Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 12 januari 2021

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Aanwijzingsbesluit verbod venten van etenswaren in omgeving van VO scholen met Gezonde Schoolkantine Award (679974)
Door het vaststellen van een aanwijzingsbesluit, waarbij een verbod tot venten van etenswaren in de omgeving van voortgezet onderwijs scholen (met Gezonde Schoolkantine Award) geldt, kan overlast voor de school en vooral een gezonde leefstijl voor jongeren worden gestimuleerd.

Hiermee geven we gehoor aan een afspraak opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 "het invoeren van een snackvrije zone bij scholen met het predicaat 'gezonde school' ". Dit predicaat betreft scholen die een Gezonde Schoolkantine Award hebben (niet te verwarren met scholen met Gezonde School-vignet waarbij gekozen kan worden voor een leefstijl-thema zoals Welbevinden, of Roken, of Alcohol- en Drugspreventie of Voeding).
2
Jaarverslag Sociale Recherche G&V 2019 (734138)
De Sociale Recherche Gooi & Vechtstreek is belast met de opsporing van fraude op het gebied van door de gemeente uit te voeren wetgeving op gebied van sociale voorzieningen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Wmo 2015) en is rechtspositioneel ondergebracht bij de afdeling Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren. Op basis van een overeenkomst is zij werkzaam voor de 8 regiogemeentes (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren) en voor de gemeente Diemen.

Het jaarverslag van de Sociale Recherche G&V wordt jaarlijks naar de gemeenteraad gestuurd ter kennisneming.
3
Subsidie St. Present (665809)
In 2019 heeft Stichting Present Hilversum voor het eerst subsidie ontvangen van gemeente Hilversum. Het ging toen om een bedrag van € 10.000. Ook voor 2020 is dat bedrag verleend. Vanuit het Sociaal Plein en andere contacten met maatschappelijke organisatie komt een beeld naar voren dat de organisatie een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. Dat doen zij door vrijwilligers te koppelen aan projecten die bij hun interesses passen. Tijdens de verschillende fasen van lock-down zijn ze erg zichtbaar geweest in de samenleving en hebben veel betekend voor inwoners van Hilversum. In hun jaarplan geeft Present aan een beweging in gang te willen zetten om meer voor elkaar te betekenen. Dat sluit ook aan bij de doelen die we hebben vanuit de agenda Wmo-Welzijn. In de praktijk zien we die bijdrage ook duidelijk naar voren komen. Er is veel waardering voor het werk dat Present doet.

De organisatie ontvangt middelen uit kerkelijke collectes en vooral landelijke fondsen. De aanvraag voor 2021 bedraagt € 40.000 omdat de landelijke fondsen afnemen en het vanwege covid-19 niet mogelijk was om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren bij potentiele opdrachtgevers en sponsoren.

De € 30.000 aan Covid-19 gerelateerde kosten dekken we in eerste instantie vanuit de begroting Zorg en Welzijn. Daarvoor is ook voldoende budget beschikbaar. Als aan het eind van het jaar blijkt dat dit budget is overschreden, dan kan afhankelijk van het jaarresultaat en stand van de reserve gekozen worden om deze alsnog te dekken uit de reserve Covid-19.
4
Vaststelling geurverordening “Manege Gooi en Eemland” (677371)
De GEM Crailo BV heeft de gemeente Hilversum verzocht een geurverordening op te stellen, waardoor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van de manege Gooi en Eemland.

Voor u ligt de Geurverordening "Manege Gooi en Eemland". Deze is in overleg met de manege tot stand gekomen.
Het concept raadsvoorstel Vaststelling Geurverordening “Manege Gooi en Eemland” en het bijbehorende Ontwerp-besluit is door het college op 6 oktober 2020 vastgesteld en heeft voor de duur van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen dit besluit binnengekomen.
De raad wordt gevraagd De geurverordening "Manege Gooi en Eemland” vast te stellen.
5
Beantwoording vragen artikel 41 RVO D66 inzake zwerfvuil (733224)
Op 8 december 2020 heeft de fractie van D66 artikel 41 RVO vragen gesteld over zwerfvuil in Hilversum. In de bijlage de beantwoording.
6
Continuïteitsbijdrage Wmo vervoer (729784/Leroi)
De ‘Continuïteitsbijdrage en vergoeding meerkosten sociaal domein’ liep tot 1 september 2020. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gemeenten opgeroepen de continuïteitsbijdrage Wmo vervoer te verlengen . Dit voorstel strekt ertoe aan die oproep te voldoen tot het einde van de periode met coronamaatregelen.

Met de continuïteitsbijdrage over 2020 blijven wij binnen onze begroting 2020.
7
Op Koers + Naar een financieel gezond sociaal domein (734926)
De raad heeft ons (in motie 20/96) gevraagd om te komen met een ‘koers voor de taakstelling sociaal domein’.
De koers voor de taakstelling is de uitvoering van een nieuw regionaal actieprogramma, dat hierbij wordt voorgelegd. De maatregelen tot kostenbeheersing en kostenbesparing komen bovenop de maatregelen die wij reeds zijn gestart in de Agenda Wmo Welzijn in de Wijk, de Visie en Agenda Jeugdzorg, de Begroting 2021 en de Bedrijfsvoeringsagenda (op grond van het KPMG-rapport). Dit totaal vormt onze aanpak om de uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg binnen de budgetten te houden, die geraamd zijn in de meerjarenbegroting.

