Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A.A.S. den Daas
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
1.a
Stemming 1 - Spreektijden
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2021-75 inzake Gebiedsplan stadshart Hilversum (3.6MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-76 inzake Financiële afwijkingen kapitaallasten, externe rente en dividend 2021 (172KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-77 inzake Verkoop vastgoed en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling 2021 (167KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-78 inzake Financiële impact activering SaaS kosten uit investeringsprogramma 2019-2021 (280KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-79 inzake Restauratie en herontwikkeling van de voormalige AVRO-studio’s (61.4MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-80 inzake Intentieovereenkomst Herontwikkeling Raaweg 26 (38.8MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-81 inzake Melding financiële afwijkingen sociaal domein 2021 (BUIG, Tozo, TONK en Jeugdwet) (220KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-82 inzake Financiële afwijking vennootschapsbelasting (VPB) in de begroting 2021 (166KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-83 inzake Vijfde verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van coronacrisis (241KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-84 inzake Prognose meeropbrengst leges omgevingsvergunningen 2021 (101KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-85 inzake Septembercirculaire 2021 gemeentefonds (1.8MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-86 inzake Ontwerp structuurvisie Bruisend Hart ter inzage (212KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake Vaststelling Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet (157KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake Geen controlegemeente bij onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen (95KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake Wijziging CV en nevenwerkzaamheden (105KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake Onrust na artikel NRC over undercover onderzoek in de moskee (113KB)
pdf Burgemeestersbrief inzake ANPR-camera's (207KB)
pdf Collegebrief inzake cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 (408KB)
pdf Collegebrief inzake Reactie van het college op artikel Follow The Money (537KB)
pdf Collegebrief inzake Bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 (90KB)
pdf Collegebrief inzake Participatieproces omgevingsvisie (399KB)
pdf Collegebrief inzake Terugkoppeling evaluatie invoering coronatoegangsbewijs (135KB)
pdf Collegebrief inzake Stand van zaken asielopvang (130KB)
pdf Collegebrief inzake Rapportage Bezwaren en Klachten 2021-1 (151KB)
pdf Brief inzake Wijziging nevenfuncties F.G.J. Voorink (91KB)
pdf Collegebrief inzake Reactie toezeggingen T21-023 microkrediet zzp-ers en T21-076 fondswerving regioconservator (147KB)
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 6 oktober 2021
4
Vaststellen verslagen raadscommissievergaderingen 22 & 29 september en 13 & 27 oktober 2021
5
Benoeming lid Audit- en rekeningcommissie mevrouw N.C. Muller (1073964)
In dit voorstel wordt de benoeming van een lid van de audit- en rekeningcommissie geregeld.
Voor de SP heeft commissielid de heer R. Ruijer zitting gehad in de audit- en rekeningcommissie.
De heer Ruijer heeft inmiddels zijn commissielidmaatschap beëindigd en daarmee van rechtswege ook zijn lidmaatschap van de audit- en rekeningcommissie. De fractie van SP heeft verzocht om mevrouw
N.C. Muller in zijn plaats voor de audit- en rekeningcommissie te benoemen.
6
Vaststellen bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021(1045213)
Op 30 maart 2016 is het (paraplu)bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning vastgesteld (hierna Regeling 2016) door de raad. Een regeling die voor bijna de hele gemeente geldt. De Regeling 2016 is geëvalueerd. De evaluatie is besproken met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen (van met name Over ’t Spoor) die aan de wieg stonden van deze regeling. Uit de evaluatie en die gesprekken zijn voorstellen tot wijziging van de regeling voortgekomen. Die zijn verwerkt in een herziening van het (paraplu)bestemmingsplan: Regeling meervoudige bewoning 2021 (hierna Regeling 2021). De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het postcodegebied 1221 en Bloemenbuurt Noord en Zuid. Het ontwerp van bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021. In die termijn zijn 2 reacties (zienswijzen) ingediend. De reacties leiden niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Wel is een ambtshalve wijziging nodig. Het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 kan worden vastgesteld.

Met dit voorstel is toezegging T21-004 ‘Woningsplitsing in kwetsbare wijken’ afgedaan.
