Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 juli 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot
Algemene documenten:

1.a
Profielschets ‘Mediastad zoekt burgemeester’ (783009)
Hilversum zoekt een nieuwe burgemeester. Het vaststellen van de profielschets en het benoemen van de
vertrouwenscommissie markeren het begin van de benoemingsprocedure. De fractievoorzitters hebben de voorbereiding namens de raad ter hand genomen, in een constructieve, goede sfeer. Inwoners hebben hun mening kunnen geven. De opbrengst daarvan sluit goed aan op de beelden van de fractievoorzitters. De vacature wordt eind augustus 2021 opengesteld.
1.b
Verordening op de vertrouwenscommissie 2021
De raad heeft van burgemeester Broertjes bericht ontvangen, dat hij uiterlijk per 1 maart 2022 met zijn werkzaamheden wil stoppen. Er dient een nieuwe burgemeester te worden benoemd voor de gemeente Hilversum. Daarom is het thans aan de raad om voorbereidingen te treffen voor de benoemingsprocedure door het vaststellen van een verordening en het benoemen van een vertrouwenscommissie.
2
Vaststellen agenda
2.a
Hoofdelijke stemming
3
Lijst van ingekomen stukken
3.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2021-46 inzake Coronaproof on Stage 2021 - Eindmusicals basisscholen in Poppodium de Vorstin (2.7MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-47 inzake Aanpassing beleidsregels TONK (288KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-48 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2020, gemeente Hilversum (410KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-49 inzake Uitbreiding betaald parkeren juli 2021 (139KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-50 inzake Zienswijze ontwerp-omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (845KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-51 inzake Actieplan Jeugd 2021-2022 (1MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-52 inzake Oprichten Brede School Zuid (1.1MB)
pdf Collegebrief inzake Tomingroep Koersbepaling Koers 2022 - 2025 (356KB)
pdf Collegebrief inzake raadsdashboard Sociaal Domein (3.2MB)
pdf Burgemeestersbrief inzake woningbrand Lutherhof (450KB)
pdf Collegebrief inzake Informatie Natuurverbinding N525 (799KB)
pdf Collegebrief inzake T21-054 met betrekking tot bestemmingsplan Stationsgebied 2020 (5.6MB)
pdf Collegebrief inzake stand van zaken Gecertificeerde Instelling Briedis (230KB)
pdf Collegebrief inzake Stand van zaken Vervolgstappen uit onderzoek Verbinding Oost-Centrum (21.1MB)
pdf Collegebrief inzake Herijking proces Bruisend Hart en beantwoording art. 41 vragen SP (1.5MB)
pdf Collegebrief inzake Opschorten participatieproces Omgevingsvisie en uitstel art. 41 vragen LH (454KB)
pdf Collegebrief inzake Hilversumse inbreng in bereikbare steden (T21-70) (1009KB)
pdf Collegebrief inzake Motie Hilversum ALV VNG 'Stop met sturen aan de achterkant' (396KB)
pdf Collegebrief inzake Raad informeren over deelname aan ROM MRA NHN (T21-53) (490KB)
pdf Collegebrief inzake Reactie op initiatiefvoorstel 'Stimuleer Binnenstedelijke Biodiversiteit' (197KB)
4
Vaststellen verslagen raadsvergadering d.d. 2 en 9 juni 2021
5
Vaststellen verslagen raadscommissievergaderingen 23 en 24 juni 2021
7
Wijziging statuten STIP (779522)
De statutenwijziging beoogt de actualisering van de vorige statuten die uit 2010 stammen op een aantal wettechnische wijzigingen. Daarnaast maakt de wijziging het mogelijk om komend schooljaar een volwaardig College van Bestuur te hebben.
8
Jaarstukken 2020 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (768323)
Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met de jaarrekening 2020 en het jaarverslag ter kennisneming in ontvangst te nemen.
De jaarrekening wordt zoals beschreven in het door de accountant gecontroleerde jaarverslag afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 55.089,-.
De financiële kengetallen geven geen aanleiding voor zorgen. De signaleringswaarden van de Inspectie voor het Onderwijs worden niet overschreden. Er is sprake van een gezonde financiële situatie.
