Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 20 oktober 2020

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Raadsinformatiebrief BUIG budget (706189)
Het definitieve BUIG budget is bekend. Met deze brief willen we de Raad informeren wat de stand van zaken is mbt het BUIG budget (lasten en baten 2020). We zullen de wijziging van de begroting meenemen in de 2e tussentijdse rapportage.
2
BIZ Gijsbrecht Gebruikers en Eigenaren 2021-2025 (707141)
Stichting Ondernemersfonds de Gijsbrecht en Stichting BIZ Vastgoed Gijsbrecht i.o. hebben de gemeente verzocht twee Bedrijveninvesteringszones (BIZ-zen) in te stellen voor 2021-2025. De BIZ Gijsbrecht Gebruikers functioneert al sinds 2011 en de tweede termijn loopt ten einde op 31 december 2020. De Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht heeft de wens deze BIZ-regeling voort te zetten. Daarnaast hebben vastgoedeigenaren op de Gijsbrecht het initiatief genomen om de eigenaren op de Gijsbrecht te verenigen in Stichting BIZ Vastgoed Gijsbrecht en hier een BIZ Gijsbrecht Eigenaren voor in te stellen. Het doel van beide BIZ-regelingen is een toekomstbestendige winkelstraat. Door de BIZ-regelingen dragen alle gebruikers en vastgoedeigenaren door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage bij aan de lange termijn doelen. Beide stichtingen hebben de gemeente verzocht om aan de voortzetting respectievelijk oprichting van de BIZ-regelingen mee te werken. Gemeente en beide stichtingen hebben in gezamenlijkheid gewerkt aan de totstandkoming van de verordeningen en uitvoeringsovereenkomsten.
3
Verlengen uitstelregeling lokale heffingen tot 31 december 2020, in verband met verscherping corona maatregelen (704234)
Vanwege de tweede golf zijn de coronamaatregelen weer verscherpt. Hierdoor worden ondernemers opnieuw getroffen. Voorgesteld wordt om op verzoek uitstel van betaling te verlengen. Het verdere invorderingsproces van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen wel door te laten lopen om verdere achterstanden te voorkomen.
4
Coronabrief – oktober 2020 (n.a.v. motie 20-33) (706305)
De coronacrisis houdt inmiddels ruim een half jaar aan en de impact op de samenleving is groot. Ook in Hilversum. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn getroffen door het virus of door de maatregelen die onze volksgezondheid moeten beschermen. De verwachting is helaas dat corona voorlopig nog onder ons is. De crisis duurt voort en het is onzeker voor hoe lang. Op het moment van schrijven van deze brief (in de week van 12 oktober) zijn de maatregelen van 13 oktober het meest actueel.

In deze Coronabrief (uitvoering aan M20-33) laten we zien op welke manier we als gemeente hebben gehandeld om de crisis tot dit moment aan te pakken. Dat doen we lokaal in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek en met betrokken organisaties uit de stad in de Taskforce Anderhalve Meter. Daarnaast haken we zoveel mogelijk aan op de veelheid aan steunpakketten die door andere overheden worden ingezet. Deze activiteiten – inzet lokaal en inspringen op steunpakketten – vormen de basis van onze inzet voor de crisismaanden die ons nog staan te wachten.

We beschrijven in deze brief ook welke impact corona heeft gehad op verschillende maatschappelijke thema’s. Een viertal ‘rode draden’ lichten we daarbij uit. De ‘rode draden’ zijn ontwikkelingen die onze bijzondere aandacht hebben vanwege de grote impact op dit moment en, naar verwachting, de grote impact op de langere termijn. Per rode draad geven we aan wat we op dit moment zien gebeuren, wat we verwachten dat op ons afkomt en wat we daaraan zullen doen.
5
Subsidieaanvraag terugdringen dak- en thuisloosheid (696521)
Met deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het indiening subsidieaanvraag terugdringen dak- en thuisloosheid. Met deze collegebrief is T19/164 afgedaan.
6
Voortgangsbrief Agenda Wmo welzijn in de wijk (702439)
Op 16 oktober 2019 heeft de raad de Agenda Wmo welzijn in de wijk vast gesteld.
Periodiek informeren wij de raad over de voortgang,
De collegebrief "Tussenrapportage Begeleiding in de wijk" wordt separaat aan het college voorgelegd.
7
Collegebrief antwoord commissievraag overslagstation GAD Crailo (671172)
De collegebrief geeft antwoord op een vraag over het overslag- en afvalscheidingsstation Crailo van de GAD.  De volgende vraag is gesteld in de commissie van 24 september:  “In de startmemo staat beschreven dat Crailo verouderd is en aangepast moet worden. Even verder op staat dat Crailo geoptimaliseerd gaat worden. Kunt u mij aangeven wat dit concreet gaat inhouden?”  Wethouder Heller heeft gezegd om schriftelijk terug te komen op deze vraag. De context is de commissiebehandeling van de uitgangspunten voor de nieuwe grondstoffenvisie.
8
Evaluatie VTH-Beleid en jaarrapportage 2019 (693009)
Het gemeentelijke beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het omgevingsrecht (VTH-beleid) is voor de jaren 2016 t/m 2019 geëvalueerd. 2020 is het laatste jaar van deze beleidscyclus, wat de opmaat is voor nieuw beleid in 2021. De aanbevelingen uit de evaluatie worden in het te vormen nieuwe beleid meegenomen.

