Vergaderkalender

link naar deze pagina

GEMEENTERAAD - 20 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: G.M. van den Top
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
2.c
Ingekomen stukken - Rubriek III
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 6 december 2023
4
Vaststellen verslagen commissievergaderingen d.d. 23 en 29 november 2023
5
M23-191 - Afstemming met Regio over financiële administratie
Rechtstreeks geagendeerd vanuit raadsvergadering 6 december n.a.v. staken der stemmen
6
Raadsvoorstel beleidsplan armoede en schulden 2024-2028 (1229153)
Het beleidskader armoede en schulden 2024-2030 vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met het beleidsplan geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor minima en mensen in schulden tot 2030 vast te stellen. In dit beleidskader hebben we verschillende maatregelen opgenomen om aan een hoger bereik en meer preventie bij te dragen. We gaan daarbij in algemene zin als gemeente een actievere rol nemen dan we voorgaande jaren hebben gedaan. Dat betekent meer persoonlijk en direct contact met Hilversummers, in plaats van af te wachten tot ze naar ons toekomen. Het betekent ook het versterken van de samenwerking met het maatschappelijk netwerk, zodat zij in hun contact met inwoners ook ambassadeurs zijn voor wat de gemeente doet.
6.a
A23-200 - Rechtshulp voor schuldpreventie
6.b
M23-203 - Onderzoek energiekosten compensatie
7
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (1370984)
De gemeenteraad ontving een conceptwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WerkvoorzieningsschapTomingroep (hierna: het Schap), alsmede een was-wordt lijst waarin staat opgenomen welke wijzigingen het betreft. De gemeenteraad heeft hierbij de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aangezien de wijzigingen beogen de democratische legitimatie te versterken en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden te vergroten, stellen we voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid. We constateren dat de voorgestelde wijziging van de GR in overeenstemming is met wetgeving en recht doet aan het bestuurlijk construct waarvoor is gekozen.
8
Beleidskader asielaanpak (1364413)
Er is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het Rijk heeft in antwoord daarop wetgeving in voorbereiding, die uitgaat van eerlijke verdeling van opvang van asielzoekers over de 342 gemeenten, waarmee iedereen naar rato een bijdrage levert aan de opvang. De verwachte verplichte taakstelling voor Hilversum is 360 asielplekken. Vooruitlopend op deze verwachte taakstelling hebben college en raad in Hilversum besloten voor te bereiden op deze opgave door een beleidskader asielaanpak op te stellen, nog zonder dat er sprake is van locaties.
Het voorliggende beleidskader bevat een aantal randvoorwaarden die Hilversum stelt voor structurele asielopvang (minimaal 5 jaar) en een afwegingskader dat het college kan gebruiken bij het realiseren van drie locaties voor asielopvang van ongeveer dezelfde grootte voor de verwachte taakstelling van 360 asielzoekers. De randvoorwaarden en het afwegingskader zijn tot stand gekomen na raadpleging door het college van de commissie Zorg en Samenleving op 24 mei 2023, aangevuld met veel waardevolle resultaten uit het gesprek met de stad, opgehaald tijdens 20 bijeenkomsten (deelname door 200 Hilversummers) en het inwonerspanel (deelname door 2000 Hilversummers).
8.a
A23-201 - Beleidsagenda asielaanpak aanhouden
8.b
M23-195 - Extra aandacht voor jonge nieuwkomers
8.c
M23-198 - Ook een taak zonder taakstelling (AANGEHOUDEN)
8.d
M23-199 - 360 als ondergrens (AANGEHOUDEN)
8.e
M23-202 - Crisisnoodopvang ook nodig (INGETROKKEN)
9
Vragen aan het college
10
M23-197 - Versnelling opvang asielzoekers, solidair met Ter Apel
11
M23-196 - Aanstelling 2 bijzondere opsporingsambtenaren (AANGEHOUDEN)
12
M23-134 - Evaluatie Openbare sanitaire voorzieningen (INGETROKKEN)