De leerlingendaling geeft ook nog geen aanleiding tot zorg. Het schoolbestuur geeft in de stukken blijk van bewustzijn van de financiële consequenties en zorgt nu al voor financiële ruimte om eventuele problemen op te vangen. Ook het college is hierop alert.
9.a
Jaarstukken 2020 resultaatbepaling (730802)
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 4,2 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting hebben we een voordelig verschil van € 10,7 mln. In dit voorstel nemen wij u in hoofdlijnen mee in de opbouw van de jaarstukken en de totstandkoming van het resultaat.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2020. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2020 aan u worden voorgelegd.

9.b
Jaarstukken 2020 resultaatbestemming (730802)
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2020. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2020 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van het bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
•    De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
•    Machtigen college voor mutatie reserves
•    Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
•    Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2021;
•    Resultaat ten laste van de Algemene reserve;
9.c
A21-122 - Reserve sociaal domein
10
Jaarstukken 2020 en begroting 2022 – 2025 Regio Gooi en Vechtstreek (749135)
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 april 2021 is de voorlopige jaarrekening 2020 samen met een conceptvoorstel voor de resultaatbestemming besproken. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een viertal concept-begrotingswijzingen 2021 voorlopig vastgesteld, evenals de conceptbegroting 2022-2025. De Regio vraagt de gemeenten een zienswijze te geven. Het college stelt de raad voor in te stemmen met bijgevoegde zienswijze.

De Regio verzoekt de zienswijzen van de gemeenteraden in te dienen vóór 1 juli 2021. In verband met het moment van aanleveren door de Regio en de vergadercyclus van Hilversum is het niet mogelijk de stukken in de raad te behandelen vóór de gewenste datum van 1 juli 2021. Voorgesteld wordt de zienswijze, na de raadscommissiebehandeling van 23 juni 2021, vooruitlopend op het definitief raadsbesluit van 7 juli 2021, kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit onder voorbehoud van vaststelling door de raad. Op 8 juli 2021 stelt het Algemeen Bestuur (AB) de stukken definitief vast, waarbij het AB de zienswijzen van de gemeenteraden betrekt.
10.a
A21-97 - Papier Hier
10.b
A21-99 - Zienswijze begroting regio G & V 2022 - 2025
10.c
A21-109 - Verminderde weerstand
10.d
A21-131 - Geen 3% bezuinigingen zonder beleidsmatige afweging
10.e
A21-133 - Eerst praten, dan doen
11
Rekenkameronderzoek evaluatie aan- en afmeldproces van Hilversum als sleutelgebied bij de MRA (780661)
In de periode oktober 2020 tot en met mei 2021 heeft de rekenkamer het besluitvormingsproces binnen de Hilversumse politiek rond de aan- en afmelding van Hilversum als sleutelgebied bij de MRA, geëvalueerd.  De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer moeten eraan bijdragen dat raad en college van dit proces kunnen leren en hun samenspel in de toekomst kunnen verbeteren.
11.a
A21-119 - Aanscherping Conclusies
11.b
M21-96 - Berisping en verbetering
12
Zienswijze concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 (773568)
De gemeenteraad heeft gevraagd om vroegtijdig mee te denken met het regionale beleid Bescherming en Opvang. Daarom leggen wij op dit moment het concept beleidsplan voor, waarop u een zienswijze kunt indienen bij de regio. De aandachtspunten worden dan verwerkt in een definitieve versie, welke in Q1 van 2022 bij u voor zal liggen ter vaststelling.

Ook sturen wij ter kennisneming de recent verschenen factsheet mee, waarin onderzoeksaanbevelingen staan, en de reactie van de Regio GV daarop. De Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoekt in meerdere regio’s wat er nodig is om de ambulantiseringsbeweging te bewerkstelligen en heeft van de Gooise gemeenten eind 2018 de opdracht gekregen dit ook in onze regio te doen.
