Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 17 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R.W.C. Redmeijer
Toelichting: Commissievergadering 1
Onderwerpen
Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

* Kredietaanvraag fietstunnel Maartensdijkseweg

Portefeuille Regio

* Definitieve samenwerkingsafspraken MRA

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouders Kuipers en Wolthers (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Kredietaanvraag fietstunnel Maartensdijkseweg (NABO) (1068253)
In de programmabegroting 2020 (programma 1, Wonen en Leven, Bereikbare stad) is een bedrag opgenomen van netto
€ 1.100.000,-- voor het realiseren van een ongelijkvloerse spoorkruising in de Maartensdijkseweg. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van het landelijke project NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen), dat door ProRail uitgevoerd wordt, een  krediet van € 1.100.000,-- beschikbaar te stellen om het project fietstunnel Maartensdijkseweg uit te kunnen voeren.
5
Oordeelsvorming Kredietaanvraag fietstunnel Maartensdijkseweg (NABO)
6
Beeldvorming Definitieve samenwerkingsafspraken MRA (1051320)
Hilversum neemt samen met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek deel aan het samenwerkingsverband metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren is de samenwerking geëvalueerd. Dit leidt tot vervanging van het bestaande convenant door nieuwe samenwerkingsafspraken. Na twee zienswijzetrajecten  langs de raden en Staten van de participanten, liggen nu de definitieve Samenwerkingsafspraken ter vaststelling voor. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het college om de samenwerkingsafspraken vast te stellen.
7
Oordeelsvorming Definitieve samenwerkingsafspraken MRA