Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 19 maart 2019

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Rechtmatigheidsonderzoek Participatiewet (524748)
Het college laat een rechtmatigheidsonderzoek doen van de Participatiewet door bureau SozaXpert. Doel is drieledig: een goede 0-meting te verkrijgen voor de collegeambitie om 25% meer mensen aan het werk te helpen, een gebruikelijke kwaliteitscontrole van het bestand op rechtmatigheid, én een check of inwoners wellicht recht op andere (hogere) inkomensvoorzieningen hebben zoals bijvoorbeeld WW. In dat laatste geval zorgt het college voor een warme overdracht. Het gehele onderzoek voldoet aan de eisen van privacy, communicatie en zorgvuldigheid die wetgever en college hanteren.
2
Gebiedsagenda 1221 (525587)
Bewoners, ontwikkelende partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente hebben met elkaar de Gebiedsagenda 1221 opgesteld. Een gezamenlijke agenda die richting geeft aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221. Onder de vlag van de Aanpak Spoorzone hebben veel partijen afgelopen periode intensief samengewerkt om tot deze Gebiedsagenda te komen. B&W wordt voorgesteld de Gebiedsagenda 1221 vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van de commissie. Het college van B&W vraagt de commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen over de Gebiedsagenda 1221 te adviseren.
3
Toestemming 30 vissteigers langs het Hilversums Kanaal HVS Hilversum (529120)
De Hengelsportvereniging “Hilversum” (HSV Hilversum) wil 30 steigers langs het Hilversums Kanaal plaatsen (N201/Vreelandseweg tussen hectometerpalen 75.3 en 75.6) zodat er voor alle deelnemers aan een viswedstrijd gelijke omstandigheden worden gecreëerd. Op dit moment zijn de oevers op een aantal plekken drassig en zijn gelijke omstandigheden niet te creëren.

HSV Hilversum heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Wijdemeren. De gemeente Wijdemeren neemt de aanvraag in behandeling als er formele toestemming is van de gemeente Hilversum dat zij geen bezwaar heeft tegen de plaatsing van de 30 steigers langs het Hilversums Kanaal.

Het college wordt middels dit voorstel gevraagd HSV Hilversum toestemming te verlenen voor de plaatsing van de 30 steigers langs het Hilversums Kanaal en dit kenbaar te maken middels bijgevoegde brief (bijlage 1).
4
Marktverordening Hilversum 2019 (525111)
Gemeente en marktondernemers werken gezamenlijk aan een toekomstbestendige markt. Onderdeel van de aanpak is het vernieuwen van de regelgeving. In overleg met de marktcommissie is afgelopen periode een nieuwe marktverordening opgesteld. Deze verordening vervangt in zijn geheel het Marktreglement gemeente Hilversum 2011 én de Verordening op de Warenmarkt(en) voor de gemeente Hilversum 2011. De ontwerp marktverordening heeft ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen reacties ontvangen. Voorgesteld wordt de marktverordening met ambtshalve aanpassingen vast te stellen.
5
Overhevelingsvoorstellen jaarstukken (510551)
Een aantal prestaties is in 2018 niet volledig ten uitvoer gebracht en lopen door in 2019. Om vertraging in de voortgang van de prestatie te voorkomen vragen wij u om vooruitlopend op het raadsbesluit over de overhevelingen nu al budgetten vrij te geven voor besteding in 2019.

In de motie 17/50 “Extra winst op parkeren beter besteden” wordt het college opgedragen om de (niet commerciële) inkomsten boven begroting in te zetten om voor parkeren. De uitvoering van deze motie is ook betrokken bij deze overhevelingsvoorstellen.

De raad zal door middel van een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de overhevelingen naar 2019.
6
Actieplan wegwerken wachtlijst Wmo (529352)
De afgelopen maanden heeft het Sociaal Plein de meeste maatregelen uit het plan van aanpak voor de wmo geïmplementeerd. De rechtspositie van de inwoners is verbeterd, de afhandelingsprocedure is versneld, brieven zijn verduidelijkt, er is een consistente lijn aangebracht in de gespreksvoering, en de wmo-aanvraag is als e-dienst ontwikkeld. Op het vlak van doorlooptijden gaan de medewerkers ten gevolge van het gewijzigde werkproces een hogere productie (afhandeling van aanvragen) halen. We monitoren of deze hogere productie voldoende is voor de vraag en daarmee ook leidt tot kortere doorlooptijden. Een doorn in het oog is echter de wachtlijst, die in de loop van 2018 opnieuw is ontstaan. Om inwoners niet langer te laten wachten dan nodig stellen wij een verdergaande, forse versnelling in het wegwerken van de wachtlijst voor. Daar bereiken we drie dingen mee:
1. Over vier maanden zijn alle inwoners met een wmo aanvraag binnen de wettelijke termijnen geholpen.
2. We kunnen vanaf dat moment monitoren wat de zuivere doorlooptijd is van de nieuwe werkwijze, omdat het bestaan van een wachtlijst nadelig werkt op de gemiddelde doorlooptijd.
3. Op basis van deze stappen kunnen we bepalen wat nodig is om de doorlooptijd verder te verkorten naar de in het coalitieakkoord gewenste twee weken.
7
Managementletter PSA 2018 (518447)
Als voorloper van de jaarrekening voert de externe accountant tussentijds een controle uit. Bij deze interim controle richt de accountant zich met name op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de werking van de interne maatregelen rondom de significante bedrijfsprocessen. In deze managementletter staan tussentijdse bevindingen gerapporteerd.