12.a
A21-107 Beschermd wonen en opvang
12.b
A21-120 Zienswijze bescherming en opvang
12.c
A21-130 Beschermd wonen en opvang
12.d
A21-129 Zienswijze concept-beleidsplan Bescherming en Opvang - punt 1 en punt 5
12.e
A21-130 Beschermd wonen en opvang
13
Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid 1.0 (762442)
De Regionale Energiestrategie (RES) vertaalt nationale afspraken uit het Klimaatakkoord naar de praktijk. De energieregio Noord Holland Zuid (NHZ) is één van deze 30 RES-regio’s van Nederland. De landelijke opgave voor de RES is 35 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie in 2030. Hieraan draagt de regio Gooi en Vechtstreek 0,22 TWh bij in de RES 1.0.  Dit betekent een verveelvoudiging van het huidige vermogen van 0,030 TWh zonne-energie in de regio Gooi en Vechtstreek, door dit uit te breiden met 0,199 TWh. In deze cijfers voor RES tellen alleen zonneprojecten van minimaal 60 panelen mee. Hilversum gaat daaraan circa de helft bijdragen, afgerond 0,1 TWh, ongeveer evenveel als het huidige elektriciteitsgebruik in woningen in Hilversum. Dat doen we in de eerste plaats door zonnepanelen op alle grote, geschikte daken. Daarmee verwachten we circa 90% van de nieuwe zonnepanelen te kunnen realiseren. De overige 10% realiseren we door een optelsom van andere projecten, zoals zonnepanelen boven parkeerplaatsen, een zonneweide bij Vliegveld Hilversum en de ontwikkeling van buurtschap Crailo. We voeren de komende jaren actief beleid uit om dit in samenwerking met bewoners, ondernemers, energiecoöperaties, andere overheden en betrokken partijen te kunnen realiseren.
13.a
M21-111 Zonneladder
13.b
M21-121 Alleen ga je sneller, samen kom je verder
14
Woonvisie (773212)
De gemeente Hilversum stelt haar nieuwe woonvisie op voor de periode 2021 tot 2030. In een woonvisie legt een gemeente de ambities voor het woonbeleid vast. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende en goede huisvesting van haar inwoners. De inzet van de overheid is daarbij gericht op drie aspecten: 1) voldoende (beschikbare) woningen, 2) betaalbare woningen en 3) kwalitatief goede woningen. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt voor een belangrijk deel op gemeenteniveau. In de voorliggende woonvisie staat hoe we hier als gemeente Hilversum invulling aan willen geven.
14.a
A21-100 Woonvisie anterieure overeenkomsten
14.b
A21-101 Woonvisie wijziging "extra beleidopties vooralsnog niet opgenomen" naar beleidsmaatregelen die worden ingezet
14.c
A21-102 Woonvisie opkoopverbod
14.d
A21-104 Woonvisie scenario 2.5
14.e
A21-105 75% betaalbaar middenhuur
14.f
A21-106 Beheer, onderhoud en klachtenafhandeling
14.g
A21-113 Regie op de Woonvisie
14.h
A21-117 Wonen met zorg andere doelgroepen
14.i
A21-118 Wonen en zorg voor ouderen
14.j
A21-123 2000 woningen tot 2030
14.k
A21-125 Wijkgerichte uitvoeringsagenda
14.l
A21-132 Minder en Samen is Meer
14.m
M21-103 Uitvoeringsagenda woonvisie
15
Zienswijze raad inzamelen PMD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) (769453)
De regio stelt de raad in de gelegenheid om te reageren op de afweging over bron- en nascheiding van de afvalstroom plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Voor de afvalstroom PMD heeft de regio een analyse opgesteld op basis waarvan keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Het gaat met name om de vraag of we verdergaan met bronscheiding en daarmee samenhangend de huidige contracten restafval en PMD verlengen, of dat we vanaf 2023 overgaan naar nascheiding en nieuwe contracten.  Uit de analyse blijkt dat de belangrijkste factor in deze keuze het kosteneffect is. Indien medio 2023 gekozen wordt voor nascheiding dan betekent dit € 6,3 miljoen extra kosten verspreid over een periode van 3 jaar. Voorgesteld wordt vanuit kostenoverweging de huidige wijze van PMD inzameling niet op dit moment te wijzigen, maar een nieuw keuzemoment voor de wijze van inzamelen van PMD te koppelen aan het eindigen van het huidige verwerkingscontract van het restafval in juli 2026.

