Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Verbonden Partijen - 12 juni 2019

Locatie: Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:59
Voorzitter: H.P. Blok

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Vaststellen verslagen commissie Verbonden Partijen d.d. 13 februari en 15 mei 2019
4
Zienswijze jaarstukken regio Gooi en Vechtstreek 2018 (537733)
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 11 april zijn de voorlopige jaarstukken 2018, samen met een bestemmingsvoorstel van het resultaat, besproken.
Het bestemmingsvoorstel wordt met de jaarrekening meegezonden voor een zienswijze naar de gemeenteraden in de regio. Aan de raad van Hilversum wordt voorgelegd in te stemmen met de concept zienswijze. Op 11 juli 2019 worden in het algemeen bestuur de jaarstukken vastgesteld, inclusief de bestemming van het resultaat. De zienswijzen van gemeenteraden worden bij deze behandeling betrokken.
5
Conceptbegroting 2020 WerkvoorzieningschapTomingroep (538251)
Het Werkvoorzieningschap Tomingroep voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de negen gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek, Almere en Eemnes en biedt via Tomingroep BV werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De raad dient in te stemmen met de conceptbegroting 2020 Tomingroep en kan daarnaast op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen hierop. Daarnaast dient zij kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2018.