Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 oktober 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A.A.S. den Daas

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2021-67 Chw (Crisis en Herstelwet) ontwerpbestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' (828KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-68 inzake Reglement Cameratoezicht Installaties Binnenstad Hilversum 2021 (416KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-69 inzake Benoeming tijdelijk lid van de Commissie Bezwaarschriften (248KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-70 inzake Pilot beschermde bomenlijst postcodegebied 1211 (1.9MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-71 inzake Voortgang pilots leeftijdscontrole verkoop alcohol (9.5MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-72 inzake HOV in ’t Gooi, stand van zaken en planning werkzaamheden en verwerken uitvoering contract 6 in de begroting (2.3MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-73 inzake Vaststellen Preventieakkoord Hilversum (1.3MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-74 inzake Start ‘gecoördineerde procedure’ bouwinitiatief Oude Torenstraat 1-3 (139KB)
pdf Collegebrief inzake raadsvoorstel Evaluatie Leidraad Betrek de Omgeving (T21-087) (517KB)
pdf Collegebrief inzake Beantwoorden vraag Hart voor Hilversum OFGV stukken Toezegging T21-088 (731KB)
pdf Collegebrief inzake stand van zaken geothermie (11.1MB)
pdf Collegebrief inzake Stand van zaken Cultuurnota (254KB)
pdf Collegebrief inzake Toekomstplan lokale media en journalistiek (513KB)
pdf Collegebrief inzake Afdoening moties en toezeggingen armoede en schulden (T20-81, M20-104, M20-105 en M20-115) (1MB)
pdf Collegebrief inzake Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q2 (3MB)
pdf Collegebrief inzake Oprichting Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek (1.1MB)
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 15 september 2021
4
Vaststellen verslagen raadscommissievergaderingen 1 september 2021
5
Benoeming leden college van bestuur Gemeentelijk Gymnasium (1050161)
De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de College van Bestuur ligt conform artikel 42b lid 6 sub b van de Wet op het voortgezet onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit Jeroen Bijl en Stijn Groenink naar mening van het College van Bestuur het beste bij het profiel passen. Reden om beiden als kandidaten voor te dragen.
6
Benoeming lid Raad van Toezicht STIP (1050062)
De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de Raad van Toezicht ligt conform artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het Primair Onderwijs bij de Gemeenteraad. STIP heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit Eileen S. van den Tweel naar mening van de Raad van Toezicht het beste bij het profiel past. Reden om haar als kandidaat voor te dragen.
7
Vaststellen schetsontwerp transformatie Heuvellaan 50 (voormalig VARA-complex) (756434)
Heuvellaan 50 betreft een kantoorlocatie waarop het voormalig kantoor van omroepvereniging VARA is gesitueerd. De grootte van de kavel is ± 12.000 m² met daarop een gebouw van 6.560 m² (BVO). De locatie is in december 2018 verworven door ontwikkelaar Villa Heuvel B.V., een samenwerking tussen Local en Trebbe. Na een informerend participatietraject (uitgevoerd door de ontwikkelaar) en planvormingsronde met de gemeente ligt nu een schetsontwerp voor, ter vaststelling als stedenbouwkundig en planologisch kader voor de verdere uitwerking.