Op uitdrukkelijk verzoek van een aantal raden wordt de afweging van de afvalstroom PMD apart beschreven en gelijktijdig met de concept Grondstoffenvisie ter consultatie voorgelegd. Mede omdat het PMD-dossier grote impact heeft op de kosten. Dit betekent dat de behandeling van de PMD inzameling synchroon loopt  aan het proces van zienswijzen en vaststelling van de concept grondstoffenvisie.
15.a
A21-110 - Herberekening kosten, stoppen met voorscheiden PMD
15.b
A21-124 - Aan de slag tegen vervuiling containers
16
Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek (769205)
De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek zijn nu aan zet om hun zienswijze op de concept grondstoffenvisie te geven.
De raden hebben hier eerder richting aan gegeven door zich uit te spreken over een aantal vraagstukken. De gemeenteraad van Hilversum heeft dat op 11 november 2020 gedaan. De opbrengst hiervan is verwerkt in de concept grondstoffenvisie. Na de zomer zal het Algemeen Bestuur van de Regio een besluit nemen over de Grondstoffenvisie.
17
Ontwerp Beeldkwaliteitsplan plus 1221 (775378)
Met de Gebiedsagenda 1221 ligt er een breed gedeeld toekomstperspectief voor de wijk. We willen het wonen, werken en leven in 1221 aantrekkelijker maken voor huidige bewoners en ondernemers. Ook zullen we hier in de toekomst nieuwe bewoners en ondernemers verwelkomen. Bij de vertaling van de gebiedsagenda naar concrete en haalbare plannen voor verschillende ontwikkellocaties lopen we aan tegen enkele vraagstukken, zoals dichtheid, hoogte en kwaliteit van de openbare ruimte, die betrokkenen niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen brengen en daarmee om nadere besluitvorming vragen. Hiertoe wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontwerp van dit Beeldkwaliteitsplan plus 1221 en dit ontwerp vrij te geven voor inspraak.
17.a
A21-128 Beeldkwaliteitsplan plus 1221
17.b
M21-126 Kansen benutten 1221
18
Vaststelling bestemmingsplan Buurtschap Crailo (723173)
Het ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte met MER en het ontwerp Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo hebben van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 ter visie gelegen. In de bijgevoegde Reactienota bestemmingsplan Buurtschap Crailo met MER en Beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo is gereageerd op de ontvangen zienswijzen / vooroverlegreacties / inspraakreacties op deze ontwerpplannen. Er zijn ook diverse ambtshalve wijzigingen in de reactienota opgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt uw raad gevraagd het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en het beeldkwaliteitplan (ongewijzigd) vast te stellen. Tot slot wordt gevraagd kennis te nemen van de collegebrief inzake de stand van zaken aangaande ingediende moties 20/11, 20/13, 20/14, 20/19, 20/21 en 20/22 n.a.v. het stedenbouwkundig en landschapsplan in de raad d.d. 4 maart 2020.
