Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 oktober 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A.A.S. den Daas
Toelichting: Deze vergadering is een voortzetting van de raadsvergadering van 6 oktober 2021

1.A
Aanpassen spreektijden
14
Initiatiefvoorstel D66 - Stimuleer binnenstedelijke biodiversiteit (684536/1042764)
De fractie van D66 is van mening dat er meer gedaan moet worden voor de biodiversiteit in
Hilversum. Met dit initiatiefvoorstel wil de fractie het onderwerp nog eens goed onder de aandacht
brengen en ook de andere raadsfracties in de gelegenheid stellen zich hierover uit te spreken. Door in
te stemmen met het initiatiefvoorstel geeft de raad kaders mee aan het college. Het college kan deze
verder uitwerken en opnemen in het Programma Groen.
14.a
M21-156 Norm voor Groen
14.b
M21-157 Steenbreek II
14.c
M21-172 Drijfmatten
15
Transitievisie Warmte Hilversum (1050846)
De Transitievisie Warmte is een rijksopdracht aan gemeenten in het kader van het Klimaatakkoord en moet uiterlijk 31 december 2021 zijn vastgesteld.

Op 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad het Startdocument voor de Uitgangspunten en Verdere Uitwerking van de Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit document is de afgelopen maanden verder aangevuld en aangescherpt op basis van een tweede participatieronde en een verdiepende data-analyse naar de Hilversumse situatie. Met deze verdiepingsslag zijn de uitgangspunten getoetst op draagvlak en volledigheid. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende Transitievisie Warmte. Hilversum kiest voor haar warmtetransitie een individuele benadering. Daarmee maken we niet een Transitievisie Warmte met een tijdlijn, aangewezen buurten en warmte-alternatieven, zoals bedoeld in het Klimaatakkoord. Er zijn volgens de data-analyse voor de komende jaren nog geen eenduidige (collectieve) warmte-alternatieven in beeld voor de verschillende Hilversumse buurten. Het is niet voor alle alternatieve warmtebronnen bekend of en in welke mate ze beschikbaar zijn. Door het ontbreken van data kunnen geen goede kostenvergelijkingen gemaakt worden tussen de warmte-alternatieven. Derhalve spreekt de gemeente in deze Transitievisie Warmte geen voorkeur uit ten aanzien van buurten en warmte-alternatieven. We doen dat alleen als een warmte-alternatief bij voortschrijdend inzicht in een bepaalde buurt overduidelijk is of wanneer dit wordt opgepakt door een initiatief uit de samenleving.  De kanteling van gebiedsgericht vanuit de overheid naar ondersteuning op individueel niveau lijkt, op basis van het participatietraject, te worden bevestigd door de geluiden vanuit de samenleving. Onafhankelijke informatie en individuele ondersteuning is waarschijnlijk de meest benoemde voorwaarde en behoefte die bewoners hebben. Daarom kiezen we voor die koers. Een buurtuitvoeringsplan sluit niet aan op een individuele benadering. Het feit dat er in Hilversum veel vooroorlogse bouw is, met een relatief groot aandeel monumenten, en er weinig uitbreidingslocaties zijn, vraagt om maatwerk. We zetten in op energie besparen en isoleren. We doen alles wat binnen onze invloedssfeer ligt om de woning- en gebouweigenaren in staat te stellen om individueel tot een eigen keuze voor een oplossing te komen. Dit doen wij aan de hand van zeven uitvoeringslijnen. Tegelijkertijd doen we ervaring en lessen op in de Proeftuin Hilversumse Meent, die we meenemen in de uitvoering van de warmtetransitie in de rest van Hilversum.

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de Transitievisie Warmte vast te stellen.
15.a
A21-170 Meer regie op geothermie
15.b
M21-158 Datacentra (ingetrokken)
15.c
M21-171 Onderzoek collectief
15.d
M21-173 Klimaatdoelstellingen bereiken zonder energiearmoede
16
Verordening inburgering gemeente Hilversum (1041986)
Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat volgens planning vanaf 1 januari 2022 drastisch op de schop met een nieuwe Inburgeringswet. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal leren. Met de nieuwe inburgeringswet krijgen gemeenten geen wettelijke verplichting om een verordening vast te stellen. Wij stellen voor dat wel te doen omdat de verordening goede handvatten biedt bij de uitvoering van de wet en de regelgeving die daaruit volgt. Het geeft statushouders, medewerkers van het Sociaal Plein en ook de gemeenteraad meer duidelijkheid over de (wederzijdse) verwachtingen.
Binnen het Sociaal Plein bereidt gemeente Hilversum zich voor op de regierol zoals die beschreven staat in de verschillende artikelen van de verordening. De verwachting is dat deze voorbereidingen zijn afgerond voordat de inburgeringswet in werking treedt. Met het aannemen van deze verordening zijn geen directe kosten gemoeid. De uitvoering van de wet inburgering zal wel leiden tot extra formatie en uitgaven. Gemeente Hilversum gaat de nieuwe taken in beginsel uitvoeren binnen de beschikbare rijksbudgetten.
16.a
A21-162 Inburgering
18
Vragen aan het college
19
Motie vreemd aan de orde van de dag - M21-159 Geen weg onder of over de hei