7
Beleid Natuurinclusief Bouwen (1041983)
De verblijfplaatsen en de leefomgeving van beschermde diersoorten, zoals de huismus, gierzwaluw, en vleermuis gaan in Hilversum (en Nederland) in rap tempo achteruit. Gevolg is dat dier- en plantensoorten verdwijnen en dat het ecosysteem van de stad uit balans is. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden krijgen plaagdieren zoals de eikenprocessierups vrij spel en door het gebrek aan variatie in beplanting zijn verschillende boomsoorten vatbaar voor diverse ziektes. De oorzaak ligt in (ver-) bouwwerkzaamheden waarbij veel mogelijke verblijfplaatsen van deze diersoorten verloren gaan. De gemeenteraad heeft dit probleem al in 2017 geadresseerd in de motie Natuurinclusief Bouwen (M17/78). Het college wil investeren in het herstellen van de natuurlijke balans in de stad door meer verblijfplaatsen te realiseren en de leefomgeving beter geschikt te maken voor de beschermde gebouwbewonende diersoorten. Aan de raad wordt voorgesteld om maatregelen te treffen om de leefomgeving van deze dieren in Hilversum te verbeteren door natuurinclusief bouwen zowel als randvoorwaarde te hanteren als te stimuleren. Daarvoor is de Leidraad Natuurinclusief Bouwen ontwikkeld (bijlage 2) met daarin een onderbouwing van de juiste natuurinclusieve maatregelen op de juiste plek, voor de juiste soort. De opzet van de leidraad beantwoordt de oproep die is gedaan in de motie M20-81 “Innovatief groen moet je doen”. De kosten voor specialistische inhuur op toezicht worden opgenomen in de begroting van 2023 en verder.
7.a
A21-189 - Innovatief groen moet je (nog steeds) doen
8
Begroting 2022 (1051250)
Met dit voorstel worden het financieel beeld, algemene beschouwingen, de paragrafen en het raadsvoorstel van de begroting 2022 aan u voorgelegd. U wordt gevraagd om dit financiële beeld als uitgangspunt te hanteren voor de conceptbegroting. De algemene beschouwingen en paragrafen worden opgenomen in de conceptbegroting 2022.
8.a
A21-182 - Meer geld voor de buurt
8.b
A21-183 - Een warmtescan voor iedere woning
8.c
A21-184 - Zon op schooldaken
8.d
A21-185 - Meer regie op geothermie
8.e
A21-187 - Ambities niet verlagen
8.f
A21-191 - Meer lucht voor jeugd
8.g
A21-192 - Extra Middelen Jeugd
8.h
A21-194 - Budget onderzoek collectief
8.i
M21-175 - Verduurzamen voor iedereen
8.j
M21-176 - Uitvoeringspraktijk hulpmiddelen merkbaar beter
8.k
M21-177 - Zicht op ambtelijke capaciteit
8.l
M21-178 - Noodopvang Asielzoekers
8.m
M21-179 - Kostendelersnorm humaan toepassen
8.n
M21-186 - Versterken beheersing financiële risico's bouwprojecten
8.o
M21-190 - Afvalbeleid
8.p
M21-193 - Financiële risico's gaan beperken
8.q
M21-195 - Meer zicht op dienstverlening (ingetrokken)
9
Belastingverordeningen 2022 (1046342)
Onderdeel van de Programmabegroting 2022 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2022 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.
pdf Dossier 7138 voorblad.pdf (33KB)
pdf Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2022 (40KB)
pdf Raadsbesluit belastingverordeningen 2022 (32KB)
pdf 1 - Raadsvoorstel afvalstoffenheffing 2022 (38KB)
pdf 1 - verordening afvalstoffenheffing 2022 (35KB)
pdf 2 - Raadsvoorstel havengelden 2022 (35KB)
pdf 2 - verordening havengelden 2022 (42KB)
pdf 3 - Raadsvoorstel hondenbelasting 2022 (34KB)
pdf 3 - verordening hondenbelasting 2022 (37KB)
pdf 4 - Raadsvoorstel legesverordening 2022 (35KB)
pdf 4 - legesverordening 2022 (92KB)
pdf 5 - Raadsvoorstel marktgelden 2022 (38KB)
pdf 5- verordening marktgelden 2022 (36KB)
pdf 6 - Raadsvoorstel OZB 2022 (35KB)
pdf 6 - verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 (38KB)
pdf 7 - Raadsvoorstel parkeerbelastingen 2022 (35KB)
pdf 7 - verordening parkeerbelastingen 2022 (42KB)
pdf 8 - Raadsvoorstel precariobelasting 2022 (32KB)
pdf 8 - verordening precariobelasting 2022 (46KB)
pdf 9 - Raadsvoorstel rioolheffing 2022 (38KB)
pdf 9 - verordening rioolheffing 2022 (37KB)
pdf Belastingverordeningen 2022 - Getekend raadsbesluit (80KB)
pdf Verordening Afvalstoffenheffing 2022 - Getekend raadsbesluit (228KB)
pdf Verordening Havengeld 2022 - Getekend raadsbesluit (459KB)
pdf Verordening Hondenbelasting 2022 - Getekend raadsbesluit (297KB)
pdf Verordening op de Leges 2021 - Getekend raadsbesluit (315KB)
pdf Verordening op de Leges 2021 - Tarieventabel (2.2MB)
