Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.H. Fennema
Toelichting: Commissievergadering 1
Onderwerpen
Portefeuille Klimaat en Energie

* Verordening Duurzaam Wonen Lening Hilversum

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* Vaststellen bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021
* Commissievoorstel PvdA Sloop/nieuwbouw Silverpoint
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouder Heller (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Verordening Duurzaam Wonen Lening Hilversum (1046143)
In 2020 is het budget van de duurzaamheidslening eenmalig opgehoogd met 1 miljoen euro. Destijds is er vastgesteld dat de verordening verouderd was en dat deze geüpdatet moest worden. De duurzaamheidslening wordt de Duurzaam Wonen Lening Hilversum. Deze naamswijziging is noodzakelijk, omdat de duurzaamheidslening als consumptief krediet een beschermde naam is van de SVn. Een aantal maatregelen zijn aangepast, natuurinclusief- bouwen is toegevoegd. Maar belangrijker er worden nu ook meer leenmogelijkheden aangeboden zoals een hypothecaire lening en een verzilverlening. Dit maakt dat meer doelgroepen mee kunnen doen.
5
Oordeelsvorming Verordening Duurzaam Wonen Lening Hilversum (1046143)
6
Beeldvorming Vaststellen bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021(1045213)
Op 30 maart 2016 is het (paraplu)bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning vastgesteld (hierna Regeling 2016) door de raad. Een regeling die voor bijna de hele gemeente geldt. De Regeling 2016 is geëvalueerd. De evaluatie is besproken met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen (van met name Over ’t Spoor) die aan de wieg stonden van deze regeling. Uit de evaluatie en die gesprekken zijn voorstellen tot wijziging van de regeling voortgekomen. Die zijn verwerkt in een herziening van het (paraplu)bestemmingsplan: Regeling meervoudige bewoning 2021 (hierna Regeling 2021). De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het postcodegebied 1221 en Bloemenbuurt Noord en Zuid. Het ontwerp van bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021. In die termijn zijn 2 reacties (zienswijzen) ingediend. De reacties leiden niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Wel is een ambtshalve wijziging nodig. Het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 kan worden vastgesteld.

Met dit voorstel is toezegging T21-004 ‘Woningsplitsing in kwetsbare wijken’ afgedaan.
7
Oordeelsvorming Vaststellen bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021(1045213)
8
Beeldvorming Commissievoorstel PvdA Sloop/nieuwbouw Silverpoint (1069642)
Eigenaar Royal Properties (RP) wil Silverpoint slopen om er een 8,5 verdieping tellend appartemen-tencomplex voor in de plaats te bouwen. Steller meent dat een besluit hierover door de raad geno-men dient te worden vanwege mogelijke conflicten met het bestemmingsplan, overige beleidsregels en de impact op de omgeving c.q. de hele gemeente.
9
Oordeelsvorming Commissievoorstel PvdA Sloop/nieuwbouw Silverpoint (1069642)