Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 18 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Toelating nieuw raadslid – F.W. Reijmerink (576695)
Bij schrijven van 25 juli 2019 heeft mevrouw D.M. van Daalen van de fractie van de VVD ontslag genomen als raadslid. De eerstvolgende persoon op de kieslijst van de VVD die in aanmerking komt voor benoeming én die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden is de heer F.W. Reijmerink.
2
Benoeming en beëdiging commissielid mevrouw Y. Pelgrum (576488)
Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.
3
Benoeming de heer B.J. Smeulders tot plaatsvervangend griffier (576459)
Al eerder, per 1 september 2019, is de heer Smeulders door de werkgeverscommissie van de raad benoemd als raadsadviseur.
Overeenkomstig artikel 107b en 107d Gemeentewet dient de griffier in de vergadering van de raad aanwezig te zijn en regelt de raad de vervanging van de griffier. De raad heeft dat in 2007 gedaan door mevrouw W.G.J. Drenth te benoemen als plaatsvervangend griffier. Om de vervanging van de griffier optimaal te regelen, is het gewenst om ook de heer Smeulders als plaatsvervangend griffier te benoemen.
4
Benoeming derde plaatsvervangend raadsvoorzitter (576466)
Bij besluit van 6 juni 2018 heeft uw raad mevrouw Den Daas als eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad benoemd en de heer Vogel als tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad. Nu doet de situatie zich voor dat het raadzaam is om het voorzitterschap van de raad te beleggen bij een plaatsvervangend voorzitter, maar dat beide plaatsvervangers, die ook fractievoorzitter zijn, het woord willen voeren in de raadsvergadering. Deze situatie kan zich vaker voordoen. Daarom wordt u nu voorgesteld een derde plaatsvervangend voorzitter te benomen, die niet fractievoorzitter is. Het presidium draagt daartoe de heer R. Verkuijlen voor, voorzitter van de agendacommissie en voorzitter van de commissie Zorg en Samenleving.
5
Vaststellen agenda
6
Lijst van ingekomen stukken
6.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2019-47 inzake Jaarstukken 2018 Stichting Hilversum Marketing (167KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2019-48 inzake VTH-uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2019-2020 (206KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2019-49 inzake Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018 (117KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2019-50 inzake Meicirculaire 2019 (269KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2019-51 inzake Toevoegen nieuwe variant KL29 aan scope van lopende LVO-onderzoek Kleine Spoorbomen (85KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2019-52 inzake Grondverkoop perceel Lieven de Keylaan ten behoeve van sociale woningbouw (334KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2019-53 Herontwikkeling Crailo – Reactienota Uitgangspuntennotitie en Notitie Reikwijdte en detailniveau en Advies van de Commissie m.e.r (157KB)
pdf Wethoudersbrief inzake Enquête Smart City Hilversum (257KB)
pdf Wethoudersbrief inzake toelichting planning lokale transformatieagenda jeugd (100KB)
pdf Wethoudersbrief inzake subsidieregeling innovatieve lokale journalistiek (272KB)
pdf Burgemeestersbrief m.b.t. stand van zaken aanpak mensenhandel (258KB)
pdf Wethoudersbrief Toezeggingen lokale media (353KB)
pdf Wethoudersbrief Bezoekcijfers cultuur centrum 2018 (T19-102) (332KB)
pdf Wethoudersbrief Bezoekcijfers cultuur centrum 2018 (T19-102) - bijlage (189KB)
pdf Wethoudersbrief Digitale ondersteuning wijkgericht werken (Locali-pilot) (458KB)
pdf Burgemeestersbrief Beantwoording vragen KOZP; intocht zwarte piet en maatschappelijke discussie (307KB)
pdf Burgemeestersbrief Beantwoording raadsvragen Hart voor Hilversum mbt JOP Oost (353KB)
pdf Uitnodiging van wethouder Jan Kastje inzake deelname aan de klankbordgroep “Samenwerken aan de Energietransitie” (515KB)
pdf Burgemeestersbrief aanvaarden nevenfunctie (Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers) (223KB)
pdf Wethoudersbrief inzake Gastheerschappen Wijdemeren (128KB)
pdf Wethoudersbrief inzake Kort Geding Thuiszorgorganisatie (255KB)
pdf Wethoudersbrief inzake (sluiting) afvaldepot Van Ghentlaan (329KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake evaluatie verkiezingen 20 maart 2019 (250KB)
pdf Wethoudersbrief Terugkoppeling na commissiebehandeling ‘Initiatief Hoogvliet Chatham – Stam Bosdrift’ op 13 juni 2019 (T19-086) (326KB)
pdf Wethoudersbrief Bestemmingsplan (plus) met verbrede reikwijdte 1221 (290KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio GV en Regio GV (454KB)
pdf Wethoudersbrief inzake Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Invest MRA (288KB)
pdf Wethoudersbrief inzake Hoger beroep Kort Geding Thuiszorgorganisatie (232KB)
pdf Wethoudersbrief inzake toezeggingen stationsgebied (309KB)
pdf Wethoudersbrief Notitie ‘Een soepele overgang van kind naar volwassene, van 18- naar 18+’ (toezegging T18-198) (333KB)
pdf Wethoudersbrief Supervisor 1221 en Stationsgebied (toezeggingen T19-48 en T19-58) (441KB)
pdf Wethoudersbrief Vaccinatiegraad Regio Gooi en Vechtstreek (371KB)
pdf Wethoudersbrief nieuwe collectieve zorgverzekering voor minima (154KB)
pdf Wethoudersbrief inzake verzorging huishoudelijke hulp door Amaris (259KB)
pdf Wethoudersbrief inzake vragen GroenLinks inzake Stichting Fitin 2019 (312KB)
pdf Wethoudersbrief inzake studiereis G40 september 2019 (305KB)
pdf Wethoudersbrief inzake subsidies Zorg en Welzijn 1e halfjaar 2019 (toezegging T19-99) (227KB)
pdf Wethoudersbrief werkbezoek raad aan begraafplaats Bosdrift (toezegging T18-120) (378KB)
pdf Collegebrief Goede resultaten uit inspectieonderzoek Sociaal Domein (384KB)
pdf Collegebrief Stand van zaken motie Diversiteit (n.a.v. motie M18-84) (268KB)
pdf Collegebrief Kwartaalrapportage Q2 2019 ‘Herstructurering Egelshoek 3.0’ (1.4MB)
pdf Collegebrief Evaluatie fietsparkeren centrum - T18 183 (254KB)
pdf Collegebrief inzake verwijderen Luchtmeetkasten (o.a. Johannes Geradtsweg) (181KB)
pdf Collegebrief inzake GAD-meter 2018 (123KB)
pdf Collegebrief Natuurinclusief Bouwen (238KB)
pdf Collegebrief Voortgang woonagenda (205KB)
pdf Collegebrief nav vragen D66 inzake Carolushuis (127KB)
pdf Reactie college n.a.v. artikel follow the money (146KB)
pdf Collegebrief inzake opvolging motie M19-14 (Onrust over N201 vraagt om een antwoord - gemeenteraad 27 februari 2019) (121KB)
6.b
Ingekomen stukken - Rubriek I
6.c
Ingekomen stukken - Rubriek III
7
Vaststellen verslagen raadsvergadering d.d. 26 juni en 10 juli 2019
8
Wet Voorkeursrecht Gemeenten - Entree Oost (552160)
Gezien de ambities in Oost ligt herontwikkeling van dit entreegebied voor de hand. Concrete plannen voor deze locatie zijn er op dit moment nog niet. Wel is in de ‘Gebiedsagenda 1221’ opgenomen dat een ontwikkelkader voor dit gebied zal worden opgesteld.
Voordat dit ontwikkelkader nader wordt uitgewerkt is het noodzakelijk dat het betreffende gebied onder de reikwijdte van het gemeentelijk voorkeursrecht wordt gebracht.
9
Rapportage opgesteld door bureau BING naar aanleiding van integriteitsmeldingen d.d. april 2019 (573185)
In april 2019 is een drietal meldingen ontvangen op grond van het stappenplan integriteitsmeldingen. Deze zijn op de gebruikelijke wijze door de burgemeester in behandeling genomen. Voor een beschrijving van het daarop volgende proces, wordt u verwezen naar de brief waarmee het presidium de rapportage van BING d.d. 30 augustus 2019 aanbiedt aan uw raad.
10
Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp (560437) - Verplaatst naar de vergadering van 25 september 2019
Dit onderwerp is behandeld in de raadsvergadering van 25 september 2019.