Dit raadsvoorstel behelst:
\- De Koers \(het raadsvoorstel\)\, waarmee wij voldoen aan de hier boven genoemde motie;
\- Het bijbehorende raadsbesluit;
\- Het regionale actieprogramma Naar een financieel gezond sociaal domein;
\- Een overzicht van alle lopende acties en maatregelen;
\- De zienswijze van de gemeente Hilversum\.
8
Management Letter 2020 (729878)
Het primaire doel van de managementletter is de concerndirectie en uiteindelijk het college een beeld te geven van de (mate van) interne beheersing binnen de bedrijfsprocessen, waarmee het een belangrijke schakel vormt in het “in control”-traject. Dynamisch risicomanagement en de lerende organisatie zijn daarbij de sleutelwoorden. Secundair wordt een beeld verschaft van de kwaliteit van de (verbijzonderde) interne controle. De interne managementletter is bovendien een belangrijk instrument in het boven tafel krijgen van tekortkomingen ter voorbereiding op de jaarrekening.
In de interne managementletter zijn de belangrijkste bevindingen vanuit de verbijzonderde interne controlefunctie over het eerste halfjaar van 2020 vastgelegd. Vooruitlopend op deze behandeling zijn de afdelingsmanagers al wel eerder door de interne auditfunctie geïnformeerd over de belangrijkste bevindingen. Daarbij zijn, ten aanzien van in dit document gerapporteerde bevindingen, op veel vlakken door het management reeds verbeteracties toegezegd dan wel voortvarend ter hand genomen.

Net als voorgaande jaren, steunt de externe accountant (PSA) in belangrijke mate op de werkzaamheden en bevindingen van de interne auditfunctie en gepresenteerde interne managementletter van de gemeente Hilversum en betrekt deze integraal bij de uitvoering van haar tussentijdse controlewerkzaamheden (interim-controle), waarna zij (ook) een eigen externe managementletter uitbrengt.

In de managementletter(s) 2020 doen zowel de accountant alsmede de interne audit functie verslag van hun werkzaamheden en bevindingen en aanbevelingen die uit de zogenaamde “interim controle” over 2020 naar voren zijn gekomen. Het college geeft een reactie hierop door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. De managementletter van de externe accountant en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd. Tevens worden deze stukken aangeboden aan de audit- en rekeningencommissie. De ambtelijke reactie op de aanbevelingen is in bijlage 3 opgenomen. In dit collegevoorstel wordt beknopt op de hoofdlijnen uit de Managementletter 2020 ingegaan.
9
Herzien bestuurlijk plan van aanpak Omgevingsvisie (735340)
Het voorliggende herzien bestuurlijk plan van aanpak Omgevingsvisie is het overeengekomen resultaat van gesprekken die in november en december 2020 zijn gevoerd tussen een ‘schrijfteam’ van raadsleden, vertegenwoordigers van HOP 2040 en de wethouder Ruimtelijke Ordening. Aan de hand van dit plan van aanpak is het doel om zo snel mogelijk in 2021 van start te gaan met het participatietraject van de Omgevingsvisie. In het overleg van 18 december 2020, waar de overeenstemming tussen de betrokken partijen werd bereikt, is afgesproken dat het college:
\- Ten eerste het herzien bestuurlijk plan van aanpak ter besluitvorming voorlegt aan de raad in januari 2021\.
\- Ten tweede de planning voor de uitvoering van het plan van aanpak uitwerkt en aan de raad voorlegt in diezelfde raadsvergadering\.
\- Tenslotte ook het benodigde extra budget voor de Omgevingsvisie in 2021 en 2022 aan de raad voorlegt\.
10
Begroting G40 2021 (736031)
Deelname aan het stedennetwerk G 40 vereist een contributie. Deze contributie is gebaseerd op het inwoneraantal van de betreffende gemeente x 0.21 cent per inwoner. Jaarlijks wordt de nieuwe begroting opgesteld door het dagelijks bestuur van de G40 en voor instemming voorgelegd aan de leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Met dit voorstel vragen we het college in te stemmen met de voorgelegde begroting en de burgemeester dit na instemming van het college kenbaar te laten maken aan het bestuur van de G40.
11
Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 – 2022 – voorstel 2021(727408)
De gemeente Hilversum maakt gebruik van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 – 2022 (BRC). De gemeente Hilversum heeft besloten dat onze buurtsportcoach partners Bink, Stichting Hilversumse Meent en Sportservice Utrecht plannen mogen indienen voor de uitvoering van de BRC 2021. Wij zijn bijzonder tevreden over, hoe onze buurtsportpartners de uitvoering van de regeling in de praktijk brengen. Verder is het goed om te melden dat het Rijk, uitgesproken door minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, het voornemen heeft geuit om deze regeling ook na 2022 voort te zetten. De organisaties Bink, Stichting Hilversumse Meent, Sportservice Utrecht hebben voor 2021 plannen ingediend, die voldoen aan de gestelde eisen van het gemeentelijk beleid en de landelijke regeling. Het voorstel is om akkoord te gaan met de ingediende werkplannen en in te stemmen met de subsidieaanvragen voor het jaar 2021.