het college om de samenwerkingsafspraken vast te stellen.
2
Beeldkwaliteitsplan plus 1221 (1068622)
Met de Gebiedsagenda 1221 als fundament wordt gewerkt aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt, samen 1221. De eerste resultaten zijn inmiddels concreet zichtbaar. Parallel hieraan zijn veel plannen in voorbereiding. Om ruimtelijke kaders te stellen voor de ontwikkelingen is het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 opgesteld. Het ontwerp heeft van 15 juli tot en met 15 september 2021 ter inzage gelegen. In de bijgevoegde Reactienota Beeldkwaliteitsplan zijn de ontvangen reacties en adviezen van een antwoord voorzien. Naar aanleiding van de reacties en adviezen wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Zo wordt voorgesteld het gebiedspaspoort Korte Noorderweg voor nu uit het beeldkwaliteitsplan te halen en enkele uitgangspunten te formuleren als ruimtelijk kader voor dit in samenspraak tussen ontwikkelende partij, buurt en gemeente op te stellen gebiedspaspoort. Uw raad wordt gevraagd de reactienota en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt uw raad gevraagd enkele ruimtelijke uitgangspunten voor de Korte Noorderweg vast te stellen.
3
Zienswijze Begrotingswijziging bestuursrapportage 2021 Regio G&V (1069997)
De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin per programma de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen staan. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage dan legt de Regio GV conform de statuten deze begrotingswijzigingen om een zienswijze voor aan de gemeenteraden. In de nu voorgelegde begrotingswijziging gaat het om € 182.000 hogere lasten voor 2021, waarvan € 72.000 ten laste van Hilversum komt. Structureel gaat het om lagere bedragen. De kosten worden gemaakt  voor:
1\. enkele taakuitbreidingen bij Jeugd en Gezin;
2\. werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring;
3\. een koppeling tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen ten behoeve van dashboards van de gemeente Hilversum\.

Hilversum kan de hogere lasten dekken binnen de beschikbare budgetten.
Voorgesteld wordt geen opmerkingen ten aanzien van ingediende begrotingswijzing 2021-10 bestuursrapportage 2021 in te dienen.
4
Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022 Hilversum’ (1070058)
Gemeente Hilversum heeft een subsidie van €510.000 gekregen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland  om uitvoering te geven aan de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Deze regeling is bedoeld om zoveel mogelijk woningen te bereiken met energie advies en energiebesparende maatregelen om bewustwording te creëren en energiezuinig gedrag te stimuleren. Er is maximaal €100 per woning beschikbaar, waarvan tenminste 70% direct ten goede moet komen aan energiebesparende maatregelen. Huurders en woningeigenaren kunnen binnen deze regeling een subsidie van €70 krijgen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in hun woningen. Met de subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022 Hilversum worden de voorwaarden voor het verstrekken van de €70 per woning vastgelegd.
5
Beantwoording Artikel 41 vragen over oud papier GAD (1069928)
In deze brief geeft het college antwoord op de vragen ex art. 41 van het Reglement Van Orde (RvO) van de gemeenteraad, inzake de brief van de GAD over het stoppen met de inzameling van oud papier en karton met verenigingen, gesteld op 8 oktober 2021 door de fractie van de VVD.
6
Vervolgvragen art 41 inzake parkeergarage Noordse Bosje (1041682)
Op 19 juli 2021 heeft de fractie CDA Hilversum vragen gesteld ex artikel 41 RvO inzake de ontwikkelingen m.b.t. parkeergarage City Parking Noordse Bosje.
7
Ontwerp structuurvisie Bruisend Hart ter inzage (1070053)
Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant ‘Groen Plein’ vastgesteld, als eerste stap in de ontwikkeling naar een nieuw, veilig, aantrekkelijk, toekomstbestendig Bruisend Hart. Deze voorkeursvariant is verwerkt in de ontwerp structuurvisie Bruisend Hart. Het voorstel is deze ontwerp structuurvisie voor 4 weken ter inzage te leggen, waarbinnen iedereen een reactie mag geven.
8
Afdoen toezeggingen microkrediet zzp-ers (T21-023) en regioconservator (T21-076) met collegebrief (1068900)
•  Het college heeft toegezegd te kijken naar microkredieten voor zzp-ers en wat de financiële effecten daarvan zijn (T21-023; raadscommissie 11 maart 2021).
•  Het college heeft toegezegd de raad schriftelijk te informeren over het bedrag aan subsidies dat de regioconservator heeft binnengehaald in 2020 (T21-076; raadscommissievergadering 23 juni 2021).