pdf Dossier 5993 voorblad.pdf (34KB)
pdf Raadsvoorstel Bestemmingsplan Crailo Hilversum (46KB)
pdf (Concept) Raadsbesluit bestemmingsplan Crailo (32KB)
pdf 1. RV Reactienota BP en BKP Buurtschap Crailo (14.1MB)
pdf 2. RV Onderzoek externe veiligheid (gewijzigde bijlage 16 bij toelichting bestemmingsplan) (3.6MB)
pdf 3. RV Advies Cie m.e.r. (720KB)
pdf 4. RV Natuuronderzoeken Buurtschap Crailo deel 1 (42.6MB)
pdf 4. RV Natuuronderzoeken Buurtschap Crailo deel 2 (33.2MB)
pdf 5. RV Aerius-berekeningen met toelichting (gewijzigde bijlage 23 bij de toelichting BP en bijlage 4 bij MER) (4MB)
pdf 6. RV Collegebrief inzake Stand van zaken aangaande de uitvoering van diverse moties Crailo (181KB)
pdf 7. RV BKP (7.3MB)
pdf 8. RV besluitvormingstraject (165KB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen (toegevoegd 18 mei 2021) (686KB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen 1e aanvulling (21 mei 2021) (750KB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen - Bijlage 1 mobiliteitsperspectief knooppunt Crailo (13.4MB)
pdf Crailo beantwoording technische vragen - Bijlage 2 Toelichting nagaan bouwhoogten (797KB)
pdf Verslag bijeenkomst gemeenschappelijke raden (Laren, Gooise Meren en Hilversum) inzake Crailo d.d. 11-5-2021 (43KB)
pdf Beantwoording vraag D66 borging woningbouwsegment (toegevoegd 27 mei 2021) (474KB)
pdf PRES-100051 informatiebijeenkomst raden 13-04-2021 DEF_1 (1.6MB)
pdf PRES-100054 bijeenkomst initiatieven 25 mei 2021_DEF (1.5MB)
pdf Antwoord op technische vraag SP in raadscommissie 20 mei 2021 (toegevoegd 15 juni 2021) (317KB)
pdf Advies GEM Crailo aangepaste motie C14 (toegevoegd 2 juli 2021) (195KB)
pdf Memo beantwoording vragen ecowal 139_1 (toegevoegd 2 juli 2021) (239KB)
pdf 21-040_Crailo Ecowal profiel_210624 (toegevoegd 2 juli 2021) (1.8MB)
pdf Beantwoording vraag D66 borging woningbouwsegment (toegevoegd 2 juli 2021) (473KB)
pdf Bijlage 1 mail met link naar Wur rapport 2017 (toegevoegd 2 juli 2021) (345KB)
pdf Bijlage 2 memo Laarderhoogt (toegevoegd 2 juli 2021) (6.9MB)
pdf Ambitiedocument gebiedsontwikkeling Crailo januari 2013 (toegevoegd 2 juli 2021) (4.4MB)
overig Geluidsbestand agendapunt 18 (13.2MB)
18.a
M21-127 Mix in sociaal segment buurtschap Crailo
19
Concept verstedelijkingsstrategie MRA: wensen, opvattingen en bedenkingen (776099)
Sinds 2019 werken Rijk en door het Rijk genodigde landsdelen aan Omgevingsagenda's voor de Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten, provincies en vervoersregio in de Metropoolregio Amsterdam vormen samen met de regio Utrecht het landsdeel Noordwest en maken met elkaar en het Rijk een Omgevingsagenda. Het Rijk heeft met de landsdelen in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) van november 2019 afgesproken zulke Omgevingsagenda’s in november 2021 bestuurlijk vast te willen stellen. In de Metropoolregio Amsterdam krijgt dat vorm in een verstedelijkingsconcept. Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn tot 12 juli 2021 in de gelegenheid om wensen, opvattingen en bedenkingen te formuleren op het eerste concept dat hen ter consultatie wordt voorgelegd.

In het voorliggende verstedelijkingsconcept voor de Metropoolregio Amsterdam zijn de bestaande ambities, beleid en projecten van de regio Gooi en Vechtstreek en Hilversum naar oordeel van het college op een goede manier verwerkt. Wel zijn er wensen, opvattingen en bedenkingen die we vanuit Hilversum willen meegeven in het vervolgproces. Een aantal daarvan is al goed opgenomen in een ontwerp zienswijze namens de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Vanuit Hilversum vragen we aanvullend en specifiek om correctie van enkele kaartbeelden en stellen we procesaanpassingen voor die rondom finale besluitvorming in 2022 meer en beter recht doen aan de positie van de gemeenteraad van Hilversum en de samenwerkende gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek. Ten slotte constateren we dat het verstedelijkingsconcept het gesprek met de Hilversumse samenleving over de Omgevingsvisie Hilversum 2040 niet belast of inkadert.
19.a
A21-112 - MRA Wensen opvattingen bedenkingen
19.b
A21-116 - Verstedelijkingsconcept MRA - wensen, opvattingen, bedenkingen
19.c
M21-114 - Scope investeringsvoorstellen MRA Verstedelijkingsstrategie
20
Vragen aan het college
21
M21-98 Normalis Carolus
22
M21-108 Realistisch doel bij opstellen warmte transitie visie