pdf Verordening Marktgelden 2022 - Getekend raadsbesluit (249KB)
pdf Verordening Onroerende-zaakbelasting 2022 - Getekend raadsbesluit (331KB)
pdf Verordening Parkeerbelastingen 2022 - Getekend raadsbesluit (396KB)
pdf Verordening Parkeerbelastingen 2022 - Tarieventabel (162KB)
pdf Verordening Precariobelasting 2022 - Getekend raadsbesluit (474KB)
pdf Verordening Precariobelasting 2022 - Tarieventabel (208KB)
pdf Verordening Rioolheffing 2022 - Getekend raadsbesluit (221KB)
overig Geluidsbestand agendapunt 9 (837KB)
10
Verordening Duurzaam Wonen Lening Hilversum (1046143)
In 2020 is het budget van de duurzaamheidslening eenmalig opgehoogd met 1 miljoen euro. Destijds is er vastgesteld dat de verordening verouderd was en dat deze geüpdatet moest worden. De duurzaamheidslening wordt de Duurzaam Wonen Lening Hilversum. Deze naamswijziging is noodzakelijk, omdat de duurzaamheidslening als consumptief krediet een beschermde naam is van de SVn. Een aantal maatregelen zijn aangepast, natuurinclusief- bouwen is toegevoegd. Maar belangrijker er worden nu ook meer leenmogelijkheden aangeboden zoals een hypothecaire lening en een verzilverlening. Dit maakt dat meer doelgroepen mee kunnen doen.
10.a
A21-188 - Klimaatadaptatie
10.b
M21-196 - Energiearmoede (aangehouden)
11
Raadsvoorstel "Naar een financieel gezond sociaal domein" (1043848)
In de vergadering van 31 maart 2021 heeft de raad besloten de zienswijze op het regionale actieprogramma "Naar een gezond financieel domein" uit te breiden en vast te stellen.

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2021 is de financiële afwijking 2020 (zie de raadsinformatiebrief 2020-52 ‘Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugdzorg’ ) structureel verwerkt in de begroting, wat resulteerde in een additioneel structureel nadeel van € 3,9 miljoen.

Tegenover dit nadeel is destijds een extra stelpost opgenomen ten aanzien van extra verwachte bijdrage vanuit het rijk en een extra taakstelling op de lasten. In de begroting 2022 zijn de extra middelen vanuit het rijk verrekend met de bijbehorende stelpost. De taakstelling dient nog in gevuld te worden.
Het plan om tot invulling te komen van de taakstelling staat bekend als regionaal actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’. Voor de invulling van het actieprogramma zijn diverse maatregelen geformuleerd, waarbij het college en de raad van Hilversum een zienswijze is gevraagd (zie raadsvergadering 31 maart 2021).
Naar aanleiding van de zienswijze en verdere verkenningen zijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking en of dit regionaal en/of lokaal opgepakt moet worden.
De huidige stand van zaken is dat deze taakstelling nog onvoldoende ingevuld kan worden. Volledige verwerking van de taakstelling in de begroting 2022 is niet mogelijk. In dit raadsvoorstel worden besparingsmogelijkheden voorgelegd en de oorzaken van het niet behalen van de taakstelling uitgelegd.
12
Inkoopbeleid 2022 (1055318)
Het huidige Inkoopbeleid 2017-2021 loopt tot eind 2021. Dat en enkele andere ontwikkelingen maken dat het inkoopbeleid geactualiseerd moet worden. Zo is per 1 juni 2019 de gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam en zal zij vanaf 1 maart 2022 bestuurlijk fuseren met de gemeente Amsterdam. Op 1 januari 2022 zal de gemeente Weesp daarom geen deelnemer meer zijn in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is de Wet Bibob gewijzigd,
hebben de regiogemeenten verdere stappen gezet met betrekking tot circulariteit en zijn er landelijk nieuwe inkoopvoorwaarden op het gebied van ICT vastgesteld, die de regiogemeenten in de praktijk al hanteren. Dit alles heeft geleid tot het onderhavige voorgestelde Inkoopbeleid 2022, dat net als voorgaande jaren met de regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek is opgesteld. Het Inkoopbeleid maakt zowel voor de markt, als voor de interne organisatie inzichtelijk welke uitgangspunten leidend zijn voor de inkopen en aanbestedingen binnen de gemeente en voor het uitvoeren van de afgesloten contracten.
Om het Inkoopbeleid op 1 januari 2022 in werking te laten treden, moet het uiterlijk 8 december 2021 in uw raad worden behandeld.
12.a
M21-181 - Koop lokaal
13
Vragen aan het college
14
Motie vreemd aan de orde van de dag M21-180 - Onderzoek dubbele functies in bestemmingsplannen (aangehouden)