Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 19 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.H. Fennema
Toelichting: Commissievergadering 4
Onderwerpen
Portefeuille Sport

* Renovatie Atletiekbaan Arena

Portefeuille Regio

* Technische wijziging gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* Crisis en herstelwet bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen'

Portefeuille Natuur en Groen

* Initiatiefvoorstel GroenLinks "Groen verdient de ruimte"
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouder Heller (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Renovatie Atletiekbaan Arena 103 (1073601)
Als gevolg van intensief gebruik en het einde van de technische levensduur van de atletiekbaan wordt de raad voorgesteld om in afwijking van de meerjaren onderhoudsplanning sportvelden de atletiekbaan in 2022 volledig te renoveren. Als gevolg van de hogere kosten, tegenvallers en de kans om de atletiekbaan naar een hoogwaardig niveau te krijgen wordt de raad voorgesteld om de hiervoor benodigde extra financiën beschikbaar te stellen.

Voor dit onderwerp heeft zich een inspreker aangemeld.
5
Oordeelsvorming Renovatie Atletiekbaan Arena 103 (1073601)
6
Beeldvorming Technische wijzging gemeenschappelijke regeling Gooi & Vechtstreek (1068526)
De technische actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling G&V (GR) beperkt zich tot enkele strikt noodzakelijke procedurele wijzigingen en verduidelijkingen. De actualisering betreft met name de vertaling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp en de wijziging van de procedure over tussentijdse aanpassing van de GR.
Een meer uitgebreide aanpassing van de GR zal in de nieuwe raadsperiode plaatsvinden. De uitkomsten van de evaluatie van de governance van de regio wordt daarin meegenomen.
7
Oordeelsvorming Technische wijzging gemeenschappelijke regeling Gooi & Vechtstreek (1068526)
8
Beeldvorming Crisis en herstelwet bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' (1074306)
Het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' maakt natuurcompensatie, natuurontwikkeling, waterbergings- en infiltratiegebied en een fietsverbinding mogelijk ter plaatsen van de oude verkeerskundige aansluiting A27. Deze gewenste ontwikkelingen komen alle samen in het Natuur- en landschapsplan Huydecopersweg. Samen met omwonenden en stakeholders is het ontwerp uitgewerkt in het plan 'Tussen de lanen'. Het voorliggende Chw bestemmingsplan maakt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor een ieder om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Er zijn ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Ter plaatse van de spoorlijn wordt de bestemming Natuur - Bos en Heidegebied gewijzigd in de bestemming Verkeer – Railverkeer en is een vergunningplicht onder voorwaarden opgenomen ter plaatse van de onderdoorgang van de spoorlijn. Voorgesteld wordt het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' gewijzigd vast te stellen.
9
Oordeelsvorming Crisis en herstelwet bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' (1074306)
10
Beeldvorming Initiatiefvoorstel GroenLinks "Groen verdient de ruimte" (1086338)
De GroenLinks fractie heeft tijdens de behandeling van het agendapunt ingekomen brieven op de agenda van de raadsvergadering van 6 oktober 2021 gevraagd de raadsbrief 2021-70 – Pilot beschermde bomenlijst postcodegebied 2011 te agenderen. Met het voorliggende raadsvoorstel doet de GroenLinks fractie een voorstel aan de raad met betrekking tot het gemeentelijke velbeleid en de Pilot Beschermde Bomenlijst. In de bijlage vindt u de raadsinformatiebrief op basis waarvan dit commissievoorstel aan u wordt voorgelegd.

In deze eerste bespreking kunnen beeldvormende vragen aan de initiatiefnemer worden gesteld.
Vervolg: Na deze bespreking wordt het college om een reactie gevraagd. Vervolgens wordt het voorstel samen met de reactie van het college opnieuw in de commissie geagendeerd (beeldvormend en oordeelsvormend). Tot slot vindt besluitvorming in de raad plaats.