Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 11 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Vaststellen verslag gezamenlijke commissies d.d. 27 juni 2018
3
Benoeming en beëdiging commissieleden
4
Jaarstukken 2017 resultaatbepaling (429152)
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 ter vaststelling aan. Het jaar 2017 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 5,9 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting hebben we een voordelig verschil van € 4 mln. Een deel van de afwijkingen die leiden tot dit resultaat zijn nog niet geautoriseerd door de raad. Door middel van dit raadsvoorstel vragen wij u deze alsnog te autoriseren.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2017. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2017 aan de raad worden voorgelegd.
5
Jaarstukken 2017 resultaatbestemming (429152)
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2017. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2017 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om het in dit raadsvoorstel bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of toe te voegen aan de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u o.a. de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
• De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
• Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
• Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2018;
6
Eerste Tussentijdse Rapportage 2018 (456363)
Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage (hierna: Turap I) aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met april 2018 verzonden raadsinformatiebrieven (hierna: RIB’s). Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 62.000 nadelig (raadsbesluiten t/m april 2018). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een nadeel van € 221.000, waardoor het saldo van de begroting 2018 € 283.000 nadelig wordt. In de maanden mei, juni en juli worden naast de Turap I ook andere begrotingswijzigingen aangeboden. Indien de raad deze voorstellen conform overneemt, resulteert dit in een nadelig saldo van € 95.000.
7
Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022 (466908)
Uw college heeft gevraagd om een raadsvoorstel voor de financiële uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming.

Door omstandigheden kon dit voorstel niet worden afgestemd met de portefeuillehouder financiën. Het wordt - vanwege de deadline van 19 juni - ambtshalve door de gemeentesecretaris ingebracht.8
Motie vreemd aan de orde van de dag: M18/72 - Verkennen Natuurzwemvijvers Anna's Hoeve