Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 6 oktober 2020

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Afwijking kapitaallasten en dividend (677403)
Afwijkingen groter dan € 250.000 dienen gemeld te worden aan de Raad. De afwijkingen op de kapitaallasten 2020, de externe rentelasten 2020 en de corresponderende posten zijn per saldo niet groter dan € 250.000, maar fluctueren sterk per programma. Daarom wordt u hierover via deze RIB geïnformeerd. Tevens wordt u geïnformeerd over de werkelijke dividendontvangsten in 2020.
2
Convenant naleving leeftijdscontrole Drank- en Horecawet Hilversumse sportclubs (622067)
In overleg met een negental Hilversumse sportclubs willen we een pilot leeftijdscontrole Drank- en Horecawet opstarten. Dit in navolging van de pilot die binnen de horeca al draait. Kort gezegd houdt dit in dat gedurende een jaar de leeftijdscontroles bij de deelnemende sportclubs door bureau Objectief worden uitgevoerd. Na iedere controle volgt feedback. De ervaring leert, en uit vergelijkbare pilots blijkt, dat dit het 'lerend effect' ten opzichte van reguliere controles verhoogt, en dus leidt tot hogere nalevingscijfers. Daarom past dit ook in de doelstellingen zoals die in het Preventie- en Handhavingsplan alcohol zijn neergelegd.
Er kunnen nog meer sportclubs aansluiten, tot maximaal 15.
De reguliere controles en boetes bij overtreding van de leeftijdscontrole hebben over het algemeen weinig lerend effect. Met de pilot wordt verwacht dat de nalevingscijfers omhoog gaan.
3
Collegebrief voortgang project Crailo (697952)
Aangezien het in deze corona tijd lastig is om bijeenkomsten te houden waar de gemeenteraden kunnen worden uitgenodigd is er op voorspraak van het bestuurlijk overleg van Crailo afgesproken een voortgangsbericht op te stellen, om de gemeenteraad over de laatste stand van zaken in te lichten. Doel van dit voorstel is om dit voortgangsbericht van de GEM Crailo middels bijgevoegde collegebrief te delen met de raad.
4
Beslissing op bezwaar verzoek om handhaving Gooische hockeyclub (695401)
De buurman van de Gooische hockeyclub heeft een handhavingsverzoek ingediend tegen verschillende bouwwerken zonder vergunning op hun terrein. Dit verzoek is in april 2019 afgewezen.

Volgens de commissie bezwaarschriften is het afwijzen op onjuiste gronden gebeurd. Tegen de oorspronkelijke beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank. Op de zitting is een tussenuitspraak gewezen, omdat de beslissing op bezwaar in mandaat onbevoegd genomen is. Doel van dit voorstel is om dat gebrek te herstellen.

Ook gaf de rechtbank mee dat er te lange begunstigingstermijnen zijn gekozen bij het handhavingsbesluit. Dit gebrek wordt ook met dit voorstel hersteld.
5
Vaststelling geurverordening “Manege Gooi en Eemland” (677371)
De GEM Crailo BV heeft de gemeente Hilversum verzocht een geurverordening op te stellen, waardoor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo niet meer wordt belemmerd door de aanwezigheid van de manege Gooi en Eemland dan dat op grond van de geuremissie van het maximaal aantal paarden dat men daar wenst te houden nodig is.

Voor u ligt de concept geurverordening "Manege Gooi en Eemland". Deze is in overleg met de manege tot stand gekomen.
Het concept raadsvoorstel Vaststelling Geurverordening “Manege Gooi en Eemland” en het bijbehorende Ontwerp-besluit vast te stellen en deze voor de duur van zes weken ter inzage te leggen.
6
Procedure rondom bestuurlijke (q.q.) nevenfuncties (T19-119 en M19-095) (698627)
In de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2019 is bij de behandeling van de rapportage, opgesteld door bureau BING, naar aanleiding van een aantal integriteitsmeldingen in april 2019, een aantal toezeggingen gedaan en een motie aangenomen.

Met bijgaand memo ‘Procedure rondom het aanvaarden, melden en neerleggen van bestuurlijke (q.q.) nevenfuncties’ wordt de toezegging van wethouder Walters (T19-119) afgedaan. Met de beantwoording van de motie ‘Lessen voor de toekomst’ wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen motie M19-95.
7
Collegebrief Visiedocument Samenwerking en Governance (621664)
Na de beeldvormende sessie (BVS) van 2 september jl. over de visie op Samenwerking en Governance heeft het presidium het college gevraagd om via een brief de raad te informeren op welke wijze en wanneer uitvoering zal worden gegeven aan het amendement over Governance.