Na vaststelling van dit kader, zal de ontwikkelaar starten met de uitwerking van het schetsontwerp en een ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan zal, na instemming door het college van B&W, voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd voor een zienswijzenprocedure. De gemeenteraad ontvangt na de zienswijzenprocedure een voorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij de ingediende zienswijzen worden betrokken.
7.a
A21-137 Transformatie Heuvellaan 50
7.b
M21-142 Heuvellaan heuvel op
7.c
M21-167 CDA Heuvellaan
8
Motie vreemd aan de orde van de dag - M21-139 Bewonersraad
9
Zienswijze concept-samenwerkingsafspraken MRA (1051320)
De MRA heeft op basis van het voorstel van de transitiecommissie, de inbreng van raden en Staten concept-samenwerkingsafspraken opgesteld. De Hilversumse raad heeft haar inbreng daarvoor op 12 mei jl vastgesteld.
De concept-samenwerkingsafspraken liggen nu ter consultatie voor aan de raden en Staten, zo ook aan de Hilversumse raad. Op basis van de inbreng van alle raden en staten worden de definitieve samenwerkingsafspraken opgesteld. Deze worden in het najaar ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemende raden en Staten.
De concept-samenwerkingsafspraken zijn naast de inbreng gelegd van zowel Hilversum als de Regio op het voorstel van de transitiecommissie in mei '21. Het college constateert dat die inbreng over het algemeen goed is verwerkt en dat er nog een aantal aandachtspunten is. Die zijn verwerkt in een zienswijze aan de MRA op de concept-samenwerkingsafspraken. Deze zienswijze ligt nu ter besluitvorming voor aan de raad.
9.a
A21-169 Eerlijke verdeling
10
Rekenkameronderzoek naar bescherming van persoonsgegevens (1067222)
10.a
A21-165 Het kan altijd beter
10.b
M21-154 Privacymelding bij elk raadsvoorstel (ingetrokken)
11
Corona Herstelagenda (oktober 2021 - oktober 2022) (782049/1042646)
Met de stijging van de vaccinatiegraad lijkt na anderhalf jaar langzaam het einde van de coronacrisis in zicht te komen. Waar we voorheen bezig waren met het bestrijden van de directe gevolgen van de crisis, kunnen we nu vooruitkijken naar de toekomst. Dit vraagt om een andere rol van de overheid: van beheersen van de crisis naar samenwerken aan herstel. De Corona Herstelagenda (oktober 2021 – oktober 2022) heeft het doel om samen met onze partners in de stad het sociaaleconomisch herstel in de Hilversumse samenleving te bevorderen. Daarmee is de herstelagenda gericht op een breed herstel over meerdere sectoren die door de crisis zijn geraakt. Met deze Corona Herstelagenda richten we ons op het komende jaar, met de intentie om ook de basis te leggen voor een gezond Hilversum in de jaren daarna.
11.a
A21-160 Vrijwilligerswerk bij corona herstelagenda
11.b
A21-161 Eenzaamheid bij corona herstelagenda
11.c
A21-168 Gebiedsagenda Centrum (ingetrokken)
12
Voorkeursvariant Bruisend hart (758580/1052573)
In de Gebiedsagenda 1221 is Bruisend Hart benoemd als één van de gebieden die prioriteit moet krijgen in 1221. Doel is van Bruisend Hart een veiligere, aantrekkelijkere, functionelere, toekomstbestendigere en groenere entree voor Oost te maken. Een echte verbetering op meerdere aspecten, dat dit gebied verdiend. Als uitwerking van de Gebiedsagenda 1221 wordt momenteel gewerkt aan een toekomstbeeld (structuurvisie). De eerste stap is het vaststellen van een voorkeursvariant, die daarna in een structuurvisie voor dit gebied wordt verwerkt. Na twee participatierondes wordt voorgesteld de variant Groen Plein vast te stellen als voorkeursvariant. Deze variant sluit het beste aan op de wensen en ideeën die uit de participatierondes komen en voldoet aan de vastgestelde (gemeentelijk) kaders. De structuurvisie kan, na ter inzage legging, begin volgend jaar ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De structuurvisie is niet het eindpunt in de besluitvorming. Met een  stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan volgen komende jaren nog verschillende besluiten waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar een mooie toekomst voor dit gebied.
12.a
A21-150 Bruisend Hart, variant Groen Oosterspoorplein
12.b
A21-151 Bruisend hart fietstunnel
12.c
A21-152 Niet hoger dan 5 bouwlagen
12.d
A21-163 Bruisend hart hangende tuinen (aangehouden)
12.e
A21-164 Bruisend hart 120 woningen
12.f
A21-166 Participatiekalender
12.g
M21-153 Verkeersonderzoek
12.h
A21-174 Een bruisend- en bereikbaar hart
13
Vaststellen bestemmingsplan Godelindeweg 15 (1045043)
De eigenaar van Godelindeweg 15 heeft de gemeente medewerking gevraagd voor een bouwplan waarbij  het bestaande kantoorgebouw op het perceel wordt vervangen door drie nieuwe woningen. De nieuwbouw is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. De eigenaar heeft daarom gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen en heeft daarvoor een bestemmingsplan opgesteld. In de toelichting van dat bestemmingsplan is gemotiveerd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen.

In die termijn konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn zienswijzen ingediend. Die leiden niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan kan (ongewijzigd) worden vastgesteld.
14
Initiatiefvoorstel D66 - Stimuleer binnenstedelijke biodiversiteit (684536/1042764)
De fractie van D66 is van mening dat er meer gedaan moet worden voor de biodiversiteit in
Hilversum. Met dit initiatiefvoorstel wil de fractie het onderwerp nog eens goed onder de aandacht
brengen en ook de andere raadsfracties in de gelegenheid stellen zich hierover uit te spreken. Door in
te stemmen met het initiatiefvoorstel geeft de raad kaders mee aan het college. Het college kan deze
verder uitwerken en opnemen in het Programma Groen.
14.a
M21-156 Norm voor Groen
14.b
M21-157 Steenbreek II
14.c
M21-172 Drijfmatten
15
Transitievisie Warmte Hilversum (1050846)
De Transitievisie Warmte is een rijksopdracht aan gemeenten in het kader van het Klimaatakkoord en moet uiterlijk 31 december 2021 zijn vastgesteld.