9
Collegebrief Bestuurlijke reactie op M20-63. Hilversum Handhaaf! (1069180)
In de raadsvergadering van 9 september 2020 is motie M20-63 ingediend. In deze motie is het college verzocht om subiet effectieve maatregelen te nemen ter realisatie van de intenties uit het coalitieakkoord inzake het vergroten van de verkeersveiligheid en het reduceren van verkeersoverlast. Daarnaast werd de burgemeester en de wethouder verkeer verzocht om namens de gemeenteraad van Hilversum de politie te verzoeken de handhaving van verkeersveiligheid en het optreden tegen snelheidsovertreders en wegpiraten per direct tot prioriteit te verheffen.
10
Verordening nadeelcompensatie 2022 (1068862)
Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet (Ow) in werking. De wet die 26 wetten bundelt en samenvoegt tot één wet. Met de inwerkingtreding verdwijnen die 26 wetten geheel of gedeeltelijk. Zo zal de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) geheel verdwijnen. Dat betekent dat ook de regeling voor tegemoetkoming van (plan)schade verdwijnt. Met de inwerkingtreding van de Ow komt er een algemene nieuwe regeling voor nadeelcompensatie waarin ook de uit de Wro afkomstige regeling voor vergoeding van planschade wordt geregeld. Vergoeding van schade wordt dan geregeld via de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in Titel 4.5, artikel 4.125 en verder) en in de Ow (Hoofdstuk 15, Afdeling 15.1, artikel 15.1 en verder). Daarmee komt de grondslag te vervallen van de huidige Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Hilversum 2009. De raad wordt voorgesteld een verordening nadeelcompensatie 2022 vast te stellen.
11
Uitstel beantwoording art 41 RvO Democraten Hilversum inzake camera-toezicht (1070029/1072589)
Bij brief van 8 oktober 2021 aan het College van Burgemeester en Wethouders heeft de fractie van Democraten Hilversum artikel 41 RvO vragen gesteld inzake camera- toezicht in de openbare ruimte.
Vanwege de herfstvakantie in combinatie met de betrokkenheid van diverse teams binnen de ambtelijke organisatie bij de beantwoording blijkt het niet mogelijk deze vragen binnen de dertig dagen termijn te beantwoorden.
Wij streven naar beantwoording in de week van 15 november 2021.
12
Beantwoording Art. 41 vragen VVD over de aanpak kindermishandeling (1070477)
De op 14 oktober ontvangen vragen artikel 41 RVO van de fractie VVD aan het college over het beschikbaar stellen van de Toolkit ”Praten helpt” om Kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op school te beantwoorden middels bijgaande brief.
13
Collegebrief afdoening toezeggingen (T21-72 en T21-85) (1068684)
Op 2 juni 2021 is in de raadsvergadering de volgende toezegging gedaan:
• Wethouder Walters zegt toe de strekking van motie M21/64 (borstkankeronderzoek vrouwen belangrijk preventief middel) onder de aandacht te brengen van de regionale huisartsen en het resultaat hiervan terug te koppelen via een raadinformatiebrief (T21/72);
Op 6 juli 2021 is in de raadsvergadering de volgende toezegging gedaan:
• Wethouder Walters zegt toe de brief van Regenboogteam inzake advies en debat over coronavaccinatie gezonde kinderen te bespreken met de GGD en dat zij de raad hierover schriftelijk zal informeren (T21/85).
14
Naamgeving openbare ruimte 'Jolanda Nagtzaamplein' (1069933)
Op basis van een buurtinitiatief wordt voorgesteld de openbare ruimte rondom de Buys Ballotstraat te voorzien van de naamgeving ‘Jolanda Nagtzaam’. Jolanda Nagtzaam woonde tot aan haar dood aan de Buys Ballotstraat op nummer 11 en was daar de sociale spil van de buurt.  De buurt heeft de wens geuit om het pleintje naar Jolanda te vernoemen.

Voorgesteld wordt de straatnaam ‘Jolanda Nagtzaamplein’, conform de gewaarmerkte tekening, toe te kennen aan de openbare ruimte.
15
Uittredingsovereenkomst Provincie NH GNR (1070755)
De colleges van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren, alle participanten van het GNR, hebben overeenstemming bereikt met GNR-participant provincie Noord-Holland over de uittreding van de provincie Noord-Holland uit het GNR. Het college van B&W van Hilversum legt dit voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen voor aan de raad.
De colleges van de genoemde Gooise gemeenten hebben in maart '21 een voorgenomen besluit genomen over de Uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise Natuuragenda. Op 21 april 2021 heeft de Hilversumse raad besloten geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen de overeenkomst met A'dam en de natuuragenda. Nu de onderhandeling met de provincie rond is, kunnen de uitredingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam en de Gooise natuuragenda definitief worden vastgesteld door het college.
Voor de provincie Noord-Holland is een door de Gooise colleges vastgestelde overeenkomst met Amsterdam randvoorwaardelijk voor de eigen uittredingsovereenkomst. Daarbij wil gemeente Amsterdam de overeenkomst z.s.m. tekenen ivm financiële afhandeling dit kalenderjaar.