Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 5 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Beantwoording vragen ex art 41 RvO fractie LH over participatietraject Omgevingsvisie (1043629/1068369)
De fractie van Leefbaar Hilversum heeft op 9 juni 2021 vragen gesteld over het participatietraject Hilversum 2040.
De vragen van Leefbaar Hilversum gaan over de aanpak/insteek voor het participatieproces en de inzet van communicatiemiddelen, die ontwikkeld en ingericht waren door een extern bureau. Op 21 juni 2021 heeft het college in nauw overleg met betrokken partijen besloten de participatieactiviteiten op te schorten tot na de zomer en de samenwerking met het bureau te beëindigen. Op 21 juni 2021 is de raad daarover geïnformeerd en is tegelijk een uitstelbericht voor de beantwoording van de artikel 41 vragen van de fractie LH gestuurd. Het college heeft aangegeven de aanbevelingen die in de vragen zijn gedaan waar mogelijk ter harte te nemen bij de doorstart van het proces.
Inmiddels is het participatieproces doorgestart, op basis van een aanpak die met alle betrokkenen is opgesteld en met hen verder wordt uitgewerkt. Ook hebben zij feedback gegeven op de inzet van communicatiemiddelen. Op 9 september 2021 heeft het college de raad daarover in een BVS geïnformeerd.
Met deze collegebrief worden de vragen van de fractie LH beantwoord. Het mag duidelijk zijn dat de vragen gaan over een situatie die niet meer actueel is.
Een voorstel voor een collegebrief over de voortgang van het participatieproces is gepland voor het college van 12 oktober 2021.
2
Intentieovereenkomst Herontwikkeling Raaweg 26 (1067714)
De locatie Raaweg 26 betreft het terrein waarop het Tuincentrum Puik ligt. De locatie ligt deels in de gemeente Wijdemeren en deels in de gemeente Hilversum. De eigenaar van het tuincentrum wenst de grond te verkopen aan ontwikkelaar RV & O b.v., ten behoeve van een woningbouwontwikkeling. Hiertoe is een principeovereenkomst gesloten tussen de eigenaar van het tuincentrum en de ontwikkelaar. Met de gemeente Wijdemeren heeft de ontwikkelaar reeds een intentieovereenkomst gesloten. Wijdemeren heeft, onder voorbehoud van verdere planuitwerking en bestuurlijke besluitvorming, de medewerking tot transformatie toegezegd. De ontwikkelaar verzoekt, vooruitlopend op de grondtransactie, ook om planologische medewerking van gemeente Hilversum. Aan de Hilversumse zijde gaat het om een oppervlak van 12.320 m². Het planvoorstel van de ontwikkelaar betreft een volledige transformatie van de locatie naar de functie Wonen met toevoeging van 150 tot 200 woningen, verdeeld over zowel Hilversum als Wijdemeren. Voor de benodigde wijziging van de ruimtelijke kaders wordt een samenwerking met gemeente Wijdemeren beoogd om tot een gezamenlijk bestemmingsplan voor het plangebied te komen.
3
Collegevoorstel Locatieontwikkelplan Hunkemöller (1067935)
Het Locatie Ontwikkelplan (LOP) voor de ontwikkellocatie is verder uitgewerkt en ligt ter besluitvorming voor aan het college van B en W. Het planvoorstel van de ontwikkelaar betreft de transformatie van de locatie naar gemengd wonen en werken, met 278 wooneenheden en 2.000 m2 kantoorruimte. Het planvoorstel is uitgewerkt op basis van de procesafspraken in de intentieovereenkomst ‘ Hunkemöller', vastgesteld door het college van B en W in maart 2020.
4
Zorgaanbieder BOKS toevoegen aan pilot dagbehandeling jonge kinderen 1:3 (1068545)
Voor het jaar 2021 loopt een pilot rondom dagbehandeling jonge kinderen. Daaraan doen twee zorgaanbieders mee. Het blijkt dat deze twee aanbieders de vraag niet aan kunnen. Voorstel is om zorgaanbieder BOKS toe te voegen aan de pilot (met terugwerkende kracht) per 1 september 2021.