Op 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad het Startdocument voor de Uitgangspunten en Verdere Uitwerking van de Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit document is de afgelopen maanden verder aangevuld en aangescherpt op basis van een tweede participatieronde en een verdiepende data-analyse naar de Hilversumse situatie. Met deze verdiepingsslag zijn de uitgangspunten getoetst op draagvlak en volledigheid. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende Transitievisie Warmte. Hilversum kiest voor haar warmtetransitie een individuele benadering. Daarmee maken we niet een Transitievisie Warmte met een tijdlijn, aangewezen buurten en warmte-alternatieven, zoals bedoeld in het Klimaatakkoord. Er zijn volgens de data-analyse voor de komende jaren nog geen eenduidige (collectieve) warmte-alternatieven in beeld voor de verschillende Hilversumse buurten. Het is niet voor alle alternatieve warmtebronnen bekend of en in welke mate ze beschikbaar zijn. Door het ontbreken van data kunnen geen goede kostenvergelijkingen gemaakt worden tussen de warmte-alternatieven. Derhalve spreekt de gemeente in deze Transitievisie Warmte geen voorkeur uit ten aanzien van buurten en warmte-alternatieven. We doen dat alleen als een warmte-alternatief bij voortschrijdend inzicht in een bepaalde buurt overduidelijk is of wanneer dit wordt opgepakt door een initiatief uit de samenleving.  De kanteling van gebiedsgericht vanuit de overheid naar ondersteuning op individueel niveau lijkt, op basis van het participatietraject, te worden bevestigd door de geluiden vanuit de samenleving. Onafhankelijke informatie en individuele ondersteuning is waarschijnlijk de meest benoemde voorwaarde en behoefte die bewoners hebben. Daarom kiezen we voor die koers. Een buurtuitvoeringsplan sluit niet aan op een individuele benadering. Het feit dat er in Hilversum veel vooroorlogse bouw is, met een relatief groot aandeel monumenten, en er weinig uitbreidingslocaties zijn, vraagt om maatwerk. We zetten in op energie besparen en isoleren. We doen alles wat binnen onze invloedssfeer ligt om de woning- en gebouweigenaren in staat te stellen om individueel tot een eigen keuze voor een oplossing te komen. Dit doen wij aan de hand van zeven uitvoeringslijnen. Tegelijkertijd doen we ervaring en lessen op in de Proeftuin Hilversumse Meent, die we meenemen in de uitvoering van de warmtetransitie in de rest van Hilversum.

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de Transitievisie Warmte vast te stellen.
15.a
A21-170 Meer Regie op Geothermie
15.b
M21-158 Datacentra
15.c
M21-171 Onderzoek collectief
15.d
M21-173 Klimaatdoelstellingen bereiken zonder energiearmoede
16
Verordening inburgering gemeente Hilversum (1041986)
Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat volgens planning vanaf 1 januari 2022 drastisch op de schop met een nieuwe Inburgeringswet. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal leren. Met de nieuwe inburgeringswet krijgen gemeenten geen wettelijke verplichting om een verordening vast te stellen. Wij stellen voor dat wel te doen omdat de verordening goede handvatten biedt bij de uitvoering van de wet en de regelgeving die daaruit volgt. Het geeft statushouders, medewerkers van het Sociaal Plein en ook de gemeenteraad meer duidelijkheid over de (wederzijdse) verwachtingen.
Binnen het Sociaal Plein bereidt gemeente Hilversum zich voor op de regierol zoals die beschreven staat in de verschillende artikelen van de verordening. De verwachting is dat deze voorbereidingen zijn afgerond voordat de inburgeringswet in werking treedt. Met het aannemen van deze verordening zijn geen directe kosten gemoeid. De uitvoering van de wet inburgering zal wel leiden tot extra formatie en uitgaven. Gemeente Hilversum gaat de nieuwe taken in beginsel uitvoeren binnen de beschikbare rijksbudgetten.
16.a
A21-162 Inburgering
17
Afsluiten Kleine Spoorbomen (1042608)
Op 6 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot het afsluiten van de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen (verder KSB) voor gemotoriseerd verkeer. De Raad heeft hierbij verzocht in te zetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid en (verkeers) leefbaarheid in de wijken aan de oostzijde van de spoorwegovergang.
Voor het uitwerken van voornoemd besluit en actief uitvoering te geven aan het begrip participatie, is een werkgroep ingesteld. Deze bestond uit bewoners, diverse ambtenaren (met als specialisatie verkeer en ontwerp) en een externe verkeerskundige.

Het advies van de werkgroep dateert van 28 juli 2021.
Kort samengevat bestaat het advies uit 3 onderdelen:
1\. Maatregelen in de wijk als het gaat om het herinrichten van wegen en kruispunten \(waaronder het hele studiegebied uit het advies aanwijzen en inrichten als 30 km\-zone\);
2\. Wijzigen van de verkeerscirculatie\. Dit om het interne verkeer tussen de afzonderlijke buurten in Hilversum Oost te minimaliseren;
3\. Diverse aanbevelingen\. Deze onder andere betrekking op het tegengaan van geluidsoverlast van de veiligheidsinstallatie en de rijdende treinen\, reguleren snelheid van het wegverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de scholen in de wijk\.

Het voorstel aan de raad is het advies van de werkgroep te vertalen naar concrete uitvoeringsacties en voor de uitvoering hiervan een krediet van €2,5 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van het krediet Kleine Spoorbomen en gerelateerde mobiliteitsmaatregelen uit het investeringsprogramma 2021-2024.
18
Vragen aan het college
19
Motie vreemd aan de orde van de dag - M21-159 Geen weg onder of over de hei