De provincie heeft in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder de gemeente in het uitoefenen van haar VTH-taken beoordeeld als ‘redelijk adequaat’. Net als de punten uit de gemeentelijke beleidsevaluatie, worden de aanbevelingen van de provincie opgepakt in de nieuwe beleidscyclus vanaf 2021.

Het uitvoeren van de regeling Meervoudige Bewoning is een onderdeel van de VTH-taken. Op dat vlak speelt er op dit moment veel, onder andere de samenwerking met bewonersverenigingen in de Geuzenbuurt, Electrobuurt, Kleine driftbuurt (Oosterspoorplein), Havenstraatbuurt (Ooster- en Nieuwstraten) en St. Vitusbuurt (Klein Rome) aan een stop op woningsplitsing. Een tussenstand wordt in het voorstel gegeven.
9
Beantwoording raadsvragen fractie DH raad 7 oktober inzake open brief wijk 1223 en een brief van de MRA (701244)
Twee vragen van de fractie van Democraten Hilversum konden wegens tijdgebrek niet tijdens de raadsvergadering van 7 oktober 2020 door het college worden beantwoord. Afgesproken is de vragen schriftelijk te beantwoorden.
10
Collegebrief beantwoording artikel 41 vragen fractie DH over voormalig sleutelgebied en plancapaciteit (707446)
Op 12 oktober 2020 heeft de fractie van Democraten Hilversum (DH) op grond van artikel 41 RvO het college vragen gesteld over ‘voormalig sleutelgebied en plancapaciteit’.
11
Collegebrief beantwoording artikel 41 vragen Hilversums Belang over voormalig sleutelgebied en woningbouwimpuls (708438)
Op 15 oktober 2020 heeft de fractie van Hilversums Belang op grond van artikel 41 RvO het college vragen gesteld over ‘voormalig sleutelgebied en de woningbouwimpuls’. In deze brief beantwoorden wij de vragen, waarbij de vragen cursief zijn weergegeven.
12
Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 (698163)
Op basis van de Wet kinderopvang is het college verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kindercentra, gastouders en gastouderbureaus. De kinderopvanglocaties worden geïnspecteerd door de GGD en naar aanleiding van de inspectierapporten wordt besloten of handhavend moet worden opgetreden.
Ieder jaar wordt middels de jaarverantwoording de balans opgemaakt; we bekijken of we de termijnen hebben gehaald en of we hebben voldaan aan de handhavingsplicht.
13
Raadsvoorstel Verordening Schulddienstverlening (706310/Keates)
Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening in. In deze wet is vastgelegd dat gemeentes de plicht hebben om per verordening vast te stellen hoe lang de beslistermijn maximaal duurt op een aanvraag (tijd tussen het doen van de aanvraag en het versturen van de beschikking). Met dit Raadsvoorstel wordt de verordening vastgesteld.
14
Toelichting financiële afwijking 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd van totaal € 8,9 miljoen (707866)
Op 4 september jl. heeft de raad een raadsinformatiebrief (2020 - 052) ontvangen over de financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugd. Daarin hebben wij aangegeven dat de verwachte financiële afwijking (nadeel) voor 2020 € 8,9 miljoen bedraagt. Hiervan is € 5 miljoen om de begroting 2020 ten opzichte van 2019 te actualiseren (op basis van de eindafrekening 2019) en € 3,9 miljoen als additioneel nadeel over 2020.

In die brief stond ook het volgende: 'U zult zo snel mogelijk, na deze raadsinformatiebrief een aanvullende collegebrief ontvangen die u meer inzicht geeft in de financiële afwijking van € 8,9 miljoen'. In deze onderhavige collegebrief geven wij deze toelichting op de extra financiële afwijking.