5
Algemeen Bestuur regio G&V 7 oktober 2021 (1041296)
De agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 oktober 2021 wordt aan het college ter bespreking aangeboden. De stukken worden voorbesproken aan de hand van een annotatie met de vertegenwoordiger van het college van Hilversum in het Algemeen Bestuur, wethouder Voorink.

Als gevolg van de late toezending van enkele stukken is de annotatie niet volledig. Dit betreft de financiële rapportage (agendapunt 15)  en de gehele agenda van de vergadering van het AB in de hoedanigheid van aandeelhoudersvergadering van de taxi BV.
pdf Agenda-algemeen-bestuur-AB-7-oktober- 2021 (72KB)
pdf annotatie07102021 (30KB)
pdf 3a.-CONCEPT-Verslag-algemeen-bestuur-AB-8-juli-2021 (217KB)
pdf 4a.-Adres-aan-de-politiek-in-het-Gooi-en-de-Vechtstreek (220KB)
pdf 6.-BTW-doelgroepenvervoer. (606KB)
pdf 8a.-Oplegger-stavaza-trekkerschappen (42KB)
pdf 8b.-Memo-AB-stavaza-trekkerschappen (81KB)
pdf 9a.-Oplegger-voortgang-en-DVOs-uittreden-Weesp (104KB)
pdf 9b.-Statusnotitie-t.b.v.-voorbereidend-bestuurlijk-overleg-25-augustus-versie-23stus-2021-nr.-21.0005108.pdf (160KB)
pdf 9c.-Ontwerpverslag-BestuurlijkoverlegWeespAmsterdam (108KB)
pdf 9d.-Dienstverleningsovk-VT.Weesp-d.d.-01-092021 (211KB)
pdf 9e.-Contract-Dienstverlening-ContractbeheerSD-Weesp-nr.-21.0005990-vers (181KB)
pdf 10a.-Oplegger-vervanging-Astrid-Heijstee-21 (43KB)
pdf 10b.-Vervanging-Astrid-Heijstee (50KB)
pdf 11a.-Oplegger-actualisering-GR-2022-n (88KB)
pdf 11b.-Voorstel-technische-actualisering-GR-nr (159KB)
pdf 11c.-WAS-WORDT-lijst-GR-2022- (240KB)
pdf 11d.-Toelichting-GR-2022- (97KB)
pdf 11e.-Aanbiedingsbrief-gemeenteraden-actualisering-GR-22-9-september- (152KB)
pdf 11f.-Advies-2021-werkgroep-governance-regio-nr.- (363KB)
pdf 11g.-Verslag-Wg-governance-Regio-van-15-juni-2021 (149KB)
pdf 11h.-Memo-met-adviesverzoek-aan-werkgroep-Mol-d.d.-21-mei-2021 (131KB)
pdf 12a.-Oplegger-bij-Verslag-FG-2021- (44KB)
pdf 12b.-Verslag-Functionaris-Gegevensbescherming (365KB)
pdf 13a.-Oplegger-grondstoffenvisie-voor-AB (73KB)
pdf 13b.-Voorstel-AB-vaststellen-grondstoffenvisie-210109 (81KB)
pdf 13c.-Grondstoffenvisie_2021 (5MB)
pdf 13d.-GM-A21-77_Amendement_Groep_VdS_Naamswijziging_Grondstoffen (344KB)
pdf 14a. Oplegger voorbereiden besluit rest PMD 21.0006244 (74KB)
pdf 14b. Voorstel besluit restcontract en PMD 21.0006411 (82KB)
pdf 14c. RIB besluitvorming PMD en restafval 21.0006239. (94KB)
overig 14d. Bijlage 1 Rapportage second opinion PMD RHDHV. (1.1MB)
pdf 14e. bijlage 2 Zienswijzen Hsum, GM en WM. (734KB)
pdf 15a. Oplegger ABDB inzake Bestuursrapportage 2021 (69KB)
pdf 15b. Bestuursrapportage 2021 (930KB)
pdf 15c. AB Besluit Bestuursrapportage 2021 (61KB)
pdf 15d. 21.0006437 BW BERAP 2021 met zienswijze (107KB)
pdf 15e. 21.0006438 BW BERAP 2021 zonder zienswijze (306KB)
pdf BV Agenda aandeelhoudersvergadering vervoer 7 oktober 2021 (52KB)
pdf BV 3. Concept verslag aandeelhoudersvergadering 8 juli 2021 (74KB)
pdf BV 4a. Oplegger vaststellen reglement raad van advies Vervoer B.V (44KB)
pdf BV 4b. Reglement raad van advies Vervoer BV (71KB)
pdf BV 4c. Succesfactoren raad van advies Vervoer b.v. (35KB)
pdf BV 5. Service level agreement leerlingenvervoer Gooi en Vechtstr (276KB)
pdf BV 6a. Aanpassing procuratieschema BV Vervoer (41KB)
pdf BV 6b. Bijlage 2 procuratieschema Vervoer BV (50KB)
pdf BV 7. Exploitatie Vervoer B.V. januari - augustus 2021 (114KB)
6
Financiele afwijkingen kapitaallasten, betaalde rentelasten en dividend 2021 (1068312)
De prognose van de kapitaallasten (doorberekende rente en afschrijvingen) en de werkelijk betaalde rente wijkt af van de begroting.
