Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 17 november 2020

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Beantwoording Art. 41 vragen van de PvdA over Vroeg Eropaf (714000)
Beantwoording art 41 vragen
2
Beantwoording art 41 vragen HvH en SP Illegaal feest (712986/714732)
In verband met het illegaal georganiseerde feest op Anna’s Hoeve met ruim 300 deelnemers, in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober, zijn artikel 41 RvO vragen van de fracties Hart voor Hilversum en de SP ontvangen op respectievelijk 29 en 31 oktober 2020. In bijgaande collegebrief worden deze vragen beantwoord.
3
Collegebrief beantwoording toezegging mogelijkheid verlengen prestatieafspraken (T20-43) (714784)
In de commissie is de vraag gesteld of de prestatieafspraken verlengd kunnen worden. Het antwoord hierop is verwoord in de brief.
4
RIB informatie uitvoering motie M19-129 Circusterrein Diependaalselaan (706721)
In de bijgevoegde raadinformatiebrief wordt de Raad geïnformeerd welke vragen en onderwerpen in de analysefase van de visievorming voor het circusterrein Diependaalselaan voorliggen en beantwoord moeten worden alvorens er scenario's kunnen worden opgesteld.
5
Stadsfonds - Vaststelling subsidie 2019 (716436)
Op 4 oktober 2019 is over het jaar 2019 een subsidie van € 954.500 aan stichting Stadsfonds Hilversum toegekend (zaaknummer 570374). Deze subsidietoekenning betrof een raming van de te verwachten inkomsten vanuit de opslag OZB niet-woningen (€ 884.500) plus een bedrag (€ 110.000) voor stadsbrede activiteiten. Bij vaststelling wordt de definitieve subsidie berekend op basis van de werkelijke inkomsten vanuit de opslag OZB. Het Stadsfonds heeft de verantwoording over deze subsidie op 30 maart 2020 ingediend. Geconcludeerd wordt dat aan de voorwaarden uit de uitvoeringsovereenkomst 2015-2019 is voldaan. De subsidie wordt, op basis van de werkelijke inkomsten, vastgesteld op
€ 937.254.

Toelichting: De vaststelling wordt nu pas voorgelegd aan het college vanwege prioritering binnen de vele werkzaamheden vanwege de coronaperiode.
6
Beantwoording Art 41. vragen van Hart voor Hilversum over de bijstandsregels voor jongeren (712007)
Beantwoording art. 41 vragen
7
Subsidieverlening Versa 2021 (667941)
Gemeente Hilversum en Versa werken aan gemeenschappelijke doelen in de wijken van Hilversum. We geloven in buurtgericht werken en de kracht van inwoners om te zorgen voor zichzelf en hun leefomgeving. Deze basis vinden we terug in het coalitieakkoord ‘Aan de slag; voor een buurtgericht, duurzaam, veilig en levendig Hilversum’ dat onder andere stelt dat gemeente Hilversum zich richt op het doorontwikkelen van buurtgericht werken en wijkcentra én het ondersteunen en waar mogelijk faciliteren van bewonersinitiatieven met een breed draagvlak.

Bij al deze ontwikkelingen werken gemeente Hilversum en Versa nauw samen in de praktijk. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de rollen als partner en opdrachtgever dan door elkaar heen kunnen gaan lopen. Om de opdrachtgevende rol van gemeente Hilversum in het algemeen (en het college in het bijzonder) verder vorm te geven hebben we in 2019 geoefend om ervaring op te doen met de rol van opdrachtgever. Deze rollen werken we steeds verder uit en we gaan aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe elementen als datasturing en inzichtelijk maken van effecten.
8
Tweede tussenrapportage 2020 (701624)
Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2020 aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van augustus tot en met 5 november 2020 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s) voorzover deze niet in de Turap I zijn opgenomen. Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 6,6 miljoen nadelig (raadsbesluiten t/m oktober 2020). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een voordeel van € 35.000, waardoor het saldo van de begroting 2020 € 6,5 miljoen nadelig wordt. De geactualiseerde financiële impactanalyse (FIA III) over de Covid-19 risico’s is, naast de gebruikelijke bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van het berekende risicoprofiel in deze impactanalyse is de hoogte van de reserve Covid-19 ruim voldoende. Gezien het onvolledige risicoprofiel en de onzekere tijden wordt voorgesteld deze reserve niet af te romen. Daarnaast melden wij u dat wij het afwegingskader hebben vastgesteld voor de reserve Covid-19. Het collegevoorstel daarover is voor u ter informatie bijgesloten.Tot slot gaan wij nader in op de door ons verzonden RIB 2020-68 over de extra storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de ROM regio Utrecht en vragen u akkoord daarmee te gaan.
9
Afwegingskader reserve Covid-19 (711779)
Met de instelling van de reserve Covid-19 is een financieel kader gecreëerd voor uitvoering van maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Met het voortduren van de coronacrisis blijven ook de gevolgen langer voortduren en zijn maatregelen vanuit de overheid langer nodig. Ook de reserve Covid-19 zal voorlopig nodig blijven om de Hilversumse samenleving te ondersteunen en extra gemeentelijke uitgaven als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Bij de oprichting van de reserve is het belang van het ontwikkelen van een afwegingskader genoemd, dat richting kan geven bij verzoeken tot ondersteuning als gevolg van de Coronacrisis. In dit voorstel is het afwegingskader geformuleerd die daarin voorziet en door het college kan worden gehanteerd zodra een aanvraag voor steun uit deze reserve binnenkomt.

Het collegevoorstel Afwegingskader reserve Covid-19 volgt het proces van de Turap II. Het voorstel wordt in het college van 17 november aangeboden ter besluitvorming. Na vaststelling wordt het als bijlage bij de Turap II gevoegd en wordt dit proces gevolgd richting de raad.
10
Collegebrief: Stand van zaken Corona en verbetermaatregelen bij Tomingroep (716164)
Op 14 april 2020 (zaaknummer 636074) hebben wij u geïnformeerd over de eerste effecten van Corona op de bedrijfsvoering van de Tomingroep. Intussen zijn wij ruim een half jaar verder en willen wij u een nieuwe tussenbalans geven. Corona blijkt grote financiële gevolgen te hebben voor de Tomingroep. Naar het zich nu laat aanzien stevent de Tomingroep af op een financieel nadeel van ongeveer 5 miljoen euro over 2020. Middels bijgaande collegebrief en bijlage lichten wij het verlies verder toe.
11
Aanvraag woningbouwimpuls 2e tranche (717015)
De Stationsomgeving vormt één van onze belangrijkste binnenstedelijke herontwikkelingslocaties. Met de herontwikkeling van dit gebied wordt onder andere een flinke impuls gegeven aan de broodnodige woningbouwproductie in Hilversum. Onze stad ligt prachtig, omgeven door bossen en heide. Het is een geliefde plek voor woningzoekenden uit Hilversum en omgeving, waaronder Amsterdam. Deze ligging is aantrekkelijk, maar maakt tegelijkertijd dat uitbreiding van het aantal woningen alleen kan worden gevonden in inbreiding.
Het Rijk wil met de subsidie Woningbouwimpuls (WBI) de bouw van betaalbare woningen mogelijk maken én versnellen. De subsidie wordt in verschillende tranches uitgegeven. Het college heeft besloten om een aanvraag in te dienen in de 2e tranche ter hoogte van € 6.505.155,-. De sluitingsdatum van deze tranche is 23 november 2020. Indien de subsidie wordt toegekend, wordt de financiële haalbaarheid van het project versterkt en is Hilversum weer een stap dichter bij de realisatie van haar Stationsgebied en omgeving.