Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 10 september 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Actieplan Ondermijning 2019 (555166)
Het Hilversumse Actieplan Ondermijning 2019 (verder te noemen: Actieplan) bevat concrete acties om diverse vormen van ondermijnende factoren in de gemeente te voorkomen en tegen te gaan. Het Actieplan bevat een opsomming van thema’s en operationele inzet om dit doel te bereiken. Om deze ambities te kunnen nastreven is het daarnaast noodzakelijk - mede gelet op de autonome ontwikkeling van de Wet BIBOB - dat herijking van de Wet BIBOB plaatsvindt. Het college heeft op 9 juli jl. besloten de hiermee samenhangende capaciteitsontwikkeling te betrekken bij de begroting 2020. Dit voorstel heeft dan ook betrekking op vaststelling van het Actieplan.
2
Resultaten onderzoek Oost - Centrum (569531)
Ter uitvoering van Amendement A19-30 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum Oost en Centrum. Het onderzoek resulteert in diverse aanbevelingen, die zijn samengevat in zeven vervolgstappen. Aan u wordt de opdracht gevraagd om deze vervolgstappen nader uit te laten werken door het college als kader voor de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied. Deze vervolgstappen leiden niet per definitie tot aanpassingen van de ruimtelijke kaders voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Stationsgebied. Daar waar bij de uitwerking blijkt dat aanpassing van het nieuw op te stellen bestemmingsplan Stationsgebied wenselijk is, wordt dit hierin en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
3
Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 (564836)
Op 8 maart 2017 heeft de gemeenteraad de kadernotitie buurtgericht werken: leve de buurt! vastgesteld. Er is nu twee jaar met de uitgangspunten en kaders uit deze notitie gewerkt. De ervaringen en inzichten en de ambities van het huidige college en uw raad zijn aanleiding om opnieuw naar deze uitgangspunten en kaders te kijken en nieuwe prioriteiten te stellen bij het wijkgericht werken voor de komende jaren.
De uitwerking van deze prioriteiten is beschreven in de voor u liggende uitvoeringsnotitie buurten 3.0.
4
Informatiebrief jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken (559413)
De raad informeren over het jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2017/2018.
5
Agenda Jeugd 2019-2021 (571868)
Het betreft de Visie & Agenda Jeugd 2019-2021. De agenda is een uiteenzetting van historie, visie en toekomstplannen aangaande de Jeugdhulp in Hilversum. Het advies van de adviesraad sociaal domein en de bestuurlijke reactie hierop zijn bij de stukken gevoegd.

6
Agenda Wmo-Welzijn in de wijk 2019-2021 (535978)
De Agenda WMO-Welzijn, die nu voorligt, heeft tot doel per wijk een basisvoorziening Begeleiding te realiseren die voor inwoners, die ondersteuning of hulp nodig hebben, vrij toegankelijk is. Deze voorziening vervangt geen andere voorzieningen. Verder beoogt de agenda de onderlinge betrokkenheid van inwoners verder te vergroten en de samenwerking tussen diverse organisaties in de wijk verder te verbeteren.