Ook het ontvangen dividend van de BNG Bank en Vitens wijkt af van de begroting.
7
Samenwerkingsovereenkomst MFA Hilversum Zuid (1063857)
De laatste stap die nodig is om de definitiefase van het proces om te komen tot de realisatie van de MFA af te sluiten betreft het maken van bindende afspraken over het vervolgproces en de contractuele voorwaarden na oplevering. Dit betreft de volgende documenten:
\- Vaststellingsovereenkomst tussen gemeente\, AT Scholen\, Bink\, Versa Welzijn
\- Huurovereenkomst tussen gemeente en Bink
\- Huurovereenkomst tussen gemeente en Versa Welzijn
\- Bruikleenovereenkomst tussen gemeente en AT Scholen
8
Raadsinformatiebrief “Verkoop vastgoed en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling 2021” (1068345)
Verkoop van vastgoed (objecten en gronden) is niet altijd exact te plannen binnen een kalenderjaar. Dit kan bij afsluiting van een kalenderjaar grote financiële consequenties hebben. Voor de begroting 2021 hebben de verwachte verkopen vastgoed als resultaat dat er zowel voor- als nadelen zijn op de in de begroting opgenomen baten en lasten. Het vorenstaande leidt tot een financiële aanpassing van de reserve Stedelijke ontwikkeling in de begroting 2021. In de tweede tussenrapportage 2021 wordt deze begrotingswijziging verwerkt.
9
Second opinion kosten voor- en nascheiding PMD-afval (1069184)
De Hilversumse raad heeft voor de zomer hun advies over voor- of nascheiding van het PMD-afval uitgesteld, omdat ze vragen hadden over de kostenramingen van de regio. In hun zienswijze heeft de raad aan de regio om een herberekening gevraagd, op te stellen door een onafhankelijk bureau. Het gaat om de kosten voor huishoudelijk PMD-afval in de periode 2023-2026. De regio heeft daarop een second opinion laten uitvoeren door adviesbureau RHDHV. Deze is nu gereed en het rapport bevestigt de hoofdconclusies uit de eerdere kostenramingen. Daarom is het voorstel aan het college om de raad te informeren over dit rapport en te blijven bij de eerdere keuzes om voor de periode 2023-2026 het restafvalcontract te verlengen en door te gaan met voorscheiding van PMD-afval.

Inhoud: Volgens RHDHV kost nascheiden € 1,6 - € 2,4 miljoen extra per jaar meer, dus € 4,8 – € 7,2 miljoen voor drie jaar. De regio was uitgegaan van € 1,8 miljoen per jaar.

Proces: Het second-opinion rapport van RHDHV is besproken in het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid op 24 september. Daarin is afgesproken om het besluitvormingstraject voor te gaan bereiden, zodat het AB van de regio op 17 december een besluit kan nemen over het verlengen van het restafvalcontract en om door te gaan met voorscheiden van PMD in de periode 2023-2026.  Als onderdeel van die voorbereiding informeren de colleges de raden via een brief over de uitkomst van de second opinion. De regio levert hiervoor in de week van 27 september een tekstvoorstel.