Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 27 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
2.b
Ingekomen stukken - Rubriek I
2.c
Ingekomen stukken - Rubriek 3
2.d
Ingekomen stukken - Rubriek 4
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 27 februari 2019
4
Benoeming en beëdiging commissielid
De stukken worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.
5
Benoeming en beëdiging dr. M.G.A. (Marijn) Plomp als lid rekenkamer Hilversum (529670)
Op 12 december 2018 heeft u eervol ontslag verleend aan mevrouw mr. dr. M.C.D. Embregts als lid van de rekenkamer Hilversum. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden van de rekenkamer, heeft het presidium besloten de ontstane vacature voor lid van de rekenkamer Hilversum in te vullen.
6
(Her)Benoemen leden CWM Commissie Welstand en Monumenten (520435)
In de Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM) zijn vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn van twee maal drie jaar per 10 april 2019 een nieuwe voorzitter en een nieuw architect-lid (voor de welstandskamer) nodig. De afgelopen tijd is hiervoor geworven en na selectie wordt voorgesteld hiervoor te benoemen als voorzitter de heer J. de Haan en als lid de heer J. Molenaar. Bij de selectie zijn leden van de CWM en een externe architect/adviseur betrokken geweest. Per 24 mei 2019 is van twee leden de (eerste) benoemingstermijn van drie jaar afgelopen. Voorgesteld wordt deze leden voor een tweede termijn van drie jaar te benoemen. Het betreft de heer R. Lubbers (architect-lid welstandskamer) en mevrouw I.B.S. van Koningsbruggen (architectuurhistoricus-lid monumentenkamer). De Raad is bevoegd tot het benoemen van leden van deze adviescommissie.
7
Benoeming de heer P.H.J.R. van Rooden als lid Audit- en rekeningcommissie (531346)
De fractie van de SP heeft geen leden in de Audit- en rekeningcommissie. Recent heeft de fractie aangegeven daar een lid in te willen afvaardigen.
8
Masterplan Philipslocatie (517505)
Op 14 juli 2016 hebben Philipshof Residences BV en de gemeente een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van de Philipslocatie. Op 15 januari 2019 heeft het college het concept masterplan vrijgegeven voor consultatie. Hierna heeft Philipshof het definitieve masterplan opgesteld, dat nu ter besluitvorming aan uw raad kan worden voorgelegd.
9
Digitaal indienen zienswijzen (469047)
In januari 2018 is de digitale weg voor het indienen van bezwaarschriften opengesteld door het college van burgemeester en wethouders. Via DigiD en een daarvoor gemaakt formulier (e-dienst) kan bezwaar worden gemaakt tegen een beslissing van het gemeentebestuur. Het indienen van zienswijzen (tegen een voorgenomen besluit) kan nog niet digitaal. Dat moet opengesteld worden door het bevoegde bestuursorgaan. Dat is zowel de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad.
Bij een hedendaagse dienstverlening hoort ook de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze langs digitale weg. Hiertoe is een (nieuwe) e-dienst ontwikkeld.
10
Vaststelling bestemmingsplan ‘Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1’ (455849)
Het ‘Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten-Spakenburg’ is door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en medio 2016 onherroepelijk geworden. Het maakt de verbreding van de rijksweg A27 mogelijk, daarmee verbetert de doorstroming van het verkeer rondom Hilversum. De aansluiting Hilversum op de A27 wordt vervangen door een compactere aansluiting met op- en afritten en verkeerslichten en de (fiets)tunnel ten behoeve van ‘het rondje Hilversum' wordt mogelijk gemaakt. Het voorliggende bestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1' vormt de wettelijk verplichte doorvertaling van een Tracébesluit in een bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1’ heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorstel is om het bestemmingsplan ‘Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1’ vast te stellen.
11
Krediet beschikbaar stellen ten behoeve van de uitvoering van Het Groene Hart van de Meent (508521)
Het Groene Hart van de Meent is een burgerinitiatief om in de Hilversumse Meent de inrichting van het gebied rond de scholen, crèche en het wijk- en jongerencentrum, groener, gezelliger, uitdagender en hoogwaardiger te maken. Het initiatief is opgenomen als speerpunt in de Wijkagenda Hilversumse Meent 2017. Het college van B&W heeft voor de zomer van 2017 kennis genomen van de wijkagenda en aangegeven positief te staan ten opzichte van de door de wijk opgevoerde initiatieven. Na een positief besluit van de stuurgroep Buurten op 22 maart 2018 over de dekking van het initiatief is er een participatietraject gestart. Van maart 2018 tot en met oktober 2018 is er een participatietraject doorlopen met bewoners van de Meent en diverse stakeholders. In oktober 2018 is het definitief ontwerp (bijlage 01) door de werkgroep Groene Hart van de Meent vastgesteld.
De portefeuillehouder Buurten heeft op 22 maart 2018, na advisering van de stuurgroep, besloten om de kosten grotendeels te dekken uit het buurtenbudget (exploitatiebudget). Volgens de financiële wet- en regelgeving (het BBV) worden deze uitgaven echter gezien als een investering en moeten zij geactiveerd worden. De uitgaven kunnen dan ook niet direct ten laste komen van een exploitatiebudget. Voor deze uitgaven moet een krediet aangevraagd worden waarbij de bevoegdheid voor het beschikbaar stellen formeel bij de raad ligt. De kapitaallasten die voorkomen uit het krediet komen wel ten laste van een exploitatiebudget en kunnen in dit geval gedekt worden binnen het budget voor buurten (programma Wonen en Leven). Ook als er dekking is voor de kapitaallasten ligt de bevoegdheid voor het beschikbaar stellen van een krediet bij de raad.
12
Vragen aan het college