Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Zorg & Samenleving - 17 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Toelichting: Deze vergadering betreft een hoorzitting in het kader van het bovenregionale inkooptraject voor de Jeugdzorg.
Algemene documenten:

1
Opening en welkom
2
Toelichting op de gang van zaken tijdens de hoorzitting
3
Bespreking van het feitenrelaas
3. Bespreking van het feitenrelaas aan de hand van de volgende deelonderwerpen
a) besluitvorming binnen de gemeente Hilversum die betrekking heeft gehad op het samen optrekken met anderen in het inkooptraject (lokaal);
b) besluitvorming binnen de regio Gooi en Vechtstreek die heeft geleid tot het zoeken van samenwerking met andere regio’s om te komen tot een bovenregionaal inkooptraject;
c) het verloop van het bovenregionale inkooptraject en de wijze van aansturing van dit traject, waarbij tevens wordt ingegaan op de bestaande marktsituatie en een analyse waarin wordt ingegaan op het niet succesvol afronden van dit traject;;
d) de afwegingen die hebben geleid tot het stoppen van de bovenregionale inkooptraject en de verdere stappen die regionaal en lokaal zijn gezet na het stoppen van het bovenregionale traject.
pdf 0. Feitenrelaas hoorzitting definitief (329KB)
pdf Bijlage 1. 2016 RIB 34 inzake Inkoop sociaal domein 2017 (252KB)
pdf Bijlage 2a. Inkoopbeleid 2017 - 2021 (1.2MB)
pdf Bijlage 2b. Getekend raadsbesluit - Inkoopbeleid 2017-2021 (66KB)
pdf Bijlage 3. VNG rapport duurzame_borging_jb_en_jr (688KB)
pdf Bijlage 4. rebelonderzoek_optimale_beschikbaarheid_van_jeugdbescherming_en_reclassering (2.1MB)
pdf Bijlage 5a. Bovenregionale bijeenkomst Noord-Holland, 18-05-2016, Verslag (337KB)
pdf Bijlage 5b. Bovenregionaal bestuurlijk overleg N-Holland, 28-06-2016b (880KB)
pdf Bijlage 5c. Memo Noord-Holland tbv bovenregionaal overleg 18-05-2016 (670KB)
pdf Bijlage 5d. Verslag ambtelijk gesprek Gooi- en Vechtstreek (473KB)
pdf Bijlage 6. Memo over risico's hoorzitting (554KB)
pdf Bijlage 7. College voorstel 3 juli 2018 Gecertificeerde Instellingen 2018 (160KB)
pdf Bijlage 8. 170406-stuurgroep-18min-resume (77KB)
pdf Bijlage 9. 170914-stuurgroep-18min-resume (73KB)
pdf Bijlage 10. 171018-stuurgroep-18min-resume (67KB)
pdf Bijlage 11. 180208-stuurgroep-18min-resume (80KB)
pdf Bijlage 12. Inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering RIB (415KB)
pdf Bijlage 13. Brief WS groep (2.5MB)
pdf bijlage 14. BLC aanbesteding jeugdbescherming en jeugdreclassering De jeugd- en gezi (1.1MB)
pdf Bijlage 15. 2018557460 Brief CIE Samenleving 06-09 Stand van zaken verwervingsproces Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (1.6MB)
pdf Bijlage 16. reactie aan bovenregionale inkoop (1.8MB)
pdf Bijlage 17. 20180910 Inkoopproces GI's (105KB)
pdf Bijlage 18. 180920-portefeuillehoudersoverleg-sociaal-domein-resume (107KB)
pdf Bijlage 19. beeindiging bovenregionale samenwerking inkoop (87KB)
pdf Bijlage 20. 20181002 RIB Gecertificeerde instellingen (150KB)
pdf Bijlage 21 20181005 Brief inz uittreden Gooi en Vechtstreek bovenregionale inkoop (726KB)
pdf Bijlage 22. 181110-portefeuillehoudersoverleg-sociaal-domein-resume (83KB)
pdf Bijlage 23. reactie aansprakelijkheidstelling 20181015 (257KB)
pdf Bijlage 24. analyse september 2018 (892KB)
pdf Bijlage 25. Wethoudersbrief inzake bovenregionale inkoop Jeugdbescherming en reclassering (340KB)
pdf Bijlage 26. Collegebrief Beantwoording art.41 vragen PvdA jeugdzorg (241KB)
pdf Bijlage 27. Collegebrief beeindigen bovenregionaal inkooptraject (257KB)
pdf Bijlage 28. Collegebrief Beantwoording schriftelijke vragen PvdA bovenregionale inkooptraject jeugd (390KB)
pdf Bijlage 29. Voorstel inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (215KB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Collegebrief Aanvullende documenten t.b.v. hoorzitting bovenregionale inkoop jeugdbescherming en –reclassering d.d. 17 januari 2019 (283KB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Bijlage 19b. 180928 Verlenging overeenkomst (3.2MB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Bijlage 23b. 20181206 brief nav gesprek 21 november Gooi- en Vechtstreek (795KB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 bijlage 23c. 181227 Reactie Brief DJGB 181206 (213KB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Bijlage 30a. Begeleidende e-mail WS groep (348KB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Bijlage 30b. 2018042 brief aan wethouder J. Botter gem. Haarlem (029) (1016KB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Bijlage 30c. brief_aan_wethouder_jeugdzaken_gem_haarlem_dd_ (2.5MB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Bijlage 30d. Eindrapport Kostprijsonderzoek GI (1.1MB)
pdf Nieuw 15 januari 2019 Bijlage 30e. 2018045 brief aan griffie gemeenteraden NH (1.7MB)
overig Geluidsbestand Hoorzitting Zorg & Samenleving agendapunt 3A (25.3MB)
overig Geluidsbestand Hoorzitting Zorg & Samenleving agendapunt 3C (11.9MB)
overig Geluidsbestand Hoorzitting Zorg & Samenleving agendapunt 3D (1.3MB)
3.a
Mail met bijlagen van William Schrikker Groep d.d. 4 september 2018
Deze documenten zijn toegevoegd op verzoek van de voorbereidingsgroep
4
Sluiting