Met bijgaande collegebrief informeren we de raad over het vervolg van de Visie op Samenwerking en Governance. Tevens geven we een stand van zaken van de (afgedane) toezeggingen, motie en amendement, die gedaan en aangenomen zijn in de gemeenteraadsvergaderingen d.d. 26 september 2018, bij de behandeling van het Rekenkamerrapport ‘Grip op Samenwerking’ en de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 september 2019 bij de behandeling van de rapportage, opgesteld door bureau BING, naar aanleiding van een aantal integriteitsmeldingen in april 2019.

Het college zal in januari 2021 het visiedocument Samenwerking en Governance via de agendacommissie aan de commissie aanbieden en aansluitend na behandeling in de commissie ter vaststelling voorleggen aan de raad. Wij zijn ons er van bewust dat dit afwijkt van de eerder vastgestelde planning. Echter, op basis van nieuwe inzichten uit de BVS, concluderen wij dat de ingezette inhoudelijke koers van het visiedocument aanpassing behoeft. In de BVS is door de aanwezigen gevraagd om aandacht te schenken aan het amendement ‘Duidelijker Verbonden (A18/078)’. Om de hierin opgenomen aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Grip op Samenwerking’ nader uit te werken, vraagt het college tijd.
8
Beantwoording artikel 41 RvO vragen Fractie DH inzake Bergweg 70 en Heuvellaan 50, Noordwestelijk Villagebied (697873)
Op 17 september jl. heeft de fractie van Democraten Hilversum een vraag op basis van artikel 41 van het reglement van Orde ingediend inzake Bergweg 70 en Heuvellaan 50, Noordwestelijk Villagebied. Met bijgaande concept-brief wordt de vraag beantwoord.
9
Gedogen winterterrassen horeca gedurende coronamaatregelen (702759)
Voorgesteld wordt om op regulier vergunde en gedoogde terrassen van horeca-inrichtingen onder voorwaarden de onderstaande mogelijkheden te gedogen:
-    Het plaatsen van een overkapping (bijv. een stretchtent of parasol)
-    Het gebruik van terrasverwarming
-    Het plaatsen van terrasafscheiding
10
Beantwoorden vraag in commissie mobiliteitsvisie PvdA 23 september 2020 (702205)
Op 23 september jl. heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld aan wethouder Wolthers met betrekking tot de enquête mobiliteitsvisie.
11
Beantwoording artikel 41 vragen HvH over het woonplaatsbeginsel (695838/Leroi)
Op 10 september 2020 heeft de fractie van Hart voor Hilversum (HvH) vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het woonplaatsbeginsel en de gevolgen daarvan voor de jeugdhulp en bescherming en opvang.
De beantwoording van deze vragen vindt u in de bijgaande collegebrief.
12
Afhandeling toezegging T20-071 m.b.t. hoogte bouwplan Oude Torenstraat 1 - 3 (683852)
In de raadscommissievergadering van 16 september 2020 is met betrekking tot het onderwerp ‘Coördinatiebesluit procedures bouwinitiatief Oude Torenstraat 1 – 3’ o.a. gesproken over de hoogte van het bouwplan in relatie tot de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’. Toegezegd is de raad hierover schriftelijk te informeren.
13
Activiteiten Sinterklaas (658945)
Binnen de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en dus ook bij de gemeente Hilversum zijn er dit jaar geen traditionele, centraal georganiseerde Sinterklaasintochten met honderden / duizenden kinderen en drommende mensen langs de kant te verwachten

Vanwege Corona is een aantal ideeën voor aankomende Sinterklaas (2020) eind juni aan de Taskforce voorgelegd. De Taskforce heeft geadviseerd om de kleinschalige activiteiten in de buurten en winkelgebieden uit te werken. Het vrijwilligerscomité geeft aan dat de bezoekers (met name kinderen van 2-5 jaar) het zien van Sinterklaas het hoogtepunt is van de intocht. Dit heeft geresulteerd in: “de Roadshow Sinterklaas” met onderstaande ideeën
14
Collegebrief Inkoop Sociaal Domein (704073)
Deze collegebrief gaat over de stand van zaken van de Inkoop sociaal domein.
Met de wethouders uit de regiogemeenten is besproken deze brief dinsdag 13 oktober gelijktijdig te versturen.