In de periode oktober 2018 tot en met april 2019 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in Hilversum.
11
Bestuurlijk Plan van Aanpak Omgevingsvisie (553572) - Verplaatst naar de vergadering van 25 september 2019
Dit onderwerp is behandeld in de raadsvergadering van 25 september 2019.

Het Bestuurlijk Plan van Aanpak (PvA) beschrijft de wijze waarop we in Hilversum de Omgevingsvisie willen voorbereiden. De Omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet die per 1 januari 2021 van kracht wordt. Het PvA beschrijft de leidende principes zoals die eerder met de raad zijn gedeeld in 2017. Een analyse van het Coalitie-akkoord in het licht van de Omgevingswet, het beleid van rijk, provincie, regio en waterschap en de wijkanalyses leidt tot een voorlopige inhoudsopgave.
In de geest van de Omgevingswet besteden we in het PvA veel aandacht aan het proces en de participatie. Vanwege het integrale karakter van de Omgevingsvisie raakt de voorbereiding van de Omgevingsvisie aan de portefeuilles van alle leden van het college van B&W (inhoudelijk en/of qua wijkverantwoordelijkheid). Het PvA is dan ook een uitnodiging aan alle leden van het college van B&W om als ambassadeur mee te bouwen aan de Omgevingsvisie.
12
Zienswijze resultaatsbestemming 2018 OFGV en jaarstukken 2018 (558434) - Verplaatst naar de vergadering van 25 september 2019
Dit onderwerp is behandeld in de raadsvergadering d.d. 25 september 2019.

Voor u ligt het voorstel voor de resultaatbestemming behorende bij de Jaarrekening 2018 van de OFGV. Aan de gemeente is gevraagd om een zienswijze op het voorstel tot de resultaatbestemming 2018.
Met bijgaande zienswijze laat Hilversum de OFGV weten hoe wij tegenover het voorstel voor de resultaatbestemming staan.
13
Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (556863) - Verplaatst naar de vergadering van 25 september 2019
Dit onderwerp is behandeld in de raadsvergadering d.d. 25 september 2019.

In de Regionale Energiestrategie (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in praktijk gebracht. De regio Noord Holland Zuid (NHZ) is één van deze 30 RES-regio’s van Nederland. Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio binnen RES NHZ. Om het RES proces formeel te starten ligt de startnotitie RES NHZ voor aan de raad ter vaststelling.
14
Vragen aan het college
15
Besluit in het kader van de Entree Oost (551319)